"försörjning" - Engelsk översättning

SV

"försörjning" på engelska

SV

försörjning {utrum}

volume_up
Genom att säkra kvinnors rättigheter säkras också mark, vatten och möjligheter till försörjning och lokal utveckling.
By guaranteeing women’s rights, land and water are also secured, as well as opportunities for self-provision and local development.
Vi har inte kunnat tillhandahålla den ekonomiska försörjningen.
We have not been able to make the financial provision.
Det stämmer helt enkelt inte att familjemedlemmar är uteslutna från försörjning och förmåner i sysselsättningslandet.
It is simply untrue that family members are excluded from provisions and benefits in the country of employment.
försörjning (även: stöd, hjälp, ställning, underhåll, understöd, support)
Unga kvinnor från fattiga miljöer lockas med löften om arbete, försörjning och ett bättre liv.
Young women from poor backgrounds are ensnared by promises of work, material support and a better life.
Vår målsättning är att, såsom ni förespråkar, förbättra gemenskapens stöd till produktion och försörjning.
Our objective is, as you advocate, to improve Community support for production as well as for supply.
En separat EU-fond måste inrättas för att stödja ensamstående mödrar om de förlorar sitt arbete och sin försörjning.
A separate EU fund must be formed to support single mothers should they lose their jobs and livelihoods.
försörjning (även: liv, existens, tillvaro, tillvaron, förekomst)
I till exempel Polen har momsen höjts, vilket innebär att kostnaderna för familjers försörjning har stigit.
In Poland, for example, there has been an increase in VAT which means that the cost of family maintenance has gone up.
Värdet av detta stannar kvar i de producerande regionerna, och som outtömlig energikälla bidrar biomassan till säkerhet, försörjning och oberoende av tredje land.
The net output remains in the producing regions, and biomass contributes, as an inexhaustible source of energy, to the security, maintenance and independence of third countries.
försörjning (även: näring)

Användningsexempel för "försörjning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen kinesiska ekonomin kräver en allt större försörjning av energi och råmaterial.
The Chinese economy requires ever-increasing supplies of energy and raw materials.
SwedishDet är bra att vi äntligen kan se det och börjar skydda marken, vår försörjning.
It is good that we can finally see this and begin to protect the soil, our provider.
SwedishDen andra pelaren handlar om att trygga en mer hållbar försörjning inom EU.
The second pillar is about ensuring a more sustainable supply within the EU.
SwedishAv denna anledning har Europeiska unionen aktivt diversifierat sin försörjning.
For this reason the European Union has actively diversified its supply.
SwedishMin fråga handlar egentligen om vårt beroende av försörjning från icke-EU-länder.
My question really is about our reliance on supply from outside the EU.
SwedishJag anser inte att vi behöver störa balansen i gemenskapens försörjning.
I do not think we should disturb the balance of the Community supply sources.
SwedishTillsammans måste vi skaffa oss en tillförlitlig försörjning av energi och råmaterial.
Together, we must commit to a reliable supply of energy and raw materials.
SwedishVi måste tvärtom göra vår försörjning beroende av respekten för de mänskliga rättigheterna.
On the contrary, we must make our supply conditional on respect for human rights.
SwedishSom en följd detta kommer lantbrukare i syd även framledes att få sin försörjning ödelagd.
As a result, farmers in the south will continue to have their livelihoods devastated.
SwedishDärför får vi inte främja en lösning som hotar deras försörjning.
We must not therefore promote a solution which puts their livelihoods in danger.
SwedishDet är enda sättet att garantera en trygg försörjning av energiresurser i hela EU.
This is the only way to guarantee a secure supply of energy resources across the European Union.
SwedishFörordningen om tryggad försörjning av naturgas har trätt i kraft.
The regulation on the security of natural gas supply has entered into force.
SwedishFörslaget om trygg försörjning verkar inte överensstämma med detta.
The proposal concerning security of supply does not appear to be in keeping with this.
SwedishBara då kan förarna fortsätta att tjäna tillräckligt mycket och få en säker försörjning.
Only then can drivers still earn enough and make a secure living.
SwedishFörvärvsarbete - det vet vi alla - är mer än bara försörjning.
Gainful employment is, as we all know, more than just earning one's living.
SwedishDet är de enda källor som på sikt garanterar en ren och säker försörjning.
They are the only sources which will guarantee a clean and secure energy supply in the long term.
SwedishJag är inte här för att tala om arbetare som försökt försvara sin försörjning.
I am not here to talk about workers who have tried to defend their livelihoods.
SwedishDet kommer att kunna garantera slutkonsumentens försörjning ut till alla regioner till ett vettigt pris.
That will guarantee the consumer a service at a reasonable price in every region.
SwedishProjektet omfattade försörjning av dricksvatten, mat och medicin.
The project covered the supply of drinking water, food and medication.
SwedishNär det gäller gas är det i dag Ryssland som tillhandahåller 27,5 procent av vår försörjning.
For gas it is Russia which today provides 27.5% of our supplies.

Synonymer (svenska) till "försörjning":

försörjning