"försöka" - Engelsk översättning

SV

"försöka" på engelska

SV försöka
volume_up
[försökte|har försökt] {verb}

1. allmänt

Det är i det sammanhanget som jag skall försöka att kort besvara era inlägg.
It is in this light that I will attempt to briefly reply to your interventions.
Jag skall försöka mig på en sammanfattning och kommentera era synpunkter och frågor.
I will attempt to summarise and comment on your viewpoints and questions.
Det är alltid särskilt angenämt att försöka besvara hennes frågor.
It is always particularly pleasurable to attempt to answer her questions.
Indonesien måste försöka stoppa milisen och dess aktiviteter i området.
The Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.
Vi måste försöka få parterna att samlas och övertala dem att samarbeta.
We must try to unite the parties and try to persuade them to work together.
Nu måste vi försöka gå vidare, försöka att inte vackla och försöka att fortsätta arbeta i den riktningen.
We must now try to move on, try not to falter and try to continue working in that direction.
försöka (även: analysera)
försöka (även: pröva)
Jag startade en uppsatstävling i skolor för att försöka väcka intresset bland skolelever för EU-frågor.
I started an essay competition amongst schools to try to inspire interest amongst school pupils in European affairs.
Jag anser inte att EU bör försöka sig på den vägen.
I do not believe Europe should venture along that path.
Detta var en av anledningarna till att jag dristade mig att föreslå att vi skall försöka slå samman dessa och på så sätt få bort ordet " kompromiss " på engelska, vilket är tvetydigt.
That was one of the reasons why I ventured to suggest that we try to merge the three and therefore, in English, we get rid of the word " compromise ", which is ambiguous.
Men ni måste också försöka inse att varje förändring måste vara allmängiltig.
But you must also try to appreciate that any change would have to go right across the board.
However, I shall have another go.

2. formellt

Det skulle vara fel av kommissionen att försöka blanda sig i denna fråga.
It would be wrong for the Commission to seek to become involved in this aspect.
Man skall för första gången försöka att upprätta en konstitution för Europeiska unionen.
It will seek for the first time to create a constitution for the European Union.
Men vi måste försöka återskapa förtroendet för en rättsligt grundad världsordning.
However, we must seek to reconstruct confidence in a law-based world order.

Synonymer (svenska) till "försöka":

försöka

Användningsexempel för "försöka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör det första ska det försöka öka medvetenheten om detta problem, som är stort.
Firstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.
SwedishLåt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
So let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
SwedishVi skall inte försöka uppnå en harmonisering av olika koder för företagsstyrning.
We must not strive for harmonisation of different codes of corporate governance.
SwedishFöremålet för dessa förhandlingar kommer att vara att försöka uppnå båda i jämvikt.
Trying to achieve both in equilibrium will be the content of those negotiations.
SwedishEuropeiska unionen har gjort stora ansträngningar för att försöka hitta en lösning.
The European Union has put a great deal of effort into searching for a solution.
SwedishJag vill inte försöka harmonisera något vad gäller reformer av välfärdsstaten.
I do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.
SwedishMänniskor kommer alltid att försöka komma runt regleringar, kodexar och så vidare.
People will always look for ways of circumventing regulations, codes and so on.
SwedishDet är det vi diskuterar i dag; att försöka få saker och ting att fungera bättre.
This is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
SwedishAlltså skall vi inte ha några illusioner och försöka se var problemet ligger.
So let there be no self-delusion. Let us look at the situation as it really is.
SwedishAtt försöka reformera rådet är nog den svåraste uppgift som finns.
Mr President, reforming the Council is probably the most difficult task of all.
SwedishMen vi befinner oss inte på en idrottsstadion, där det räcker att bara försöka.
However, we are not engaged in a race, for which endeavour alone can suffice.
SwedishJag tror att det är fullt logiskt att försöka utveckla våra förbindelser med Iran.
I think trying to develop our relationship with Iran makes considerable sense.
SwedishTrots detta kommer vi inom detta utgiftsområde inte att försöka utöka medlen.
All the same, within this Category we will not endeavour to increase the funds.
SwedishEnvisas inte med att försöka återuppväcka en federalism som hör till det förgångna.
Do not persist in trying to resurrect a federalism that is a thing of the past.
SwedishAtt försöka sälja in könskvotering som en milstolpe är inget annat än populism.
in writing. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
SwedishLåt oss inspireras av detta och tillsammans försöka ge denna gemensamma själ vingar!
Let us all be inspired by that to join together in giving this shared soul wings!
SwedishDet är ingen mening att göra eller försöka göra en andra tolkning av våra avsikter.
There is no point in second-guessing or trying to second-guess our intentions.
SwedishJag skall försöka att inte bli så lång i detta inlägg.
Mr President, ladies and gentlemen, I do not intend this to be a very long speech.
SwedishJag vet inte om det här är det rätta sättet att försöka förändra situationen.
I do not know whether we are taking the right approach to changing this situation.
SwedishDärför är det så gott som omöjligt att försöka göra detta till bara en matematik.
It is therefore practically impossible to reduce all of this to mathematics.