"förpliktigande" - Engelsk översättning

SV

"förpliktigande" på engelska

SV förpliktigande
volume_up
{neutrum}

förpliktigande (även: uppdrag, engagemang, åtagande, häktningsorder)
volume_up
commitment {substantiv}
Att misslyckas med det skulle sända ut dåliga signaler beträffande det indonesiska ledarskapets förpliktigande att följa lagen.
Failure to do so would send bad signals about the commitment of the Indonesian leadership to the rule of law.
förpliktigande (även: arbete, företag, åtagande, garanti)
volume_up
undertaking {substantiv}

Användningsexempel för "förpliktigande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDär anses att kraven som berör jordbruket är alltför oprecisa och icke-förpliktigande.
It sees requirements for agriculture as being too vague and non-binding.
SwedishVi har gjort stora förpliktigande åtgärder genom stabilitetspakten.
Through the Stability Pact, we have taken major steps which place us under an obligation.
SwedishDet är viktigt att fixera ett slutdatum, annars blir omställningsplanerna till intet förpliktigande.
It is important to set a final date otherwise there will be no compelling reason to change.
SwedishDet får inte på nytt bli ett möte som innebär stolta, till intet förpliktigande deklarationer.
We should not allow another meeting which involves lofty declarations which commit us to nothing.
SwedishFör det första frågar jag mig själv i vilken utsträckning detta bara är en till intet förpliktigande överenskommelse.
First of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
SwedishÖmsesidigt förpliktigande militärbistånd har ingen plats i EU: s fördrag.
Military aid of a kind which places countries under obligations to each other has no place in the EU's Treaty.
SwedishÖmsesidigt förpliktigande militärbistånd har ingen plats i EU:s fördrag.
Military aid of a kind which places countries under obligations to each other has no place in the EU' s Treaty.
SwedishÖmsesidigt förpliktigande militärt bistånd har ingen plats i EU:s fördrag.
Military support of a kind which places States under an obligation to each other has no place in the EU' s Treaties.
SwedishÖmsesidigt förpliktigande militärt bistånd har ingen plats i EU: s fördrag.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, enlargement is the most crucial European issue as far as we are concerned.
SwedishDet krävs ett större förpliktigande engagemang.
SwedishÄr det då inte alltför icke-förpliktigande?
SwedishToppmötet i Luxemburg gjorde slut på en i det närmaste oöverskådlig rad av till intet förpliktigande uttalanden om sysselsättningen.
Mr President, the Luxembourg summit put an end to the virtually endless series of non-binding statements about employment.
SwedishNu är risken uppenbar att de konkreta delarna av strategin försvinner under förhandlingarna, medan den till intet förpliktigande retoriken blir kvar.
The risk now is clearly that the concrete elements of the strategy disappear during negotiations, while the rhetoric committing to nothing remains.
SwedishMedlemsstaternas främsta förpliktigande är att införa system för uppsamling och rening av avloppsvatten, och att respektera en på förhand fastställd tidsplan.
The Member States' main duty is to put in place systems for collecting and processing waste water and to respect a pre-established timetable.
SwedishMedlemsstaternas främsta förpliktigande är att införa system för uppsamling och rening av avloppsvatten, och att respektera en på förhand fastställd tidsplan.
The Member States ' main duty is to put in place systems for collecting and processing waste water and to respect a pre-established timetable.
SwedishNär hållbar utveckling skrevs in i Amsterdamfördraget, kritiserades vi för att det inte var tillräckligt och inte förpliktigande till handling.
When sustainable development was written into the Treaty of Amsterdam, we were criticised for it not being sufficient and for implementation not being compulsory.
SwedishFörst i sista stund samrådde man med oss, skyndsamt och på ett icke förpliktigande sätt just när instrumentet skulle införlivas i gemenskapens regelverk.
We were only consulted at the last minute, in haste and in a non-binding manner as the instrument was about to be incorporated into the Community acquis.
SwedishJag anser dock att vi politiker inte får begränsa oss till så gott som icke-förpliktigande tal om moraliskt stöd eller kritik av Londonkonventionen.
However, I think that we, as politicians, should not simply confine ourselves to a few non-committal words of moral support or criticism of the London Convention.
SwedishDetta förpliktigande drag är likaså avgörande som bevis på att Europeiska unionen även i miljöfrågor tar sina internationella åtaganden på allvar.
Indeed it is fundamental that they should be binding to demonstrate that in environmental matters, too, the European Union takes its international obligations seriously.
SwedishGrannskapspolitiken innebär också ett förpliktigande för oss, framför allt om det bräckliga system som hittills konstruerats i ett av de berörda länderna äventyras.
The neighbourhood policy also puts us under an obligation, mainly if the fragile system constructed up to now in one of the countries concerned is at risk.