SV

försök {neutrum}

volume_up
försök (även: angrepp, attentat)
Det är ett första försök, men jag är övertygad om att det kan bli framgångsrikt.
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Trots det är den ett försök att se till att det finns en fond för framtiden.
Nevertheless it is an attempt to ensure that there is a fund there for the future.
Kommer det att göras några försök att kräva tillbaka pengarna genom skadestånd?
Is there going to be any attempt to recover the money by way of compensation?
försök
volume_up
try {substantiv}
Men Belgrad låter sig antagligen övertygas, låt oss i alla fall göra ett försök.
But Belgrade might be persuaded, and at any rate it is worth a try.
Faktum är att, Sainbury's, om ni följer detta, försök bara.
. ~~~ Try it on.
Jag skulle vilja uppmana de som är tveksamma till detta att ge det ett försök.
I would urge those who are cautious about this to give it a try.
försök (även: verk, ansträngning, insats, alster)
Det ungerska ordförandeskapet kommer att motverka alla försök till motsatsen.
The Hungarian Presidency will withstand every effort to the contrary.
Ett försök att utveckla kärnkraft är symtomatiskt för krisen.
An effort to develop nuclear energy is symptomatic of that crisis.
Enligt min uppfattning är detta förslag värt ett seriöst försök.
In my opinion, this proposal is worth a very serious effort.
Det rör sig om ett försök, och försök skall inte fullföljas om de inte fungerar.
It is an experiment, and experiments are supposed to be discontinued if they do not work.
För vår institution skulle det vara ett försök av en tidigare aldrig skådad djärvhet.
This would be an incredibly bold experiment for our institution to undertake.
Kommissionen, genom kommissionär Monti, lägger fram förslag om försök på det området.
The Commission and Commissioner Monti suggest we experiment in this area.
försök (även: succé, tur, framåtanda)
volume_up
go {substantiv}
Försök en gång, ärade kolleger, att utnyttja det som vi beslutar här!
Have a go, ladies and gentlemen, at using what we are debating here.
Men jag skall se till att man då gör ett försök att se hur det ser ut.
However, I will make sure that we have a go then and see how the land lies.
Det är ett försök att gå mot ytterligare harmonisering av skatter och avgifter.
It is an attempt to go further towards fiscal and tax harmonisation.
försök (även: utställning, företag, historia, show)
volume_up
show {substantiv}
Jag ber er, försök att visa lite solidaritet med kommissionen.
Please, show a little solidarity with the Commission.
Försöken med att legalisera prostitutionen visar att de bara ökar människohandeln.
Experiences with the legalisation of prostitution show that it only increases trafficking in human beings.
Det behövs ett nytt lyckat försök för att visa att militären verkligen är på väg att finna sin normala roll.
A renewed successful attempt will show whether the army is indeed finding its normal role.
försök (även: prövning, rättegång, vedermöda, prov)
volume_up
trial {substantiv}
Nu står därför denna skugga av en man inför rätta för försök till självmord.
So now this shadow of a man is on trial because he attempted to commit suicide.
Eventuella försök måste oundvikligen begränsas till ett mycket litet område.
Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area.
sannolikhet är sannolikheten för att ett försök ska vara lyckat.
Probability_s is the probability of success on each trial.
försök (även: bud, anbud, satsning)
volume_up
bid {substantiv}
I ett försök att vinna tid har en särskild grupp inspektörer skickats till Polen.
In a bid to win time, a special team of inspectors has been sent to Poland.
Herr Solana från rådet har gjort ett djärvt försök till att krönas till mörkrets furste.
Mr Solana in the Council has made an audacious bid to be crowned the prince of darkness.
Jag uppmanar rådet och kommissionen att visa denna vilja i ett försök att förhindra att det blir fler offer.
I call on the Council and Commission to display this will in a bid to prevent new victims.
försök (även: spricka, skavank, pik, smäll)
volume_up
crack {substantiv}
Preliminära försök att identifiera exakt plattor med sprickor och ger inga falska upptäckter.
Preliminary trials accurately identify slabs with cracks and produce no false detections.
Vi försöker knäcka koden för skyddsrättigheter för företagen, men det är inte lätt.
We are trying to crack the code of protective rights for the companies but it is not easy.
Om de hade märkt att en av deras medfångar sannolikt skulle bryta samman under förhör skulle de ha försökt döda honom också.
If they became aware that one of their fellow detainees was likely to crack under interrogation, they would have made efforts to kill him as well.
försök (även: uppsats, essä)
volume_up
essay {substantiv}
Målet för oss alla är att minska den smärta som tillfogas djuren under försöken.
We all share the objective to reduce animal pain inflicted during experimentation.
Kloning är en verksamhet som för närvarande borde begränsas till forskning och försök.
Cloning is a practice which at the present time ought to be restricted to research and experimentation.
Att tillåta försök på människor innebär med andra ord att betrakta människor som ett objekt och inte som en människa.
Allowing experimentation on a human being means, in other words, regarding that human being as an object and not as a human being.
försök (även: attack, kast, hugg, släng)
volume_up
fling {substantiv}

