"förpliktigad" - Engelsk översättning

SV

"förpliktigad" på engelska

SV förpliktigad
volume_up
{adjektiv}

förpliktigad (även: skyldig, ansvarig, mottaglig, fallen)
volume_up
liable {adj.}
Denna pro-europeiska hänvisning innebär givetvis att vara förpliktigad av och föremål för en dogm som hör hemma i Bryssel.
This pro-European reference of course means being liable for and subject to the dogma that pertains in Brussels.
förpliktigad

Användningsexempel för "förpliktigad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKommissionen är förpliktigad och besluten att hantera GSP på ett rättvist, objektivt sätt.
The Commission is obliged and determined to operate GSP in a fair, objective manner.
SwedishSom ett resultat blev Europeiska unionen förpliktigad att utvidga sina reserestriktioner.
As a result, the EU was obliged to extend the travel restriction measures.
SwedishTillverkaren är dock inte förpliktigad att tillverka enligt standarderna.
There is, however, no obligation on the producer to produce on the basis of the standards.
SwedishDärigenom är man rättsligt förpliktigad att respektera dem, utan åtskillnad eller diskriminering.
Thereby it has the legal obligation to respect them, without distinction or discrimination.
SwedishEmellertid är han också förpliktigad att respektera sekretessen för den information som han får.
However, he is also duty bound to respect the confidentiality of the information that he receives.
SwedishJag vill också tacka kommissionen som har samarbetat så väl, fastän den inte är förpliktigad att göra det.
I also wish to thank the Commission, which has cooperated well, although it is not formally obliged to do so.
SwedishDen är därför förpliktigad att höja sin röst i det internationella samtalet för att avskaffa detta straff.
The EU is therefore obliged to raise its voice in the international dialogue calling for this penalty to be abolished.
SwedishMen även om komissionen har rätt att delta i alla rådets fungerande strukturer, så är den inte förpliktigad att delta.
But although the Commission has a right to attend all working structures in the Council, it does not have an obligation to do so.
SwedishEnligt direktivets text är kommissionen förpliktigad att utforska hur transportsektorn skulle kunna föras in i systemet.
Under the text of the directive, the Commission is committed to researching how the transport sector could be brought into the scheme.
SwedishJag känner mig förpliktigad att säga att dessa avtal godkändes av utskottet för utrikesfrågor med överväldigande röstmajoritet.
I feel duty-bound to say that these agreements were adopted by the Committee on Foreign Affairs by an overwhelming majority of votes.
SwedishKommissionen är därför förpliktigad att reservera sin ståndpunkt i denna fråga, inbegripet alla rättigheter som den har enligt fördraget. ”
The Commission is therefore obliged to reserve its position on this issue, including any right it may have under the Treaty.’
SwedishMed förordningen siktar man på att fastställa vilken stat som är förpliktigad att ta tillbaka medborgaren från tredje land i enlighet med avtalet.
The regulation aims to determine which Member State is obliged to readmit a third country national in order to implement the agreement in question.
SwedishI Europa är lagstiftningen strängare och man måste, är förpliktigad, att kontrollera 25 procent av de inlöpande fartygen enligt direktivet port-state control.
In Europe, legislation is stricter and it is compulsory to inspect 25% of the incoming vessels according to the port-state control directive.
SwedishI Europa är lagstiftningen strängare och man måste, är förpliktigad, att kontrollera 25 procent av de inlöpande fartygen enligt direktivet port-state control.
In Europe, legislation is stricter and it is compulsory to inspect 25 % of the incoming vessels according to the port-state control directive.
SwedishEfter att ha infört ett moratorium för avskaffandet av kvoter är kommissionen förpliktigad att hjälpa och stödja forskning och utveckling och utbildningsinsatser inom sektorn.
You were surprised by the instinctive rejection of your ultraliberal constitution by the majority of those rare people in Europe who had a vote!
SwedishVi måste också vara tacksamma mot kommissionen för att den har velat konsultera parlamentet angående det föreliggande dokumentet, även om den inte var förpliktigad till detta.
We must also be grateful to the Commission that it wished to consult Parliament on the document before us, even though it was not obliged to do so.
SwedishPå den tiden var Europeiska unionen inte förpliktigad att beakta djurens välfärd i sin politik för jordbruk, forskning, transporter eller inre marknad på samma sätt som nu.
The European Union did not then have a duty, as it does now, to consider the welfare of animals in agriculture, research, transport or single market policies.
SwedishEfter att ha infört ett moratorium för avskaffandet av kvoter är kommissionen förpliktigad att hjälpa och stödja forskning och utveckling och utbildningsinsatser inom sektorn.
After introducing a moratorium on the lifting of quotas, the Commission is duty bound to boost and assist research and development and training efforts in this sector.
SwedishDet svar som krävs är ett nära samarbete mellan Europaparlamentet och en kommission som känner sig förpliktigad att arbeta för sociala och miljömässiga framsteg i Europa.
The answer we need to this is close cooperation between the European Parliament and a Commission that feels duty-bound to work for social and environmental progress in Europe.
SwedishDär har vi en föräldraledighet som är längre än ett år, med hög ersättningsnivå och där pappan är förpliktigad att ta ut en del av föräldraledigheten.
I come from Sweden, where we have parental leave that is longer than a year, with a high level of remuneration and where the father is obliged to take some of the parental leave.