"förutsättning" - Engelsk översättning

SV

"förutsättning" på engelska

EN
EN

SV förutsättning
volume_up
{utrum}

–Äganderätten är en grundläggande förutsättning för marknadsekonomin.
   The right of ownership is a fundamental prerequisite of the market economy.
Detta är en förutsättning för näringen, inte ett hinder som måste övervinnas.
This is a prerequisite for the industry, not an obstacle that has to be overcome.
Sammanhållningspolitiken är rentav en förutsättning för utvidgningens framgång.
Cohesion policy is really a prerequisite for enlargement's success.
förutsättning (även: förhållanden, betingelser)
Det skulle kunna vara vårt svar, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.
This could be our response, with a certain number of conditions.
En förutsättning för detta är också bra utbildning av idrottslärare.
One of the conditions for this is a good training system for PE teachers and sports coaches.
Detta är mål som bör förbättra levnadsförhållandena i utvecklingsländerna, under förutsättning att de uppnås.
These are objectives that should, if achieved, improve living conditions in developing countries.
förutsättning (även: bas, grund, grundval, utgångspunkt)
volume_up
basis {substantiv}
Sanningen är också en absolut förutsättning för samexistens och försoning.
It is also the only basis for coexistence and reconciliation.
En oberoende, flerstämmig press är en förutsättning för den moderna demokratin.
A free, pluralist press is the basis of modern democracy.
Jag tycker att det är en bra förutsättning när vi ska förhandla med rådet.
I think that is a good basis for our negotiations with the Council.
förutsättning
volume_up
postulation {substantiv}
förutsättning (även: examen, krav, förbehåll, villkor)
volume_up
qualification {substantiv}
Men nu tillbaka till kvalifikationen som förutsättning för en verksamhet eller etablering inom handel, hantverk eller industri.
But let us go back to the idea of qualifications as a prerequisite for carrying out an activity or setting oneself up in business in commerce, crafts and industry.
Det skulle strida mot gemenskapsrätten om kvinnliga sökande automatiskt fick förtur när förutsättningarna var identiska.
The ruling stated that, given identical qualifications, it was an infringement of Community law for female candidates automatically to be given preference.
förutsättning (även: antagande, tro, hypotes, förmodan)
volume_up
supposition {substantiv}
förutsättning
volume_up
pre-condition {substantiv}
Denna ansvarsfördelning måste anses som en förutsättning för att projektet skall lyckas.
This division of responsibility must be considered a pre-condition of the project's success.
Denna ansvarsfördelning måste anses som en förutsättning för att projektet skall lyckas.
This division of responsibility must be considered a pre-condition of the project' s success.
Framsteg får inte vara en nödvändig förutsättning för de utmaningar som reformer innebär, eller vice versa.
Progress cannot be a pre-condition for confronting the challenges of reform, nor vice versa.
förutsättning
volume_up
pre-requisite {substantiv}
Det är rätt att betona att energiförsörjning är en grundläggande förutsättning för att kunna delta i ekonomin och samhällslivet.
It is right to stress that an energy supply is a vital pre-requisite for participation in economic and social life.
Det är ett viktigt tecken på att majoritetsbeslutet är en avgörande förutsättning för att Europeiska unionen skall kunna arbeta i alla sammanhang.
This is an important sign that majority voting is a crucial pre-requisite to the European Union's being able to function come what may.
Det är ett viktigt tecken på att majoritetsbeslutet är en avgörande förutsättning för att Europeiska unionen skall kunna arbeta i alla sammanhang.
This is an important sign that majority voting is a crucial pre-requisite to the European Union' s being able to function come what may.
förutsättning (även: förhandsvillkor)
volume_up
precondition {substantiv}
Detta kommer att vara en förutsättning för Europeiska gemenskapens konkurrenskraft.
This will be a precondition of the competitiveness of the European Community.
Det är en förutsättning för att den blockerande enigheten skall kunna övervinnas.
That is the precondition for overcoming the blockage of unanimous decisions.
Denna öppenhet är en viktig förutsättning för förtroendet för EU: s institutioner.
This transparency is an important precondition for trust in the European institutions.

Synonymer (svenska) till "förutsättning":

förutsättning

Användningsexempel för "förutsättning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSom lagstiftare som ställs inför denna globala förutsättning måste vi göra något.
As legislators confronted with that global backdrop, we need to do something.
SwedishUnder förutsättning att konsensus nås ser jag fram emot Maltas medlemskap i EU.
Providing that consensus is reached I look forward to Maltese membership of the EU.
SwedishEn förutsättning för en framgångsrik politik för ECB är dess politiska oberoende.
If the policies of the ECB are to be successful, it must be politically independent.
SwedishVi ser, naturligtvis, ett starkare Europa som en förutsättning för Natos överlevnad.
Of course, we see a stronger Europe as a condition for the very survival of Nato.
SwedishEn skolmiljö och undervisning av hög kvalitet är en förutsättning för effektivitet.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
SwedishDet är en förutsättning om vi vill att finansmarknaderna ska fungera effektivt.
It is, therefore, indispensable if we want financial markets to function effectively.
SwedishDet är allmänt erkänt att kunskap i främmande språk är en förutsättning för rörlighet.
Knowledge of foreign languages is accepted as a necessary precursor to mobility.
SwedishMer rättvisa skattesystem är en förutsättning för sysselsättning och balans.
Tax systems must become more equitable in the interests of employment and balance.
SwedishEn förutsättning för detta är att vi känner till statistiken över jordbruksindustrin.
That cannot happen if we do not know the statistics of the agricultural industry.
SwedishDet beror på att utbildning är en grundläggande förutsättning för anställningsbarhet.
The reason for this is that education is a fundamental aspect of employability.
SwedishDet verkar som om Lissabonfördraget i realiteten inte är en nödvändig förutsättning.
It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
SwedishUnder denna förutsättning finns det här viktiga möjligheter som måste utvecklas.
If that condition is met, important avenues will open up here, and they must be pursued.
SwedishI resolutionsförslaget står det " under förutsättning att denna prisstabilitet uppnås ".
In the resolution it says " providing that this price stability is attained ".
Swedishunder förutsättning att ändringen tillämpas konsekvent: 14, 40, 72, 93, 114, 135, 158
provided the change is consistently applied: 14, 40, 72, 93, 114, 135, 158
SwedishDe är en del av vår vardag och en förutsättning för mycket av modern mänsklig verksamhet.
They are part of our everyday life and basic to much of our modern human activity.
SwedishI resolutionsförslaget står det " under förutsättning att denna prisstabilitet uppnås" .
In the resolution it says "providing that this price stability is attained" .
SwedishRespekten för mänskliga rättigheter är en förutsättning för att våra avtal skall gälla.
Respect for human rights is a prior condition for the maintenance of our agreements.
SwedishDe av oss som ansluter sig till EU-projektet vet att detta är en nödvändig förutsättning.
Those of us who subscribe to the European project know that is a sine qua non.
SwedishJag menar att detta är en mycket viktig förutsättning för de fortsatta förhandlingarna.
I believe that future negotiations will depend on that to a very significant degree.
SwedishEn förutsättning för allt detta är att arbetets kvalitet förbättras avsevärt.
All of this cannot happen unless there is a significant increase in the quality of jobs.