"försörja" - Engelsk översättning

SV

"försörja" på engelska

SV försörja
volume_up
[försörjde|har försörjt] {verb}

Vilka möjligheter har de att försörja sig och försörja sin familj?
What means is available to them to earn a living and support their families?
I stället borde kravet vara att man kan försörja sig på sitt arbete.
The requirement should instead be that people can support themselves by working.
Vi har en stor mängd företag som knappt kan försörja en familj.
We have a large number of businesses that can scarcely support one family.
Likaså försvinner gamla hantverk därför att de inte går att försörja sig på.
Similarly, our old crafts are disappearing because they cannot provide a source of income.
Hur kan vi förbättra staternas förmåga att försörja sina medborgare?
How can we make States more able to provide?
Det är oftast låglönejobb som är omöjliga att försörja sig och eventuella barn på.
They are mostly low-wage jobs which do not enable people to provide for themselves and their children.
försörja (även: skjuta, ha, framföra, leda)
Hjärt-kärlsystemet är ett fascinerande organsystem vars uppgift är att försörja alla kroppens organ med syre och näringsämnen samt ta hand om och föra bort slaggprodukter.
The cardiovascular system is a fascinating organ system whose task is to supply all the body’s organs with oxygen and nutrients, as well as carrying away waste products.
Man befriar de asylsökande från kravet att kunna visa att de kan försörja sina familjemedlemmar.
And refugees are exempted from the requirement that they must prove they are in a position to maintain their families.
De migrerar för ett ekonomiskt berikande eller för att ekonomiska krafter har gjort att de inte längre kan försörja sig.
They migrate for economic enrichment or because economic forces have removed their means of maintaining their livelihoods.
Därmed arbetar den finansiella ekonomin med att stödja och försörja realekonomin, vilket jag anser är ett viktigt tecken.
Therefore, the financial economy is working to support and serve the real economy, which I think is an important sign.

Synonymer (svenska) till "försörja":

försörja

Användningsexempel för "försörja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe odlar inte bara för att försörja sig, utan för att leva, och det är stor skillnad.
They farm, not just for a living, but in order to live, and this makes a difference.
SwedishMånga blev hemlösa och förlorade sina hustrur men hade barn att försörja.
Many were left homeless, without spouses and with children to care for.
SwedishDetta kommer att ge arbete åt tusentals människor och ge dem en möjlighet att försörja sig.
This will produce jobs for thousands of people, thus providing them with a livelihood.
SwedishI mitt hemland, Estland, är fiske mer än bara en bransch eller ett sätt att försörja sig.
In my country, Estonia, fishing is more than just an industry or a means of earning a living.
SwedishÄnkorna i konflikter tvingas att på egen hand uppfostra barn och försörja de äldre.
Those widowed by conflicts are forced to bring up children and look after the elderly by themselves.
SwedishDet handlar om ett legitimt och rättmätigt sätt att försörja sig för hundratals anspråkslösa familjer.
It involves the legitimate and fair way of life of hundreds of modest families.
SwedishArktis bidrar därför i stor mån till att försörja Europa med energi, råmaterial och fisk.
The Arctic is therefore a major contributor of energy, raw materials and also fish for Europe.
SwedishDå slipper jag oroa mig för att du måste försörja dig som sångare.
Then I won't have to worry about you making your living as a singer.
SwedishVi klarade av att försörja Berlin när befolkningen var belägrad!
We were able to supply Berlin when the people there were under siege!
SwedishSom ni vet handlar sysselsättning inte bara om att försörja sig utan är grunden för mänsklig värdighet.
As you know, employment is not merely a livelihood; it is the basis of human dignity.
SwedishJag uppmanar er att uppmuntra byggande av infrastruktur som kan försörja alla länder.
I call on you to encourage the implementation of the infrastructure needed in order to supply all States.
SwedishDen enskildes chanser att starta företag och att försörja sig ökar.
Individuals will have more opportunities to start up businesses and to stand on their own two feet.
SwedishOm dessa människor inte får betalt, vem ska då se till att de människor som inte kan försörja sig själva får mat?
If these people are not paid, who will feed those who cannot feed themselves?
SwedishDe blir inte ens anklagade, men däremot fryses alla deras möjligheter att försörja sig ekonomiskt.
They have not even been charged with any offence, yet all their financial assets have been frozen.
SwedishDet är ju bara pengarna från dem som nu kämpar för att betala sina lån och försörja sina barn.
It is only the money of people who are now struggling to pay their mortgages and educate their children.
SwedishMin oro gäller de familjer där som försöker försörja sig.
My concern is with the families of those trying to make a living.
SwedishFör det andra måste vi se till att unga människor uppmuntras att satsa på att försörja sig på jordbruket.
Second, we need to ensure that young people are encouraged to go into farming as a livelihood.
SwedishFörst av allt måste vi se till att kreativa personer kan försörja sig själva genom sin kreativitet.
First of all, we must ensure that creative people are able to sustain themselves by their creativity.
SwedishMen vi får inte utbilda människor enbart i syfte att försörja ekonomin med högt kvalificerade arbetstagare.
However, we must not educate people simply to supply the economy with well-qualified workers.
SwedishFotografers möjlighet att försörja sig är avhängigt av deras arbete.
Photographers' subsistence depends on their work.