"förpliktande" - Engelsk översättning

SV

"förpliktande" på engelska

EN

SV förpliktande
volume_up
{verb}

förpliktande (även: binda fast, fästa, binda ihop, stelna)
Vill du upprepa löftet i dag här i kammaren, där det är förpliktande?
Will you repeat that promise here today in the Chamber, where it is binding?
Vi behöver också förpliktande gränsvärden för år 2000 och 2005 p.g.a. den inre marknaden.
We also need binding limits for the years 2000 and 2005, because we have an internal market.
Men det fungerar bara om alla institutioner också uppfattar denna modell som förpliktande.
That only works, however, if all the institutions consider the model binding.

Synonymer (svenska) till "förpliktande":

förpliktande

Användningsexempel för "förpliktande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen det fungerar bara om alla institutioner också uppfattar denna modell som förpliktande.
That only works, however, if all the institutions consider the model binding.
SwedishDet måste träffas överenskommelser som är förpliktande och som kan kontrolleras.
Agreements must be made which are enforceable and can be monitored.
SwedishVill du upprepa löftet i dag här i kammaren, där det är förpliktande?
Will you repeat that promise here today in the Chamber, where it is binding?
SwedishJag hörde även Jean-Paul Gauzès rekommendation, som både var icke-förpliktande och tydlig.
I also clearly heard Mr Gauzès's recommendation, which was both non-committal and clear.
SwedishAtt göra dessa rutiner otillbörligt förpliktande skulle kunna äventyra insatsens effektivitet.
Making the procedures unduly burdensome could jeopardise the efficacy of the operation.
SwedishVi behöver också förpliktande gränsvärden för år 2000 och 2005 p.g.a. den inre marknaden.
We also need binding limits for the years 2000 and 2005, because we have an internal market.
SwedishMen med de här till intet förpliktande utopierna kommer vi ingen vart i EU.
However, with this non-committal pie-in-the-sky approach, we will not make any headway in Europe.
SwedishOm jag får, herr kommissionsledamot, vill jag gärna komma med ett icke-förpliktande förslag.
If I may, Commissioner, I would like to make a non-committal proposal.
SwedishEn sådan öppen samordning är inte nödvändigtvis icke-förpliktande.
Open coordination of this kind is not necessarily devoid of obligation.
SwedishEn till intet förpliktande och dåligt genomtänkt linje: Kontrollen måste garanteras.
What we have is a non-binding and ill thought-out policy to the effect that control must be ensured.
SwedishDen var lite kortare än den första men därför inte mindre förpliktande.
It was a little shorter than the first one, but no less binding.
SwedishMen bara det att vi får igång en förpliktande process kommer att ha en helt avgörande betydelse.
Simply getting a binding process under way will, however, be of absolutely crucial importance.
SwedishMen vad kan vi göra med något som är så till intet förpliktande?
However, what can we do with something so non-committal?
SwedishBrysselkommissionens ansvar är likaledes förpliktande.
The responsibility of the Brussels Commission is equally engaged.
SwedishMiljontals människor i Darfur betalar priset för Europas svikna löften och till intet förpliktande åtaganden.
Millions of people in Darfur are paying for European broken promises and totally worthless commitments.
SwedishJag tycker att min sista kommentar var mycket förpliktande.
I did not think at all that I had brushed it aside; I think that my last remark was extremely binding.
SwedishOch det är absolut ingen anledning att uppmuntra de medlemsstater för vilka också detta är " alltför förpliktande" .
And it certainly must not encourage those Member States which regard even this as far too heavily binding.
SwedishDessutom måste man garantera avtalets förpliktande karaktär, bedömning av resultaten samt eventuella följder.
In addition we must ensure the binding nature of any agreement, the assessment of results and possible penalties.
SwedishOch det är absolut ingen anledning att uppmuntra de medlemsstater för vilka också detta är " alltför förpliktande ".
And it certainly must not encourage those Member States which regard even this as far too heavily binding.
SwedishVi får från europeiskt håll en enorm uppgift när det gäller att se till att vi får ett positivt och förpliktande resultat i Johannesburg.
We Europeans face an enormous task in securing a positive and binding result in Johannesburg.