SV

försvar {neutrum}

volume_up
försvar (även: skydd, svaromål, värn, försvarstalan)
Europas sista chans är faktiskt att skapa ett försvar, ett europeiskt försvar.
Europe's last chance could indeed be to create a genuinely European defence system.
Även Söderman för hans fortsatt oförbehållsamma försvar för europeiskt medborgarskap.
Also Mr Söderman for his continued unstinting defence of European citizenship.
Till sitt försvar talar de ansvariga på patentbyrån om språkliga problem.
In their defence the officers of the Patent Office refer to the language problem.
försvar (även: försvarstal)
volume_up
advocation {substantiv} [ark.]
Den står för ett uppseendeväckande försvar av trångsynta och missriktade kommersiella intressen framför den större vinsten med en utvecklingsrunda.
It represents a spectacular assertion of narrow and misguided commercial interests over the greater prize of a development round itself.
Ett positivt ställningstagande från rådets sida skulle vara ett starkt försvar av våra fördragsförpliktelser och Europeiska unionens humanitära respons.
A positive position there will be a strong assertion of Treaty obligations and the humanitarian response of the European Union.
En av de största framgångarna i vår europeiska vision under de senaste 50 åren har varit vårt försvar av demokrati och frihet i hela Europa.
One of the greatest successes of our European vision over the past 50 years has been the assertion of democracy and freedom all over Europe.
Mojos försvar måste verkligen storspela... om de ska ha chans att vinna delstatsmästerskapet.
Mojo defense is really gonna have to step it up if they have a prayer of winning the state championship.
försvar
Kunderna är försvar och myndigheter med höga krav på kommunikationssäkerhet.
Customers are primarily defense forces and government authorities with strict demands on communications security.
De borrar tunnlar för att undvika vårt försvar -
The machines are tunneling to avoid our defense system.
Ett försvar mot hunger, vilket var vad vi upplevde vid denna tid.
Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time.
Men det är mycket enkelt: det är svårt att bygga upp en ny struktur som skall spela en roll utan att man även bygger upp ett försvar.
The facts, though, are very plain: it is difficult to build a new, serviceable edifice without giving it a defensive structure.
Produktionscykeln för en bilmodell är sex år, men jag skulle vilja fråga bilindustrin om inte den inställningen i hög grad är ett försvar.
The production cycle of a car model is six years, but I would ask the car industry out there whether that attitude is not too defensive.
Natos krig i Jugoslavien bryter till och med mot Atlantpaktens inriktning på försvar, som uttrycks i dess grundfördrag.
The Treaty establishing the Atlantic Alliance states that it is a defensive organisation, but NATO's war in Yugoslavia actually perverts the nature of that vocation.
Slutligen får vi inte glömma att ett förbättrat uppgiftsskydd samt försvar och upprätthållande av medborgarnas rättigheter också borde spela en viktig roll vid toppmötet.
Finally, we should not forget that improved data protection as well as the maintenance and upholding of citizens' rights should also play an important part at the summit.
Till sist finns det en vädjan om komplementaritet mellan EU:s och Natos strategier i förhållande till försvar och säkerhet som är absolut central.
Finally, there is a plea for complementarity between the strategies of the European Union and NATO in relation to defence and security which, ladies and gentlemen, is absolutely vital.
Låt mig hastigt tacka Anneli Jäätteenmäki och Andreas Schwab för det som jag tar som ett särskilt stöd och försvar av ombudsmannens insatser för ökad insyn.
Let me very briefly thank Mrs Jäätteenmäki and Mr Schwab for what I take to be their particular support and their plea for the Ombudsman's efforts to increase transparency.

Användningsexempel för "försvar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär vi ser barnen som dödats i Qana förefaller alla försvar torftiga och ytliga.
When we see the children killed in Qana, all justifications seem petty and shallow.
SwedishDen kommer att bedöma effektivitet, snabbhet och respekt för rätten till försvar.
It will assess its effectiveness, its speed, and respect for guarantees of defence.
SwedishRådet gav särskild vikt åt frågor som den allmänna ordningen, säkerhet och försvar.
The Council set particular store by issues of public order, security and defence.
SwedishDetta försvar för stadgan och för ett bättre regelverk är centralt i betänkandet.
This defence of the Charter and of better regulation is at the heart of this report.
SwedishEuropas sista chans är faktiskt att skapa ett försvar, ett europeiskt försvar.
Europe's last chance could indeed be to create a genuinely European defence system.
SwedishDet finns inget moraliskt eller etiskt försvar för denna sorts avskyvärda attack.
There is no moral or ethical justification of this kind of horrible attack.
SwedishVi står skuldra mot skuldra till försvar för demokrati och frihet runtom i världen.
We stand shoulder to shoulder in defence of democracy and freedom across the world.
SwedishDeras farhågor att ett europeiskt försvar kan vara skadligt för Nato bekräftas.
Their fears are confirmed that a European defence policy could be dangerous for Nato.
SwedishMer Europa betyder även en mer aktiv union i försvar för de mänskliga rättigheterna.
More Europe also means a Europe that is more active in the defence of human rights.
SwedishÄven Söderman för hans fortsatt oförbehållsamma försvar för europeiskt medborgarskap.
Also Mr Söderman for his continued unstinting defence of European citizenship.
SwedishDet är dock viktigt att poängtera att vi inte är för ett gemensamt försvar.
It is important to point out, however, that we are not in favour of common defence.
SwedishTill sitt försvar talar de ansvariga på patentbyrån om språkliga problem.
In their defence the officers of the Patent Office refer to the language problem.
SwedishJag är rädd att försvar i dag är något alltför viktigt för att överlåtas på politiker.
I fear that today defence is too serious a business to be left to politicians.
SwedishVi håller på att öppna en oerhörd bräsch i vårt försvar mot dödsstraffet.
We are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
SwedishMen artiklarna som den ursprungliga frågan gällde handlade om gemensamt försvar.
But the articles to which the original question referred was a matter of common defence.
SwedishMen vilket hyckleri i detta berättigade försvar av värdighet, jämställdhet och frihet!
Yet this legitimate defence of dignity, equality and freedom is hypocritical!
SwedishUSA lägger omkring 500 miljarder US-dollar på försvar.
(PL) Mr President, the United States spends around USD 500 billion on defence.
SwedishVårt främsta försvar för dessa värderingar måste därför i första hand vara politiskt.
Our best defence of those values, therefore, has to be primarily political.
SwedishI en global ekonomi där marknaderna aldrig sover är öppenhet vårt enda försvar.
In a globalised economy, where the markets never sleep, our only defence is transparency.
SwedishVi måste ta små steg framåt för främjande och försvar av rättigheterna.
We need to take small steps forward in the promotion and defence of these rights.

Synonymer (svenska) till "försvar":

försvar