"förmyndarskap" - Engelsk översättning

SV

"förmyndarskap" på engelska

SV

förmyndarskap {neutrum}

volume_up
1. allmänt
förmyndarskap
Vi måste trots allt se att det finns goda intentioner och försök som vi bör stödja i form av en dialog och ej genom ett förmyndarskap.
However, we must also ensure that measures are taken which we must support through dialogue based on equality and an absence of tutelage.
Den övervakningskommitté som inrättas genom punkt 1 i den socialistiska resolutionen innebär att kommissionen och parlamentet ställs under förmyndarskap.
The monitoring committee set up by paragraph 1 of the text of the Socialist resolution is placed under the tutelage of the Commission and of Parliament.
2. juridik
förmyndarskap (även: förmyndarskapsansvar)
Det finns två problem: energi och Förenta staternas förmyndarskap.
There are two problems: energy and the guardianship of America.
Jag välkomnar alla tre betänkandena, men jag ska först tala om förmyndarskap.
Mr President, I welcome all three reports but I shall first speak on guardianship.
Vill vi ha en statsstruktur eller ska vi förbli vad vi är, nämligen under amerikanernas förmyndarskap?
Do we want to take on the structure of a state or will we be - what we are - under the guardianship of the Americans?
förmyndarskap
Anser inte rådet att det nu är nödvändigt att inför Förenta nationernas säkerhetsråd lägga fram en plan om att ställa Nordkorea under internationellt förmyndarskap?
Does not the Council feel that, at this juncture, it has the duty to propose to the UN Security Council a plan whereby North Korea would be placed under international trusteeship?

Användningsexempel för "förmyndarskap" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi bör därför säga att detta handlar om partnerskap och inte om förmyndarskap.
We should therefore say that this is about partnership, not paternalism.
SwedishDet skulle vara verkligt förmyndarskap över konsumenterna, och då skulle vi bara ha smarta människor i Europa.
That would be the epitome of consumer nannying, and then we would have only slim people in Europe.
SwedishDe får f.ö. sällskap av kommunisterna som uppenbarligen inte kan klara sig utan utländskt förmyndarskap.
They are furthermore followed in this by the communists, who clearly cannot do without foreign supervision.
SwedishVi behöver frihet, inte förmyndarskap.
SwedishMed system av politiska strukturer för en samfinansiering, som inte är något annat än utspritt förmyndarskap, ger den även upphov till nya kostnader.
With structural policy cofinancing systems, which are nothing other than a sprinkling of patronage, it is also an incitement to spending.
SwedishSamtidigt erkänner vi uppriktigt att EU inte kan flänga runt i världen och utöva patriarkaliskt förmyndarskap eller ge råd uppifrån, det är fråga om dialog.
At the same time we openly admit that the EU cannot dash about the world paternally handing out advice to others from on high. It is a matter of dialogue.
SwedishNär vi i Frankrike själva har frigjort oss från Bryssels förmyndarskap, kan vi återknyta de band som bröts med våra bröder i Quebec för tvåhundra år sedan.
Once we French have freed ourselves from Brussels' authority, we will be able to tie once again the links broken with our Quebec brothers two centuries ago.
SwedishNär vi i Frankrike själva har frigjort oss från Bryssels förmyndarskap, kan vi återknyta de band som bröts med våra bröder i Quebec för tvåhundra år sedan.
Once we French have freed ourselves from Brussels ' authority, we will be able to tie once again the links broken with our Quebec brothers two centuries ago.
SwedishDet är dags att bryta med den vilseledande tolkning av subsidiaritetsprincipen som dag för dag syftar till att ytterligare stärka Bryssels förmyndarskap över våra nationer.
It is time to break with a misguided interpretation of the principle of subsidiarity, which attempts to increase Brussels's hold on our nations a little more each day.