"förtjäna" - Engelsk översättning

SV

"förtjäna" på engelska

SV förtjäna
volume_up
[förtjänade|har förtjänat] {verb}

Var och en av dem skulle dessutom förtjäna att nämnas och kommas ihåg här och nu.
Moreover, each of them would deserve being mentioned and remembered individually here even now.
Detta är mycket viktiga frågor som skulle förtjäna odelad uppmärksamhet från samtliga parlamentets ledamöter.
These are issues of great importance and deserve the full attention of all Members of the house.
I deserve a more important programme.
förtjäna (även: tjäna, vinna, förvärva, skörda)
EU har gjort tillräckligt för att förtjäna rätten att sända ett gemensamt budskap.
Europe has done enough to earn the right to send a collective message.
Europeiska centralbanken är en ny institution som måste förtjäna allmänhetens förtroende.
The European Central Bank is a new institution that has to earn the confidence of the public.
tillåta de berörda producenterna att förtjäna en rimlig inkomst,
permit the producers concerned to earn a fair income,
förtjäna
Bara en pakt av detta slag kommer att förtjäna att inlemmas i konstitutionens tredje del.
Only a pact of this nature will merit inclusion in the third part of the Constitution.
Det är viktigt att få till stånd ett fungerande system och att förtjäna människors förtroende.
It is important to establish a system that works and to merit people's confidence.
Det finns dessutom andra aspekter av betänkandet som skulle förtjäna en fördjupad diskussion.
There are, however, other aspects of the report that merit detailed discussion.
I varje demokratiskt system måste inte bara rättssystemet fungera effektivt, utan man också se bevis för detta, och det måste också förtjäna folkets respekt.
In any democratic system, the arm of justice must not only operate effectively but must be seen to do so and it must command the respect of the people.
förtjäna (även: avbilda, tappa, få ut, vinna)
förtjäna
förtjäna
förtjäna (även: böja, kröka, formulera, avleda)
Vi väntar på att han till sist ska omsätta sina ord i handling om han ska förtjäna den applåd som några av mina kolleger kanske var aningen för snabba med att ge honom i juni.
We are waiting for him finally to turn his words into deeds if he is to deserve the applause that a number of my fellow Members might have been slightly too quick to offer him back in June.

Användningsexempel för "förtjäna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÄmnet Schweiz skulle naturligtvis också förtjäna en omfattande diskussion här i parlamentet.
The topic of Switzerland would certainly also be cause for a comprehensive discussion here in Parliament.
SwedishEtt sådant kriterium som diskuteras, och som borde förtjäna ett seriöst beaktande, handlar om tillväxten.
One such criterion under discussion, and one which deserves serious consideration, is growth.
SwedishRådet (jordbruk) skulle förtjäna ett misstroendevotum i dag.
The Agriculture Council itself deserves a motion of censure.
SwedishDet är självklart, för vilken kultur skulle förtjäna det namnet om den inte respekterade kulturell mångfald?
Obviously no culture is worthy of the name if it does not respect the diversity of cultures.
SwedishVi måste arbeta för att förtjäna att leva ett långt och friskt liv.
Long life and a healthy life have to be earned.
SwedishMin protest ansågs inte ens förtjäna ett hövligt svar.
I did not even receive a courtesy reply to my protest.
SwedishOm det var det saken egentligen gällde, om det verkligen handlade om det, skulle nämnda slutsats inte förtjäna någon uppmärksamhet.
If this were in fact the issue, the aforementioned conclusion would not require any comment.
SwedishDen oroar oss oerhört mycket och borde förtjäna större uppmärksamhet.
I feel that, although this is a very specific issue, it nevertheless deserves our utmost consideration and is of great concern to us.
SwedishJag håller med om att mänskliga rättigheter kan förtjäna en resolution och även kan vara av betydelse för berörda regeringar eller länder.
I recognise that human rights can warrant a resolution and be of value to a government or country involved.
SwedishJag vill svara på ett sansat sätt, även om jag anser att det är helt orättfärdigt och skulle förtjäna ett kraftfullare svar.
I would like to do this calmly, although I consider it to be absolutely unjustified and to warrant a more forceful response.
SwedishVi anser att den här punkten skulle förtjäna att utvecklas mer, då den utgör en av den här debattens mest betydande utmaningar.
We think that this section would have merited further development, as it constitutes one of the major challenges of this debate.
SwedishVi måste förtjäna denna tillit.
SwedishTvärtom, det finns för närvarande ett stort antal företag som lever av detta och som därigenom utan problem kan förtjäna sitt levebröd.
Quite the reverse, in fact. At present, there is a whole raft of companies which make a living out of them, and a decent one at that.
SwedishDen måste man förtjäna.
SwedishDet är tullarna som måste sänkas så att handeln ökar och de flesta människorna i Afrika kommer att kunna förtjäna sitt levebröd utan att behöva flytta.
It is the tariff barriers: bring those down, trade improves and most people in Africa will be able to make a living without moving home.
Swedishförespråkar att de ekonomiskt svagaste företagen, som kan komma att bli de som drabbats mest av reformen, bör förtjäna solidaritet och stöd från Europeiska unionen,
argues that the economically weakest fisheries, which might be hardest hit by the reform, warrant the European Union's solidarity and support;
SwedishDet är synd att stadgan ingår i form av en bilaga, snarare än att utgöra en del av huvudtexten till fördraget, vilket den skulle förtjäna med tanke på dess betydelse.
I am sorry that the Charter has been incorporated in the form of an annex rather than into the body of the Treaty as its importance warrants.
SwedishVi måste visa dessa bönder att hållbarhet har fördelar för dem också genom att ge dem kompensation eller erbjuda dem andra sätt att förtjäna sitt levebröd på.
We have to show these farmers that sustainability has benefits for them, too, by paying them compensation or offering them other ways of earning a living.
SwedishJag tror att förslaget för att avhjälpa bristerna i ansvarsförsäkringen och i ansvaret i hela sjöfartskedjan skulle förtjäna mera uppmärksamhet här i parlamentet.
I think that the proposal to remedy the flaws in liability insurance and in liability throughout the maritime chain merits more attention here in Parliament.
SwedishTvärtom, vi behöver tillförlitliga, förutsebara ramvillkor som gör det möjligt för människor att leva och arbeta på drägliga villkor och förtjäna sitt levebröd.
On the contrary, we need reliable, predictable, sustainable framework conditions which enable people to live and work in decent conditions and to make a living.