Det är inte svårt att förstå varför dessa hot skapar ilska bland vårt folk.
It is not difficult to see why these threats motivate anger amongst our peoples.
Det kommer att göra det lättare för medborgarna att se och förstå vad EU handlar om.
This will make it easier for citizens to see and to understand what our Union is about.
Därför är det svårt att förstå varför strukturfonderna tagits med i denna förordning.
This makes it hard to see on what basis the Structural Funds fall under this regulation.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att säga att hästar kan förstå människor.
I would like to take this opportunity to say that horses can understand humans.
För att kunna förstå det förebyggande innehållet, måste vi ta hänsyn till två idéer.
In order to understand the preventive content, we must take account of two concepts.
Jag kan förstå om de perifera regionerna beslutar att inte välja denna metod.
If peripheral regions decide not to take that route, that is something I can understand.
Våra medborgare skulle inte förstå om några sanktioner inte genomförs.
The public must not be allowed to think that no sanctions are being taken.
Så skall man enligt min uppfattning förstå parlamentets initiativ.
I think our proposals from Parliament should be understood in this sense.
Det måste man förstå och det har föredraganden också förstått.
But the House must understand what we mean, as I think the rapporteur does.
För att förstå det måste vi förstå möjligheterna hos sociala rörelser.
Well we need to understand the power of the social movements who understand this.
De kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
Jag är affärsman, och jag kan förstå tillväxt och jag kan förstå sysselsättning.
I am a businessman and I can understand growth and I can understand jobs.
Jag kan förstå att jag överrumplar kommissionären litet med detta.
I appreciate that I am rather springing this on the Commissioner.
Sanningen att säga kan jag förstå det, på villkor att oppositionen förblir fredlig.
To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Ni kan förstå vilken effekt detta förmodligen kommer att få på landets reala ekonomi.
You can appreciate what effect that is likely to have on its real economy.
Medborgarna kan helt enkelt inte förstå att makthavarna är så ineffektiva.
The citizens simply cannot comprehend the ineffectiveness of those in charge.
Den allmänna opinionen har blivit allt svårare att definiera och förstå.
Public opinion has become more and more complex to define and comprehend.
Vi måste försöka förstå det som inte går att förstå.
We must endeavour to comprehend the incomprehensible.
Jag anser därför att dessa icke-EU-länders inställning är svår att förstå.
I therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
För mig är det omöjligt att förstå den ståndpunkt som några personer har intagit.
I find it impossible to understand the stance adopted by some individuals.
Det skulle miljontals konsumenter ha svårt att förstå.
There are millions of consumers who would find that incomprehensible.
Ibland krävs litet kunskap för att förstå problemet till fullo.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Hur ska vi få företagen att förstå att de ska investera i grön teknik?
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
Denna lista med förklaringar kan hjälpa dig förstå eventuella avvikelser du ser.
This list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.
Och jag började förstå varför det sägs att Koranen endast är Koranen på arabiska.
And I began to grasp why it's said that the Koran is really the Koran only in Arabic.
Vi måste hjälpa AVS-länderna att förstå de nya handelsmöjligheter som avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att innebära.
We must help the ACP grasp the new trading opportunities that EPAs will provide.
Jag kan inte förstå varför de som redan har dragit nytta av fonden nu förhindrar att den godkänns.
I cannot grasp why those who have already benefited from the Fund are now withholding their approval.
Så jag hoppas att ni kommer att förstå att detta inte är kinesiska, utan tibetanska.
So I hope you will realise that this is not Chinese, but the Tibetan language.
Ni borde därför förstå att den positiva särbehandlingen också är till för er.
So you need to realise that positive action is for you as well.
Du måste förstå att ingen nånsin har sett mig naken.
You have to realise I've never appeared nude in front of anyone in my life.
förstå (även: mäta, ana, märka, uppfatta)
Kommissionsledamoten kommer att förstå att jag inte menar detta i en?
The Commissioner will understand that I do not mean this in a Swiftian sense.
Jag kan mycket väl förstå irritationen över det, även i ekonomiskt avseende.
I fully understand people's irritation over this, also in the financial sense.
Så skall man enligt min uppfattning förstå parlamentets initiativ.
I think our proposals from Parliament should be understood in this sense.
förstå (även: begripa, fatta)
Detta är en inledande diskussionsfas som måste få hållas eftersom, det måste sägas, det är första gången ämnet diskuteras, vilket inte är fallet med tobak, bomull eller olivolja.
The same does not apply, however, to olive oil and to cotton, where the aim is not to restructure nor to convert or guide production or producers to other products.
Jag tror mig förstå att frågan handlar om kulturen i WTO.
Mr President, I gather that this question refers to the issue of culture within the WTO.
Jag tror mig förstå att de gick in och ut flera gånger i går.
I gather that yesterday they came in and out several times.
Det första och samtidigt avgörande steget är att samla in den information som behövs.
The first but decisive step is to gather the necessary information.
Det kommer att göra det lättare för medborgarna att se och förstå vad EU handlar om.
This will make it easier for citizens to see and to understand what our Union is about.
Vi måste göra en verklig ansträngning för att förstå vårt gemensamma öde som européer.
We have to make a real effort to understand our joint destiny as Europeans.
Vi bör få kommissionen att förstå att nickel är en verklig hälsorisk.
We should also make the Commission appreciate the real danger of nickel to health.
För det första har de internationella säkerhetsreglerna för sjöfarten gjorts obligatoriska för att garantera att ledning, kapten, befäl och manskap sätter säkerheten i första rummet.
Firstly, the International Safety Maritime Code has been made compulsory to ensure that management, master, officers and crew put safety first.
Nu har de första studentgrupperna som läst Mastersprogrammet Tourism & Hospitality Management tagit sin examen.
Now have the first students of the Masters Programme in Tourism and Hospitality graduated.
Arbetet i mitt labb är fokuserat på den första kritiska utvecklingsperioden -- och det är den period då spädbarn försöker bemästra de ljud som används i deras språk.
Work in my lab is focused on the first critical period in development -- and that is the period in which babies try to master which sounds are used in their language.
Vi måste förstå att maffiakrisen berör hela EU, eftersom maffiaorganisationer också kan tränga direkt in i institutionerna.
We must understand that the mafia crisis concerns the whole of Europe, since mafia organisations have the capacity to penetrate right through institutions as well.
För det första den uppfattade bristen på demokratisk kontroll i kampen mot bedrägeri.
First, the perceived lack of democratic control in the fight against fraud.
Jag har för det första en anmärkning vad gäller verklighetsuppfattningen.
First of all, I have a remark to make about the reality as it is perceived.
Då uppstår i allt större utsträckning frågan hur befolkningen och konsumenterna över huvud taget skall kunna närma sig denna sektor och förstå den?
The other question which keeps cropping up is exactly how this sector is perceived and understood by the people, by consumers as a whole.
Som Jaime Mayor Oreja sa behöver vi förstå organisationernas roll på dessa områden.
We need to have a policy to address these questions and to take them forward.
Jag ber rådet och kommissionen att förstå min appell.
Apparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att säga att hästar kan förstå människor.
I would like to take this opportunity to say that horses can understand humans.
förstå (även: begripa)
förstå
Ibland krävs litet kunskap för att förstå problemet till fullo.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Hur ska vi få företagen att förstå att de ska investera i grön teknik?
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
På något sätt måste vi förstå oss själva för att komma runt våra brister.
Somehow we have to understand ourselves to get around our flaws.
förstå (även: begripa)
Hur ska en 12-årig pojke kunna förstå varför detta sker?
How is a 12-year-old supposed to make sense of this?
Att förstå vad Martin Schulz säger är ännu viktigare och jag uppskattar dem för det också.
To make sense of what Mr Schulz has to say is even more important, and I appreciate that from them as well.
Under omröstningen anmärkte en av mina nederländska kolleger att delar av betänkandet inte gick att förstå på nederländska.
Mr President, during the vote one of my Dutch colleagues remarked that part of the report did not make sense in Dutch.

