"förtrycka" - Engelsk översättning

SV

"förtrycka" på engelska

SV förtrycka
volume_up
[förtryckte|har förtryckt] {verb}

förtrycka (även: slava, krossa, skrapa, utarma)
Han har kort sagt misslyckats med att bevisa att det Brysselstyrda EU är mer än ett maskineri för att förtrycka, utarma och underkuva folk och nationer.
In a word, he has failed to demonstrate that the Europe of Brussels is more than a machine for grinding down, impoverishing and enslaving nations and peoples.
förtrycka (även: kontrollera, hålla nere)
Det är särskilt allvarligt när man utnyttjar lagarna till att förtrycka medborgarna.
It is particularly serious when the laws are exploited to oppress people.
Men kan inte en demokrati förtrycka vissa grupper?
But is it not possible for a democracy to oppress certain groups?
Uzbekistan behöver inga vapen, de kan användas till att förtrycka den egna befolkningen.
Uzbekistan does not need any weapons, which may be used to oppress its own population.
förtrycka (även: undertrycka, bannlysa, förbjuda, kuva)
Härigenom förenas Vladimir Putins önskan om att förtrycka oberoende medier med hans önskan om etnisk diskriminering.
This combines Vladimir Putin’s wish to suppress the independent media and ethnic discrimination.
EU:s motto får inte i praktiken bli ”övervaka, misstänka och förtrycka”.
Europe’s motto must not become, , ‘supervise, suspect, suppress’.
Motsatt gäller att de som velat förvränga historien eller förtrycka delar av samhället i många fall förstört eller kuvat biblioteken.
By contrast, those who wish to distort history or suppress sections of society have often destroyed or suppressed libraries.
förtrycka

Synonymer (svenska) till "förtrycka":

förtrycka

Användningsexempel för "förtrycka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet en ansvarsfull politik för allmän ordning skulle göra är att garantera dem, inte förtrycka dem.
A responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
SwedishUzbekistan behöver inga vapen, de kan användas till att förtrycka den egna befolkningen.
A visit by Parliament representatives to Uzbekistan remains a matter of fundamental importance.
SwedishMedan världen följer revolten i arabvärlden fortsätter Iran att förtrycka oliktänkande.
Whilst the world is watching the revolt in the Arab world, Iran continues to repress dissidents.
SwedishI det sammanhanget drar de sig inte för att använda tunga medel för att förtrycka.
They do not eschew highly repressive means.
SwedishDet går att förtrycka människor länge och mycket, men det finns alltid en möjlighet att de kommer att göra uppror.
And you can repress people for so long and so much, but there is always the possibility that they will rebel.
SwedishMugaberegimens strategi att förtrycka politiska motståndare fortsätter i oförminskad omfattning.
   – Mr President,the Mugabe regime’s strategy of forcing political opponents into line is continuing unabated.
SwedishRegeringens främsta mål är naturligtvis att förtrycka det civila samhället och främja ett enpartisystem.
This government, of course, has as its main objective the suppression of civil society and the promotion of a oneparty system.
SwedishTalibanregimen använder sig av islam som täckmantel för att förtrycka kvinnor på ett riktigt motbjudande sätt.
Madam President, under the guise of Islam the Taliban regime is oppressing women in a truly horrendous fashion.
SwedishFör att få mitt stöd måste Marocko dock först respektera de mänskliga rättigheterna och sluta förtrycka Västsaharas folk.
However, to receive my support, Morocco must first respect human rights and stop oppressing the people of Western Sahara.
SwedishMen detta får inte användas som en ursäkt för att förtrycka hela befolkningen med lagar som inskränker på yttrandefriheten.
However, this should not be used as a reason to repress the population as a whole, with laws limiting free speech and expression.
SwedishIndien kan inte vara omedvetet om att ett sådant militärt stöd kommer att användas för att förtrycka etniska grupper och politiska meningsmotståndare.
India cannot be unaware that such military aid will be used to repress ethnic groups and political opponents.
SwedishHärigenom förenas Vladimir Putins önskan om att förtrycka oberoende medier med hans önskan om etnisk diskriminering.
Thirdly, toward the Mari people to reassure them that the European public is attentively monitoring their hardships, and is ready to support their cause.
SwedishDet skulle bara vara för bekvämt för dem som fortsätter att räkna med världens likgiltighet att fortsätta förtrycka kineserna och tibetanerna.
It would just be too convenient for those who continue to count on world indifference to go on oppressing the Chinese and the Tibetans.
SwedishVi måste akta oss så att inte något verktyg för att förtrycka och kuva medborgarna skapas under förevändningen att öka övervakningen av cyberspace.
We must beware that a tool for oppressing and repressing the people is not created in the name of greater monitoring of cyberspace.
SwedishDen tunisiska regeringen var en av de strängaste regimerna när det gäller användning av censur, övervakning och filterteknik för att förtrycka medborgarna.
The Tunisian Government ranked among the most severe users of censorship, surveillance and filter technologies to repress citizens.
SwedishFramför allt åtföljs utvidgningsprocessen på västra Balkan av en enorm operation för att förtrycka och förödmjuka befolkningarna i de länderna.
In particular, the process of enlargement to the Western Balkans is accompanied by a huge operation of subjugating and humiliating the peoples of those countries.
SwedishHan har kort sagt misslyckats med att bevisa att det Brysselstyrda EU är mer än ett maskineri för att förtrycka, utarma och underkuva folk och nationer.
In a word, he has failed to demonstrate that the Europe of Brussels is more than a machine for grinding down, impoverishing and enslaving nations and peoples.
SwedishDetta är onekligen ett kinesiskt problem, men det är också sant att den teknik som används för att förtrycka kinesiska medborgare kommer från Förenta staterna och Europa.
This is undoubtedly a Chinese problem, but it is also true that the technology for oppressing Chinese citizens via the Internet comes from the United States and Europe.
SwedishFörvisso är även religionsfriheten en av de grundläggande friheterna, men den får dock inte under några som helst förhållanden användas som en förevändning för att förtrycka andra.
Certainly, freedom of religion too is one of the fundamental freedoms, but it should under no circumstances whatsoever be used as an excuse for oppressing others.
SwedishRyssland, precis som Kina som vi skall diskutera senare, använder kampen mot terrorismen som ett slags alibi för att förtrycka sina egna politiska motståndare och minoriteter.
Just like China, which we shall be discussing later, Russia is using the fight against terrorism as a kind of alibi for oppressing its own political opponents and minorities.