SV

förråd {pluralis}

volume_up
förråd (även: lager, magasin)
Här handlar det om att identifiera vad som finns i förråden, utveckla metoder och utvärdera resultatet.
This is all about identifying what is in the repositories, developing methods and evaluating the results.

Användningsexempel för "förråd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen åtgärder behövs för att garantera att reserverna omvandlas till faktiska förråd.
However, action is needed to ensure that reserves are turned into actual supplies.
SwedishDetta underminerar det förråd av kvalifikationer som Europa kommer att behöva i framtiden.
This undermines the stock of qualifications that Europe will need in the future.
SwedishUnder Donaus flodfåra finns det gigantiska förråd av färskvatten.
There is an incredible resource of fresh water located under the bed of the Danube.
SwedishVi stjäl inte bara olja från framtida generationers förråd, utan även från jordens fattiga.
We are stealing oil supplies not only from future generations, but also from the world’s poor.
SwedishJag vet inte om man får större ord - förråd av att lära ordboken utantill.
Thing is, I'm not convinced that memorising the dictionary is the best way to improve your vocabulary.
SwedishOm det inte är stabiliserat kan vi inte ha en mängd olika förråd under dåligt kontrollerade former.
If it is not stabilised, we cannot have a whole lot of different, badly supervised stores.
SwedishFem länder i södra Afrika vill sälja sina förråd av elfenben.
Five countries in southern Africa want to sell their stocks of ivory.
SwedishDen store konungen Darius hade blivit förråd av sina kommendörer.
The great king Dorius had been betrayed by his own commanders.
SwedishVi stjäl inte bara olja från framtida generationers förråd, utan även från jordens fattiga.
We need integrated strategies and much more in-depth studies and research into the problems we are facing.
SwedishUtan tillräckliga förråd kan deras hälsa och liv vara i fara.
Without supplies, their health and their lives can be at risk.
SwedishEfter två goda skördeår samlas nya förråd och priserna på den inre marknaden har sjunkit.
After two good harvests the supplies are building up again and the internal market prices have weakened considerably.
SwedishDessa förråd är delvis ett resultat av bidrag som delats ut.
These stockpiles are partly the result of subsidies.
SwedishWHO säger till exempel att vi borde ha förråd med omkring 25 procent av dessa läkemedel.
For example, the World Health Organisation says that we should have stocks of about 25% of the quantity of these medicinal products.
SwedishWHO säger till exempel att vi borde ha förråd med omkring 25 procent av dessa läkemedel.
For example, the World Health Organisation says that we should have stocks of about 25 % of the quantity of these medicinal products.
SwedishVissa områden i östra Slovakien, som tillhör landets fattigaste delar, har otillräckliga förråd av grundvatten.
Some regions of East Slovakia, which are among the poorest parts of the country, have inadequate ground water supplies.
SwedishTillgången på säkra och överkomliga förråd av olja är mycket viktig för Europeiska unionen och hela den globala ekonomin.
Access to reliable and affordable supplies of oil is vital for the European Union and the wider global economy.
SwedishJag ifrågasätter inte att det finns länder i EU:s grannskap som säljer ut förråd från en tidigare epok.
I do not dispute the fact that there are countries in the European neighbourhood that are selling off the stocks of a former era.
SwedishJag ifrågasätter inte att det finns länder i EU: s grannskap som säljer ut förråd från en tidigare epok.
I do not dispute the fact that there are countries in the European neighbourhood that are selling off the stocks of a former era.
SwedishDessutom är varken användandet av strategiska förråd eller av punktskatter tillräckligt övertygande som prisinstrument.
Moreover, both the use of strategic supplies and excise measures are not sufficiently convincing as price instruments.
SwedishDet här är vårat eget förråd för istiden.

Synonymer (svenska) till "förråd":

förråd
förråda
Swedish