"förmedlare" - Engelsk översättning

SV

"förmedlare" på engelska

SV förmedlare
volume_up
{utrum}

förmedlare
volume_up
minister {substantiv} [gam. mod.]
förmedlare (även: fordon, bindemedel, vagn, fortskaffningsmedel)
volume_up
vehicle {substantiv}

Användningsexempel för "förmedlare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet innebär att Europeiska unionen enbart fungerar som förmedlare av pengarna.
That means that the European Union only acts as an intermediary in obtaining funds.
SwedishDet behövs en neutral förmedlare som styr beslutsfattandet över de politiska tvisterna.
A neutral mediator is needed to initiate decision-making that overrides political controversies.
SwedishSom alltid kommer kommissionen att försöka agera som en ärlig förmedlare.
As always, the Commission will try to act as an honest broker.
SwedishÄven donatorn och eventuella förmedlare riskerar att dömas till fängelse.
The donor and any intermediaries also risk prison sentences.
SwedishEU måste agera som en hävstång för privat kapital, en förmedlare.
Europe must act as a lever for private capital, an intermediary.
SwedishAtt inkludera förmedlare är utan tvekan ett steg i rätt riktning.
The involvement of brokers is undoubtedly a positive step.
SwedishDen absoluta fattigdom som människor lever i tvingar dem att sälja sina organ till sluga förmedlare.
The absolute impoverishment which people know forces them to sell their organs to shrewd intermediaries.
SwedishDe utnyttjas många gångar av oärliga förmedlare.
In many cases, they are exploited by dishonest intermediaries.
SwedishMed vilka förmedlare får kommissionen arbeta?
With what intermediaries is the Commission allowed to work?
SwedishVidare skulle de förmedlare som undantas inte kunna dra nytta av de fördelar de ges i direktivet.
Furthermore these excluded intermediaries would not be able to make use of the advantages provided for in the directive.
SwedishCirka 40 procent förväntas involvera förmedlare som investerar i Europa och cirka 60 procent i Central- och Östeuropa.
About 40% are expected to involve intermediaries investing in Europe and about 60% in Central and Eastern Europe.
SwedishI detta ändringsförslag föreslås det att den rådgivning en förmedlare ger måste grundas på principen om bästa möjliga rådgivning.
It provides that the advice given by an intermediary has to be based on the best possible advice principle.
SwedishDet är därför viktigt att skilja mellan handlare och förmedlare samt att klargöra deras roller och ansvar.
Therefore it is important to make the distinction between traders and brokers, as well as to clarify their roles and responsibilities.
SwedishArtiklarna som jag nämnde rör aktivitet som sker inom den ekonomiska ramen för fördraget och inte förmedlare av information till medborgare.
The Commission will analyse complaints in that area in view of recent rulings of the European Court of Justice.
SwedishDatoriserade bokningssystem fungerar som förmedlare mellan flygbolagen och resebyråerna i försäljningskedjan för flygbiljetter.
Computerised reservation systems (CRS) act as intermediaries between airlines and travel agents in the sales chain for air tickets.
SwedishSkapandet och spridandet är ekonomiska värden och har alltid varit det, och där ligger grunden till de immateriella rättigheterna och rätten för förmedlare.
Creation and performance are economic factors and always have been. Hence the need for copyright and performers' rights.
SwedishJag kommer inte att agera som förmedlare; han kommer att läsa exakt vad ni har sagt i protokollet, precis som han läser de skrivelser som sänds till honom.
I will not act as messenger; he will know the Minutes and will know exactly what you have said, just as he knows his letters.
SwedishArtiklarna som jag nämnde rör aktivitet som sker inom den ekonomiska ramen för fördraget och inte förmedlare av information till medborgare.
The Articles that I mentioned concern activities carried out under the economic aspects of the Treaty and not purveyors of information to citizens.
SwedishEftersom detta dock är ett område av stor betydelse för små och medelstora företag överväger kommissionen att fungera som förmedlare.
Since, however, this area is one of particular importance to smaller and medium-sized businesses, the Commission is endeavouring to act as an intermediary.
SwedishStaten är i dag en förmedlare, och jag gratulerar den franska regeringen också till det smidiga sätt som den hittills har använt för att finna lösningar.
The state today is a conciliator, and I congratulate the French Government on the felicitous way in which they have found solutions so far.