"förutsätta" - Engelsk översättning

SV

"förutsätta" på engelska

EN

SV förutsätta
volume_up
[förutsatte|har förutsatt] {verb}

förutsätta (även: inta, anta, tillträda, ikläda)
Det anser jag vara lika förmyndaraktigt som att förutsätta att svaret skulle vara " ja ".
In my view that would be just as paternalistic a view as to assume that the answer is 'yes '.
Det anser jag vara lika förmyndaraktigt som att förutsätta att svaret skulle vara " ja" .
In my view that would be just as paternalistic a view as to assume that the answer is 'yes' .
Kan jag förutsätta, och kan vi förutsätta, att ni kommer att vara bunden av parlamentets regler under hela er ämbetsperiod?
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
Vi kan för närvarande inte förutsätta att den senaste flygolyckan i Egypten orsakades av ett mekaniskt fel.
At this time we cannot presume that the recent air accident in Egypt was caused by mechanical failure.
Att skapa en ställning och vinna marknadens förtroende tar dock tid och inte heller vi här i Europaparlamentet får förutsätta att allting sker i en handvändning.
Building up its status and obtaining the confidence of markets will, however, take time, and we here in the European Parliament cannot presume that everything will happen in an instant.
Man kan förutsätta att denna ökning av passagerarantalet kommer att fortsätta och att det skulle kunna innebära en rejäl kompensation för den skattefria försäljning som försvinner.
It is therefore presumed that this increase in passenger transport will continue and may give rise to broad compensation after the abolition of duty-free sales.
För det tredje fastställde vi även att straffbarhet skulle förutsätta olagligt uppförande.
Thirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.
Starten på Medaprogrammet borde förutsätta ett intensivt engagemang från Europeiska unionen till fördel för södra Europa.
The launch of the MEDA programme should presuppose the EU's strong commitment to southern Europe.
Frågan är värd att ställa, men inrättandet av en gemensam EU-återhämtningsplan skulle förutsätta en genomgripande omprövning av EU:s strategier och resurser.
The question is worth asking, but the setting up of a common European Union recovery plan would presuppose fundamental reviews of European policies and resources.
förutsätta (även: antar, anta, tro, förmoda)
Jag tycker att det är fel att förutsätta att konsumenterna har tillfälle eller tid att granska reklamannonser noga.
I think it is wrong to suppose that consumers have the opportunity or time to examine advertising material very carefully.
Konsekvensbedömning i stor skala verkar förutsätta att all lagstiftning får samma verkan på samma sätt på alla delar av denna vidsträckta och olikartade union.
Impact assessment taken on the grand scale seems to suppose that all law impacts equally and in the same way on all parts of this vast and diverse Union.
Vilka utvärderande normer rörande mänskliga rättigheter kan man förutsätta att Libyens eller Zimbabwes regeringar har gemensamt med demokratiska stater som ansvarar inför sina befolkningar?
What evaluative standard on human rights can one suppose the Governments of Libya or Zimbabwe share with democratic states that are answerable to their populations?

Synonymer (svenska) till "förutsätta":

förutsätta

Användningsexempel för "förutsätta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishParlamentet har både rätt och skyldighet att förutsätta att klara resultat uppnås.
Parliament has both the right and the obligation to demand clear results.
SwedishVi bör göra detta gemensamt, och ömsesidigt förutsätta varandras goda vilja.
We must do this together, in a spirit of good will and cooperation.
SwedishMan måste alltså ur denna synpunkt respektera grundläggande rättsprinciper och därmed förutsätta oskuld.
But the rule of law has to prevail and we must respect the presumption of innocence.
SwedishDet skulle givetvis förutsätta medlemsländernas medverkan.
Of course, that would require the cooperation of the Member States.
SwedishDet vi kräver av Kina måste vi också förutsätta av andra.
What we demand from China we must also insist on from others.
SwedishBara på det sättet får vi auktoritet att även förutsätta att andra skall agera enligt dessa principer.
Only in that way will we have the authority to insist that others should act in accordance with these principles.
SwedishNär det gäller Europeiska unionens framtida reaktion angående denna situation kan jag inte nu förutsätta hur den kommer att se ut.
I cannot predict what the European Union's attitude to this situation may be in the future.
SwedishNär det gäller Europeiska unionens framtida reaktion angående denna situation kan jag inte nu förutsätta hur den kommer att se ut.
I cannot predict what the European Union' s attitude to this situation may be in the future.
SwedishMan kan emellertid förutsätta att en massiv uppvärmning kommer att ske i framtiden även av den marina miljön.
However, it must of course be assumed that in future there will be massive warming of the marine environment as well.
SwedishMan kan inte bara förutsätta att byggandet av en enda försörjningsledning från en enda leverantör innebär verklig diversifiering.
It should not be assumed that building a single line from a single supplier means real diversification.
SwedishDetta skulle förutsätta decentralisering av beslutsfattandet och förstärkning av samarbetet mellan regeringarna.
This would mean the decentralisation of decision making and would require intergovernmental cooperation to be strengthened.
SwedishVi bör akta oss för att förutsätta att Turkiet skulle ha ett visst bestämt väsen, som vi sedan tillskriver alla möjliga egenskaper.
We should not say that Turkey has a particular character, and then put all manner of things down to that.
SwedishKan jag förutsätta att kommissionen aktivt arbetar på frågan vid regeringskonferensen för att den skall bli del av fördraget?
Can I take it that the Commission is actively pursuing the matter at the IGC of treating this as part of the Treaty?
SwedishVarje beslut om en fråga kommer att förutsätta att man nått en överenskommelse som på det hela taget är ömsesidigt tillfredsställande.
Any decision on any issue would be subject to reaching an agreement that is mutually satisfactory in overall terms.
SwedishGemenskapen kunde också förutsätta att man formulerar nationella principer som ger regional och individuell jämställdhet.
The Community could also demand the creation of national principles, and, within them, principles to do with equality among citizens.
SwedishBilateral utveckling och handelsavtal bör alltid förutsätta inslag av socialt ansvarstagande men även kulturella inslag.
Bilateral development and trade agreements should always require not just elements of social responsibility but also cultural elements.
SwedishFör att detta skulle kunna genomföras skulle det krävas ett nytt rådsbeslut och ett sådant skulle dessutom förutsätta ett nytt budgetanslag.
To achieve this, a new Council decision would be required and such a decision would also need a new budget appropriation.
SwedishVi kan dock inte förutsätta att de ungdomar som i dag är arbetslösa kommer att kunna fylla detta framtida behov av arbetskraft.
We cannot take it for granted, however, that the young people who are unemployed now will be able to meet this future need for workers.
SwedishPå ett liknande sätt kunde jag godta det föreslagna ändringsförslag 11, vilket skulle förutsätta samma åtskillnad men på kortare tid.
In a similar manner, I could accept the proposed Amendment No 11, which would require the same separation but in a shorter time period.
SwedishMan måste förutsätta att chefer och överordnade bär ett klart ansvar för sitt resultatområde, för dess utveckling och förbättring.
We must require managers and heads of department to bear the responsibility for their own areas of revenue, and for their development and improvement.