Synonymer (svenska) till "förstå":

förstå

Användningsexempel för "förstå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet går väldigt fort till att förstå vad man måste göra för att åstadkomma det.
You very quickly work out what is it that you've got to do to fathom that out.
SwedishVidare har man i några kommentarer låtit förstå att bidraget inte är tillräckligt.
Further, several comments have implied that the level of aid is not sufficient.
SwedishJag för min del har inte kunnat förstå era redogörelser från Europeiska rådet.
I for one am unable to fathom your reports in relation to the European Council.
SwedishJag tror mig förstå att när det gäller Brasilien granskar kommissionen situationen.
I believe that with regard to Brazil, the Commission is examining the situation.
SwedishDessutom har de den moraliska förmågan för att förstå vad "göra rätt" innebär.
And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
SwedishJag kan inte förstå varför jag förväntade mig mer stil av er konst än av era kläder.
I have no idea why I expected your art to show better taste than your wardrobe.
SwedishOch hans arbete fick mig att förstå hur den molekylära världen inom oss ser ut.
And his work illuminated for me what the molecular world inside us is like.
SwedishUnder de senaste dagarna har vi kommit att bättre förstå vad PPE-DE betyder.
Over the last few days, we have gained a better understanding of what PPE-DE means.
SwedishAlla dessa handlingar är avgörande för att man ska kunna förstå beslutsprocessen.
These are all documents that are vital for learning about the decision-making process.
SwedishJag kan inte förstå vad vi sysslar med, tro på sådant nonsens alla dessa år.
I don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
SwedishDet var vad jag tyckte mig förstå när jag lyssnade till Hylands ståndpunkt.
I believe this is what Mr Hyland is concerned about. I do not believe that we are.
SwedishNi måste få den grekiska regeringen att förstå att området inte får exploateras.
Has the Greek Government asked the Commission to co-fund the construction of this park?
SwedishTrots detta måste Turkiet förstå att det inte kan räkna med någon särbehandling.
Nevertheless, Turkey needs to know that it cannot count on receiving special treatment.
SwedishKan ni förstå att det är april 2010 och vi talar om räkenskaperna för 2008?
Can you believe that this is April 2010 and we are talking about the 2008 accounts?
SwedishAtt förstå din försäljningscykel är viktigt för den totala framgången för din webbplats.
Understanding your sales cycle is important to the overall success of your site.
SwedishSjälv har jag lite svårt att förstå grunden för att avvisa detta betänkande.
I myself have some difficulty in understanding the reason for rejecting this report.
SwedishDå måste du låta legionerna förstå... att deras förräderi... inte kan passera ostraffat.
Then you must let the legions know... their treachery... will not go unpunished.
SwedishJag kan mycket väl förstå att parlamentet gärna vill bli involverat i projektet.
Secondly, with Galileo, the EU is fully committed to financing investments in the future.
SwedishJag kan inte förstå att Total Fina Elf inte lyssnar på fabriksrådets argument.
It is beyond me that Total Fina Elf should remain deaf to the works council’s arguments.
SwedishDet här är det viktigaste att veta för att förstå hur världen har ändrats.
Now, this is the important thing of understanding how the world has changed.