SV

förmåga {utrum}

volume_up
Vår förmåga, mäns förmåga, att läsa kartor gör oss nyttiga.
Our ability -- Men's ability to read maps... to navigate, makes us useful.
Det visar på parlamentets förmåga att förhandla effektivt med andra institutioner.
This demonstrates Parliament's ability to negotiate effectively with other institutions.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
förmåga (även: kraft, makt)
volume_up
might {substantiv}
Samtidigt har indikatorerna också en förmåga att skvallra om resultaten av tidigare politiska vägval.
At the same time, the indicators are also what one might call a kind of tell-tale as regards the results of previous policy choices.
Det är ländernas materiella situation, och inte deras militära förmåga som kommer att avgöra deras framgång.
The material situation of countries, rather than the military capabilities they might possess, will determine their success.
Men ni kanske inte inser att vår förmåga att se in i kroppen på detta enkla sätt, med våra sinnen, är relativt ny.
But you might not realize that our ability to look into the body in this simple way, using our senses, is quite recent.
Det kräver förmåga att föra en dialog med Europeiska centralbanken.
This requires a power capable of maintaining dialogue with the European Central Bank.
För sitt inflytande måste han lita till sin förmåga att ge andra människor kraft.
He depends, for his power, on his ability to make other people powerful.
Jag skulle vilja dela med mig av några tankar om tidens mystiska förmåga på väldigt kort tid.
I want to share with you some ideas about the secret power of time, in a very short time.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires the ability to become a leader in terms of broadband and Internet use.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead regarding broadband and the use of the Internet.
förmåga (även: kompetens, skicklighet, duglighet)
Finansiell förmåga och finansiella tjänster är en mycket bra och korrekt poäng.
Financial capability and services - an absolutely good and proper point.
Låt oss vara uppriktiga: Europas väpnade styrkor har en bedrövligt åderlåten förmåga.
Let us be honest, Europe's armed forces have a woefully depleted capability.
Vi kan dock inte endast betrakta denna förmåga ur ett internt perspektiv.
However, we cannot view this capability solely through an internal perspective.
Och om så inte är fallet, hjälper FN-organisationerna till med att skapa denna förmåga?
And if not, are the United Nations organisations helping to build that capacity?
Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.
veterinary services and administrative capacity-building relating to food safety;
Deras förmåga att delta i världshandelssystemet är mycket undermålig.
Their capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
förmåga (även: fakultet, skicklighet, fallenhet)
That shows me you're using your faculties.
Det talas om centret i Ispra och man bekräftar, att de inte är i stånd att göra alltför mycket; också här blandar man ihop förmågan och kapaciteten hos Ispracentret.
Mention has been made of the Research Centre at Ispra and it has been said that they cannot do much; here too there is confusion between the faculties and the capacity of the Ispra Centre.
En kvinna som kan uttrycka sin kreativa förmåga är sannerligen revolutionerande eftersom hon vet hur man löser konflikter och skapar och återupprättar fred.
A woman who is able to express her creative genius becomes truly revolutionary because she knows how to resolve conflicts, to make and restore peace.
Jag anser att vi bör hylla EU:s institutionella förmåga, som gör att Europeiska rådet till och med i en situation som denna kan leverera resultat.
I think that we should pay tribute to the institutional capacity of Europe, by virtue of which, even in a situation such as this, the European Council is capable of delivering results.
I den förra debatten talade man om marknadens förmåga att vidmakthålla flygbolagen, men det talas mindre om de 12 000 anställda på Sabena.
In the previous debate we talked about the virtues of the market in terms of sustaining airlines, yet we talk less of the 12 000 jobs at Sabena.

Användningsexempel för "förmåga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishDen ekonomiska krisen: har EU förmåga att stimulera tillväxt på europeisk nivå?
The economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
SwedishDetta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
SwedishUnionen måste vidta åtgärder för att öka sin förmåga att integrera nya länder.
The Union must take steps to increase its capacity to integrate new countries.
SwedishMen de tilltros inte samma förmåga när det handlar om att vara projektledare.
Their capabilities are less trusted, however, when it comes to being team leaders.
SwedishMan behöver inte ha någon profetisk förmåga för att förutse något liknande i år.
We have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
SwedishOch resultatet av det är att vi utbildar folk ut ur deras kreativa förmåga.
And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
SwedishVår förmåga att ta itu med detta problem måste vara ett viktigt inslag i vad vi gör.
Our ability to address this problem has to be an essential element in what we do.
SwedishDet krävdes vilja och en förmåga att acceptera den nödvändiga kompromissen.
It required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
SwedishDet som tröstar mig är vår dokumenterade förmåga att samarbeta i svåra tider.
What comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
SwedishVi behöver dock stärka deras förmåga att bemöta just dessa nya utmaningar.
However, we need to strengthen their capacity to face just these new challenges.
SwedishDet tillför värde till vår förmåga att få valuta för pengarna vid institutionerna.
It does add value to our ability to get value for money in the institutions.
SwedishDetta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires the ability to become a leader in terms of broadband and Internet use.
SwedishInte alla länder som kan komma i fråga har förmåga att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
Not all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
SwedishDet ställer också krav på vår förmåga att verka i det internationella sammanhanget.
It also makes demands of our ability to operate in an international context.
SwedishHuvudfrågan är de relevanta organisationernas förmåga att tillgodogöra sig bidragen.
The main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.
SwedishJag trodde att det var ett försök att testa min förmåga att tala på mitt modersmål!
I thought it was an attempt to test my ability to speak in my native tongue!
SwedishI regel beror denna underrepresentation inte på brist på förmåga och kunskaper.
As a rule, this under-representation is not because of any lack of skill or expertise.
SwedishOch om så inte är fallet, hjälper FN-organisationerna till med att skapa denna förmåga?
And if not, are the United Nations organisations helping to build that capacity?
SwedishMen då skulle hans politiska medelmåttighet och bristande förmåga snabbt uppenbaras.
And then his political mediocrity and incompetence would very soon become apparent.

Synonymer (svenska) till "förmåga":

förmåga