SV

förringa {verb}

volume_up
1. allmänt
Det är olyckligt att vissa människor vill förringa denna fallenhet.
It is an unfortunate fact that some people wish to belittle this genius.
Jag vill inte förringa något som kommissionen har gjort. Jag anser att man har gjort detta till en prioritering.
I do not want to belittle anything the Commission has done; I think it has made this a priority.
Jag skulle vara den siste personen i världen att förringa eller ignorera Jerusalems helighet för människor av andra övertygelser.
I would be the last person in the world to belittle or disregard the holiness of Jerusalem for people of other faiths.
förringa (även: förta)
Detta skall dock inte förringa nyttan med detta betänkande. Vi kommer naturligtvis att rösta för det.
However, that should not detract from the usefulness of this report and we shall, of course, vote in favour of it.
Vi måste därför sträva efter att undvika allt som kan kväva eller förringa dessa tre viktiga villkor.
We must therefore strive to avoid anything which would stifle or detract from these important three prerequisites.
Den första rekommendationens ganska tekniska natur får inte förringa vikten av detta instrument.
The rather technical nature of the first recommendation should not detract from the importance of this instrument.
2. näringsliv

Användningsexempel för "förringa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet vore orätt av mig att försöka förringa strukturfondernas insatser hittills.
It would be unjust if I were now to try and decry the contribution they have made so far.
SwedishTidigare hörde jag några av mina kolleger förringa den globala uppvärmningens omfattning.
Earlier I heard a number of my fellow Members understate the extent of this global warming.
SwedishDet är olyckligt att vissa människor vill förringa denna fallenhet.
It is an unfortunate fact that some people wish to belittle this genius.
SwedishHan sa, "Han som lär sig av mig får nya kunskaper, utan att förringa mina.
He said, "He who receives an idea from me receives instruction himself, without lessening mine.
SwedishDe hävdar vidare att det inte är ett sätt att förringa det som EU gör.
Likewise, they claim this is not a way of reducing what Europe does.
SwedishVi får inte förringa betydelsen av den pågående debatten i Förenta staterna eller isolera landet.
We should not minimise the ongoing debate in the United States on those key issues or leave them isolated.
SwedishMan försöker emellertid dämpa oron genom att förringa systemets möjligheter och dess mer allmänna inverkan.
However, it tries to take our mind off our concerns by playing down its powers and general impact.
Swedish. – Jag skulle vilja be den ärade ledamoten att inte förringa den betydelse jag fäster vid minoritetsspråk.
   . – I would ask the honourable Member not to trespass on my concerns about minority languages.
SwedishJag vill inte förringa något som kommissionen har gjort. Jag anser att man har gjort detta till en prioritering.
I do not want to belittle anything the Commission has done; I think it has made this a priority.
SwedishDen första rekommendationens ganska tekniska natur får inte förringa vikten av detta instrument.
The rather technical nature of the first recommendation should not detract from the importance of this instrument.
SwedishJag kan hålla med om att det hade varit önskvärt att gå ännu längre, men låt oss inte förringa detta första steg.
I agree that it would be desirable to go even further, but do not let us diminish this first step.
SwedishVi måste därför sträva efter att undvika allt som kan kväva eller förringa dessa tre viktiga villkor.
We must therefore strive to avoid anything which would stifle or detract from these important three prerequisites.
SwedishDetta skall dock inte förringa nyttan med detta betänkande. Vi kommer naturligtvis att rösta för det.
However, that should not detract from the usefulness of this report and we shall, of course, vote in favour of it.
SwedishOch det kan man här i kammaren inte förringa.
And this is something that Parliament cannot play down.
SwedishVi måste sluta att dölja och förringa problemen.
We must stop obscuring and minimising the problems.
SwedishUtan att på minsta vis förringa galna ko-sjukan efterlyser jag ändå någon sorts sinne för proportioner.
Without in any way underrating the significance of mad cow disease I am nevertheless asking for a sense of proportion.
SwedishVi får inte förringa den funktion som de små och medelstora företagen fyller, som är den bästa motorn för ekonomin.
We cannot underplay the role of small and medium-sized enterprises, which are the best motor for economies.
Swedish. – Jag skulle vilja be den ärade ledamoten att inte förringa den betydelse jag fäster vid minoritetsspråk.
I support the drift of the question from Mr Paisley that all minority languages should be given equality of esteem.
SwedishDe får emellertid inte användas som svepskäl för att åsidosätta eller förringa åtagandena från Monterrey.
However, they should not serve as a pretext for putting the Monterrey commitments on the back-burner or downgrading them.
SwedishÖversynen av denna får inte förringa den hållbara transportstrategin.
I also supported the 'Eurovignette' amendment; its review must not detract from the sustainable transport strategy.

Synonymer (svenska) till "förringa":

förringa
Swedish