"förplikta" - Engelsk översättning

SV

"förplikta" på engelska

SV

förplikta {verb}

volume_up
2. näringsliv
förplikta
Alla de övriga organen förefaller snarare smita undan kraven i stadgan, fastän kraven uttryckligen borde förplikta organen själva.
All the other institutions seem instead to be backsliding with regard to its demands, although it is the very institutions themselves these demands should be binding on.

Användningsexempel för "förplikta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFörslaget är också att förplikta snabbköp att i framtiden sälja vaccinerat kött.
There is also a proposal to force supermarkets to sell vaccinated meat in future.
SwedishFörplikta producenterna att varna användarna och det så tydligt som möjligt.
We should compel producers to make the warnings to users as clear as possible.
SwedishÄndå försöker ryssarna nu förplikta dessa människor att återvända till Tjetjenien.
Yet the Russians are now trying to force these people to return to Chechnya.
SwedishHär måste Europeiska unionen absolut förplikta sig gentemot sina medborgare.
The European Union must take full responsibility for its citizens.
SwedishDe måste i stället förplikta sig att använda de tillgängliga medlen.
Instead, they must be committed to using the funds that are available.
SwedishMen historien visar att vi måste förplikta oss gentemot varandra.
But history shows that we must be committed to one another.
SwedishMan borde väl i så fall börja förplikta utgivare som är bundna till de fasta bokpriserna att ge ut värdefulla verk.
We should start by placing an obligation on publishers who benefit from price fixing to publish quality works.
SwedishVi skall diskutera hur stadgan kan förplikta institutionerna utan att det uppstår en konflikt med författningarna och domstolen för de mänskliga rättigheterna.
Will he be a party to holding a consultative referendum on two different proposals?
SwedishI betänkandet lämnas en rad goda förslag till hur EU-länderna kan förplikta sig gentemot varandra att bekämpa arbetslösheten.
The report contains a number of good proposals as to how the EU states can mutually undertake to combat unemployment.
SwedishUr min synvinkel innebär det att de 27 medlemsstaterna borde förplikta sig att respektera alla domar från Europadomstolen i Strasbourg.
From my point of view, that implies that the 27 should commit themselves to respecting all of the rulings of the Strasbourg Court of Human Rights.
SwedishAlla de övriga organen förefaller snarare smita undan kraven i stadgan, fastän kraven uttryckligen borde förplikta organen själva.
All the other institutions seem instead to be backsliding with regard to its demands, although it is the very institutions themselves these demands should be binding on.
SwedishLåt oss i Europeiska unionen förplikta oss till att förverkliga våra 15 % på frivillig grund, oberoende av andra industrialiserade nationers resultat!
Let us, in the European Union, undertake to make a 15 % reduction, on a voluntary basis, unconnected with the results of other industrialised nations!
SwedishDet är vår skyldighet att ta hand om offren, att rehabilitera dem, och jag tycker egentligen att man edligen bör förplikta dem som tillverkar dessa minor.
Rehabilitation, caring for the victims, are obligations, and in fact I believe that those who produce these mines should be reminded of their duty.
SwedishDet måste vi gång på gång komma ihåg, och till detta vill vi förplikta kommissionen genom att den vartannat år lägger fram en rapport om detta för oss.
We must constantly remind ourselves of this, to which we want to commit the Commission, by obliging them to submit to us a report on the subject every other year.
SwedishSjälvklart skulle ett misslyckande i nuläget allvarligt förplikta för perspektivet om den utvidgning som otvivelaktigt kommer att vara huvudambitionen i början av 2000-talet.
Of course, failure would seriously endanger the prospects of enlargement, which is undoubtedly the major goal of the beginning of the 21st century.
SwedishLåt oss i dag förplikta oss själva att med alla våra grannar bygga upp en ordning i Europa och i världen genom att européerna är starka och eniga.
We should commit ourselves today to building an order in Europe and throughout the world in conjunction with all our neighbours - an order in which Europe is strong and united.
SwedishLåt oss också förplikta oss till att inte växla de utsläppsrättigheter som vi erhåller på det sättet, med stater som inte var beredda att minska sina utsläpp i någon avgörande omfattning.
Let us also undertake not to trade the rights we have thus obtained, with countries who are not yet ready to substantially reduce their emissions.
SwedishSå det är i sympati och solidaritet med Spanien som vi måste förplikta oss själva till handling och att klart och beslutsamt främja Europeiska unionen och Europas enhet.
So it is in sympathy and solidarity with Spain that we must commit ourselves to action and to clear and decisive promotion of the European Union and the unity of Europe.
SwedishStadgan kommer dessutom att förplikta EG-domstolen att fälla nationella rättsakter, eller t.o.m. bestämmelser i de nationella författningarna, inom åtskilliga nya politikområden.
More than this, the Charter will oblige the ECJ to strike down national legislative acts, or even provisions of state constitutions, in several new areas of policy.
SwedishFör det första kommissionen själv, som bör förplikta sig till att snarast möjligt, nämligen senast till mitten av 1998, definiera och avsluta alla standardiseringsuppdrag.
First the Commission itself, which should undertake to lay down and complete all standardization mandates as speedily as possible, in other words by mid-1988 at the latest.