SV förneka
volume_up
[förnekade|har förnekat] {verb}

1. allmänt

(Skrattar) Så det blir ganska rationellt att förneka injektionsmissbrukare service.
(Laughter) So it becomes quite rational to deny services to injectors.
Ingen skall förneka att Europaparlamentet också är en symbol för det.
Nobody will deny that the European Parliament too is a symbol of these values.
Ja, men man kan inte förneka att Europeiska unionen genomgår en verklig kris.
Yes, but we cannot deny that the European Union is experiencing a real crisis.
Vi kommer inte att förneka våra sanna europeiska ideal.
We will not renounce our true European ideals.
Det skulle vara ett allvarligt misstag att förneka vår identitet, våra judisk-kristna rötter och en social modell som bygger på kärnfamiljen.
It would be a serious error to renounce our identity, our Judaeo-Christian roots and a social model based on a family composed of father, mother and children.
Men det går bara inte att överge, att förneka, inte bara vår europeiska lagstiftning utan också våra gemensamma kriterier på vars grund vi har förhandlat.
It is simply not possible to abandon, to renounce, not only our European legislation but also our common criteria, on the basis of which we have been negotiating.
förneka (även: avsvära, avsvärja)
förneka (även: avstå)
Framför allt vad kristendomen beträffar skulle det vara att förneka vår långa historia om vi inte infogade en tydlig och bestämd hänvisning till den i konstitutionen.
As regards Christianity, above all, if we do not include a clear, firm reference to it in the Constitution it will be tantamount to disowning our age-old history.
förneka (även: motsätta)

2. näringsliv

förneka (även: bestrida)
(Skrattar) Så det blir ganska rationellt att förneka injektionsmissbrukare service.
(Laughter) So it becomes quite rational to deny services to injectors.
Ingen skall förneka att Europaparlamentet också är en symbol för det.
Nobody will deny that the European Parliament too is a symbol of these values.
Ja, men man kan inte förneka att Europeiska unionen genomgår en verklig kris.
Yes, but we cannot deny that the European Union is experiencing a real crisis.

3. formellt

förneka (även: bestrida, upphäva)
Det vore fel att förneka denna nya utveckling, eftersom detta förfarande redan används professionellt i många delar av världen.
It would be wrong to negate these new developments, since in many parts of the world they are already being used professionally.
Jag anser inte heller att vi borde be Irland att förneka sin aktuella folkomröstning och förbereda en ratificering av Nicefördraget.
Nor do I believe that we should be asking Ireland to negate its recent referendum and prepare for the ratification of the Nice Treaty.
Lyckligtvis drar man tillbaka det ändringsförslag som lades fram av PPE-DE-gruppen och som hotade att förneka denna bärande roll.
Fortunately, the amendment that was submitted by the PPE-DE Group, which threatened to negate this supporting role, has been withdrawn.

Synonymer (svenska) till "förneka":

förneka

Användningsexempel för "förneka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTrots detta kan man inte förneka att Europa är den bästa kontinenten att leva i.
Having said that, it cannot be denied that Europe is the best continent to live in.
SwedishJag kan inte förneka mina väljare rätten att väcka talan vid den egna domstolen.
I cannot deprive my constituents of their right to sue in their own courts.
SwedishDet visar bara att vår grupp inte har någon avsikt att förneka denna utveckling.
It is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.
SwedishVi får dock inte förneka att det är mycket bättre än toppmötet i Maastricht!
I admit, let's make no mistake about this, it is much better than Maastricht!
SwedishTa parlamentet på allvar och sluta med att förneka oss på ett så högfärdigt sätt.
Take Parliament seriously and stop rejecting everything so high-handedly.
SwedishDen kan exempelvis inte förneka de sociala rättigheter som européerna förvärvat.
It is not, for example, in a position to challenge the social rights gained by Europeans.
SwedishHur är det med alla de mångnationella stater som fortsätter att förneka sin egen mångfald?
What about all the pluri-national states that keep denying their own diversity?
SwedishDet är också fel att förneka sambandet mellan Sammanhållningsfonden och euroområdet.
It is also wrong to dispute the connection between the Cohesion Fund and the euro area.
SwedishIngen kan förneka att dessa reformer har varit plågsamma, men nödvändiga.
No-one denies that these reforms were painful, but they were necessary.
SwedishAtt förneka dessa förändringar är egentligen detsamma som att ge upp den sociala tryggheten.
Denying that such shifts take place is tantamount to surrendering social protection.
SwedishMan kan inte förneka att han är en väldigt jordnära företagsledare.
There's no denying he's refreshingly down-to-earth for a corporate executive.
SwedishJa, kristdemokraterna har överlåtit åt den italienska högern att förneka debatten.
The Christian Democrats are allowing the Italian right to dictate the course of today's debate.
SwedishDet är också omöjligt att förneka att det är en betydelsefull ekonomi som växer oavbrutet.
It is also undeniably a significant economy that is growing all the time.
SwedishDet ser inte så bra ut för euroområdet, låt oss inte förneka det.
Things are not looking good for the euro area, let us make no bones about it.
SwedishJa, kristdemokraterna har överlåtit åt den italienska högern att förneka debatten.
The Christian Democrats are allowing the Italian right to dictate the course of today' s debate.
SwedishJag vill inte på något sätt förneka att vi är helt eniga om frågans innehåll.
I do not dispute in any way that we are in full agreement as regards the substance of the issue.
SwedishI stället för att helt enkelt förneka att de existerar måste vi gå till botten med denna fråga.
Instead of simply denying their existence, we must get to the bottom of this matter.
SwedishMan tar ett steg tillbaka genom att förneka en princip som trots allt är ett framsteg.
It is a retreat via the negation of a principle, but it masquerades as progress all the same.
SwedishJag skall inte förneka möjligheten av att det kommissionen säger, kommer att genomföras.
I am not going to say that it is impossible for things to happen as the Commission predicts.
SwedishIngen kan förneka alla framsteg som gjorts på området, men det återstår ändå stora utmaningar.
Whilst unquestionable progress has been achieved in this area, major challenges remain.