Synonymer (svenska) till "försök":

försök
försöka

Användningsexempel för "försök" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishCPN-rapporten menar att EU:s försök att påverka Kina skall ske med försiktighet.
The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.
SwedishVi måste agera för att förhindra alla försök att begränsa den, också på Internet.
We have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
SwedishI betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.
My report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
SwedishNu finns det också misstankar om försök att missbruka medel från unionens budget.
Now there are also suspicions of attempts to misuse money from the Union's budget.
SwedishAlejandro Cercas betänkande tycks vara ett försök att nå en godtagbar kompromiss.
Mr Cercas's report seems to have attempted to reach an acceptable compromise.
SwedishDet förfarande som antogs för denna förordning strider i mycket mot dessa försök.
The procedure adopted for this regulation runs very much counter to those attempts.
SwedishOch ändå, upprepade gånger, ser man folk som gör försök mot placebo fortfarande.
And yet, repeatedly, you consistently see people doing trials still against placebo.
SwedishDet är skandalöst att det görs försök att tysta ned saker här, av alla platser.
It is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
SwedishJust därför måste vi stödja medlemsstaterna i deras försök att hitta lösningar.
This is precisely why we need to support Member States in finding solutions.
SwedishHittills har Rajoelina brutit sina löften vid alla tidigare försök att enas.
Up till now, Rajoelina has reneged on all earlier possible attempts at agreement.
SwedishTjänstedirektivet är ett huvudinslag i våra försök att återlansera Lissabonmålen.
The services directive is a key element in our efforts to relaunch the Lisbon Agenda.
SwedishBra beslut är värdelösa försök om de kommer i konflikt med suveräna stater.
Good resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.
SwedishSaken är den, granaten förstörde antagligen varje försök att återskapa det.
The point is, the grenade probably destroyed any possibility of re-creating it.
SwedishNi vill helt enkelt inte ha det, så försök inte låtsas att ni har samma slutliga mål.
You simply do not want it, so do not pretend you have the same ultimate objective.
SwedishDet har naturligtvis gjorts flera försök, men jag tror inte att det räcker.
Numerous efforts have, of course, been made, but I do not think that they suffice.
SwedishI flera länder har starka sociala rörelser redan protesterat mot liknande försök.
In several countries, powerful social movements have already opposed similar attempts.
SwedishVi bör nu göra ett allvarligt försök att tona ned retoriken på båda sidor om Atlanten.
Efforts must now be made to tone down the rhetoric on both sides of the Atlantic.
SwedishDet fransk-tyska förslaget är ett försök att återanpassa dömda personer till samhället.
The Franco-German proposal seeks to reintegrate sentenced persons into society.
SwedishDessa försök har inskränkts till livshotande sjukdomar och hjärnsjukdomar.
These tests have been restricted to life-threatening illnesses and brain diseases.
SwedishDirektivet är också ett försök att påverka medborgarnas förbrukningsvanor.
This directive also attempts to influence the consumer habits of the citizens.