"förpliktelse" - Engelsk översättning

SV

"förpliktelse" på engelska

SV förpliktelse
volume_up
{utrum}

1. allmänt

förpliktelse (även: åtagande, plikt, skyldighet)
volume_up
obligation {substantiv}
Social dialog kommer inte längre att vara en övergripande förpliktelse för EU.
Social dialogue will no longer be a horizontal obligation for the EU.
Det Europeiska parlamentet har en förpliktelse gentemot medborgarna, och endast medborgarna.
The European Parliament has an obligation to our citizens, and to our citizens alone.
Denna förpliktelse respekteras inte, varken i Frankrike eller i många andra europeiska länder.
This obligation is not respected either in France or in many other European countries.
förpliktelse (även: handikapp, olägenhet, ansvar, nackdel)
volume_up
liability {substantiv}
Ett sådant erbjudande görs ex gratia, det vill säga utan någon juridisk förpliktelse och utan att skapa något prejudikat.
Any such offer is made ex gratia, or in other words without admission of legal liability and without creating a legal precedent.
Det handlar om att uppnå en förpliktelse till information och till sist även ett visst ansvar för informationen.
It is a question of establishing an obligation to provide information and, at the end of the day, a certain degree of liability for the information provided as well.
Genom beslut från rådet underkastas medlemsstaterna allt snävare och mer detaljerade krav, så att det uppstår förpliktelser som påminner om lagstiftning.
Council resolutions cause Member States to subject themselves to ever more restrictive and more detailed demands, the result being a quasi-legal obligation and liability.
förpliktelse (även: ansvar, plikt, ansvarighet, skyldighet)
volume_up
responsibility {substantiv}
Det betyder att det åvilar rådet en exceptionell förpliktelse.
So a special responsibility rests with the Council.
Den uttrycker ett större ansvar och en stor förpliktelse för parlamentet och för våra gemenskaper.
It expresses a major responsibility and a strong commitment for this House and our communities.
Men det är berörd medlemsstats uppgift och förpliktelse att också anmäla de regionala åtgärderna.
But it is also the job and the responsibility of the individual Member States to announce regional measures.
förpliktelse
volume_up
precommitment {substantiv}

2. näringsliv

förpliktelse (även: löfte)
volume_up
commitment {substantiv}
Fördraget innebär en uttrycklig förpliktelse att respektera Irlands neutralitet.
This is a specific Treaty commitment to respect Irish neutrality.
Varför uppfylldes inte denna internationella förpliktelse?
Why was this international commitment not honoured?
Vi behöver en bindande förpliktelse som säger att de resultat som kommer fram också genomförs.
We need a binding commitment to the effect that any findings will be acted on.
förpliktelse
volume_up
undertaking {substantiv}
Vi kommer såsom ordförandeskap att iaktta denna förpliktelse och lägga fram den skriftliga rapporten.
As the presidency, we will honour this undertaking to present a written report.
USA:s åtaganden inbegriper en klar förpliktelse i detta avseende.
The US undertakings contain a clear commitment in that regard.
Jag hoppas att den nya tillträdande kommissionen kan följa dessa förpliktelser, så att vi får en effektivare tillämpning.
I hope that the new incoming Commission will adhere to any undertakings in this respect so as to ensure that the reforms can be effectively applied.

Synonymer (svenska) till "förpliktelse":

förpliktelse

Användningsexempel för "förpliktelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör oss är ärlighet en förpliktelse i alla frågor, och det gäller även denna.
We are always bound by honesty in all matters, including this one, Baroness.
SwedishMedlemsstaterna måste nu mycket snabbt konkret uppfylla denna förpliktelse på 0,7 procent.
The Member States must now very quickly meet this 0.7% target in a practical way.
SwedishTillverkaren har ingen förpliktelse gentemot någon att följa de tekniska specifikationerna.
No one is forcing the manufacturer to comply with the technical specifications.
SwedishMedlemsstaterna måste nu mycket snabbt konkret uppfylla denna förpliktelse på 0,7 procent.
The Member States must now very quickly meet this 0.7 % target in a practical way.
SwedishDärför vill jag gärna påminna om att det inte enbart är en förpliktelse som riktar sig mot kommissionen.
I would therefore point out that this duty does not apply solely to the Commission.
SwedishJag tror att vi borde uttala oss i denna anda, denna förpliktelse har vi som parlament.
I think it is our duty as a Parliament to vote accordingly.
SwedishAtt anta årsrapporten är dock inte den enda förpliktelse som vi har.
However, our duties do not end with approving the annual report.
SwedishDen aktionen var en moralisk förpliktelse, och vi kan vara stolta över att vi levde upp till den.
It was a moral duty to take that action, and we can be proud that we complied with that duty.
SwedishNordkorea är ett land som idag uppför sig som om det vore befriat från varje förpliktelse ifråga om moral.
North Korea is a country which behaves as though it were free of all moral obligations.
SwedishDet är en förpliktelse, en förpliktelse som vi har tagit på oss gemensamt.
Let me remind you that building the trans-European networks is a task given us by the Treaty of Maastricht.
SwedishFörfattningsrättens förtjänst såväl som förpliktelse är att reglera en institutions interna verksamhet.
It has the privilege and also the duty of regulating the internal running of an institution.
SwedishEU har en etisk förpliktelse att förbli den ledande aktören för global hållbar utveckling.
The many fine principles of environmental and social policy must also find expression in tangible measures.
SwedishUnder de kommande förhandlingarna har vi således en stark förpliktelse att leva upp till dessa förväntningar.
We now have a great duty to live up to these expectations in the forthcoming negotiations.
SwedishDet kan inte finnas en moralisk förpliktelse utan praktiska möjligheter att uppfylla den.
There can be no morality without practicality.
SwedishHan borde ha ställt in varje annan förpliktelse som han hade.
He should have cancelled any other engagements he had.
SwedishDetta innebär att ni har en alldeles särskild förpliktelse att granska de demokratiska förhållandena inom Europeiska unionen.
That means you have a special duty to give the EU a democratic overhaul.
SwedishDet är ett åtagande som kommer från fördragen och det är samtidigt en viktig förpliktelse mot parlamentet.
It is a duty that flows from the Treaties; it is also a central feature of our accountability to the Parliament.
SwedishDet är ju inte något som helst frivilligt uttalande - även om jag gärna gör det frivilligt - utan det är en förpliktelse enligt fördraget.
This is not simply a voluntary statement, although I make it quite voluntarily.
SwedishI mitt land är det den behöriga ministerns avsikt att lägga till funktionsvärderingen till arbetsreglementet som en förpliktelse.
In my country, the minister intends to impose employment assessment on labour regulations.
SwedishI detta sammanhang åligger oss en särskild förpliktelse att följa upp våra egna initiativ rörande vatten och energi.
In this context we have a particular duty to follow up our own initiatives in respect of water and energy.