SV

förteckning {utrum}

volume_up
1. allmänt
förteckning (även: lista, list, kant, slagsida, stadkant)
volume_up
list {substantiv}
Denna förteckning kommer att kunna ändras i överenskommelse med Europaparlamentet.
This list can be modified with the approval of Parliament.
Därför skulle jag föredra att det inte fanns någon förteckning över dessa yrken.
I would therefore prefer it if there were no list of these occupations.
Betänkandet innehåller en omfattande förteckning över frågor som måste lösas.
The report contains an extensive list of issues that must be settled.
Den centrala förteckningen över tillgänglig teknisk utrustning är emellertid, som ni vet, bara en virtuell förteckning.
However, the centralised record of available technical equipment, as you know, is just a virtual record.
Europeiska unionen har en imponerande förteckning över demokratiskt byggande, däribland i de nya medlemsstaterna.
The European Union has an impressive record in democracy building, including in the new Member States.
Vi har en första förteckning, men inga kvantitativa uppgifter, eftersom de flesta program, som ni vet, har startat de senaste ett och ett halvt åren.
We have initial records; we do not have statistics because, as you know, most programmes started up in the last 18 months.
Publikationen av parlamentshandlingar i denna förteckning fortskrider i ett avsevärt tempo.
The uploading of Parliamentary documents for that register continues at a significant pace.
Jag anser att det är hög tid för en förteckning över lobbyister.
In my view, a register of lobbyists is long overdue.
We must establish a register.
När du skapar en ny förteckning, bestämmer du först typ av förteckning här.
If you create a table of contents/index, first define the type here.
Klicka på fliken Förteckning och välj typen " Sakregister ".
On the Index/Table tab, select " Alphabetical Index " as Type.
Klicka på fliken Förteckning och välj typen " Användardefinierad ".
Select the " user-defined " type on the Index/Table tab page.
För det första efterlyses ett europeiskt initiativ för att skapa en global förteckning över rättigheter på Internet.
firstly, it calls for a European initiative to create a global Internet Bill of Rights;
Det är otänkbart att ha en modern konstitution för Europeiska unionen - som är vad konventet om Europas framtid arbetar med - utan en bindande förteckning över rättigheter.
It is unthinkable to have a modern European Union constitution - which is what the Convention on the future of Europe is looking at - without a binding bill of rights.
förteckning (även: katalog, register)
volume_up
catalog {substantiv} [USA]
förteckning (även: register)
volume_up
catalogue {substantiv} [GBR]
3.Har ovannämnda förteckning över förebyggande åtgärder utarbetats än?
3.Has the abovementioned catalogue of measures been developed?
Det dominerande intrycket är att detta är en förteckning över goda politiska föresatser.
The overriding impression is that this is a catalogue of good political intentions.
En förteckning över prioriteringar blir snart en allomfattande katalog.
A list of priorities soon becomes a universal catalogue.
2. handel
förteckning (även: innehållsförteckning)

Användningsexempel för "förteckning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Objektförteckning " som Typ.
The functions of the Index tab if " Table of Objects " has been selected as type.
SwedishHan gav oss en förteckning över 3 000 arbetsgrupper som hittills hållits hemliga.
He gave us a list of 3 000 working parties, which had so far been kept secret.
SwedishDet var en mycket svår process, och nu är vi glada att vi har denna förteckning.
That was a very difficult process, and we are now glad that we have the list.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Tabellförteckning " som Typ.
The functions of the Index tab when Index of Tables has been selected as type.
SwedishDet var just detta förfarande och denna förteckning som betänkandet handlade om.
It is precisely this procedure and this list that the Maij-Weggen report deals with.
SwedishEU 2020 måste börja här och nu och bör inte enbart vara en förteckning över mål.
Europe 2020 must begin here and now and should not be just a catalogue of objectives.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Innehållsförteckning " som Typ.
The function of the Index tab when Table of Contents has been selected as type.
SwedishNästa fråga är hur denna förteckning ska genomföras så att den är rättsligt korrekt.
The other point is about implementing this list so that it is legally in order.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Litteraturförteckning " som Typ.
The functions of the Index tab when " Bibliography " has been selected as type.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Användardefinierad " som Typ.
The function of the Index tab if User-Defined has been selected under Type.
SwedishDu kan ändra rubriken för en förteckning utan att innehållet i förteckningen påverkas.
You can change the title of an index without the content of the index changing.
SwedishJag anser att parlamentet skall delta i diskussionen om denna förteckning.
It is my belief that Parliament must take part in the discussions on this list.
SwedishBilaga VI är en förteckning över ämnen med harmoniserade europeiska klassificeringar.
Annex VI is a list of substances with harmonised classifications at European level.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Sakregister " som Typ.
The functions of the Index tab if Alphabetical Index has been selected as the type.
Swedish. - (EN) Denna förteckning revideras naturligtvis kontinuerligt.
Member of the Commission. - This list is, of course, constantly being revised.
SwedishDet är den slags förteckning vi behöver om vi ska kunna avgöra vad som mer behövs.
That is the sort of list we need if we are to be able to decide what else is necessary.
SwedishÄr det verkligen sant att den inte finns med i EU:s förteckning över farligt avfall?
Is it really true that it is not included in the EU's Hazardous Waste List?
SwedishDärför skulle jag föredra att det inte fanns någon förteckning över dessa yrken.
I would therefore prefer it if there were no list of these occupations.
SwedishDenna förteckning över de farligaste ämnena bör kunna fastställas före mitten av år 2001.
It ought to be possible to draw up this list of dangerous substances by mid-2001.
SwedishDet finns alltså en vision om enhetlighet snarare än en förteckning över problem.
We are, therefore, aiming for consistency rather than to cover a whole range of problems.

Synonymer (svenska) till "förteckning":

förteckning