"förlöpa" - Engelsk översättning

SV

"förlöpa" på engelska

SV förlöpa
volume_up
{verb}

1. allmänt

Då måste vi nu också sätta igång med de institutionella anpassningarna för att utvidgningen skall förlöpa smidigt.
Consequently we must speed up institutional changes to ensure that enlargement goes smoothly.
Det finns naturligtvis inga skäl, som rådet och kommissionen påpekat, till varför överlåtelsen inte skulle förlöpa väl.
Of course there is no reason, as has been said by the Council and the Commission, why the transition should not go well.
Det finns en internationell fond för att finansiera dessa uppgifter, och jag utgår från att det kommer att förlöpa enligt planen.
As an international fund stands ready to finance these operations, I am working on the assumption that everything will go according to plan.
förlöpa (även: avlöpa, förflyta)

2. "tid"

förlöpa
volume_up
to go on {vb} (time)
Det finns naturligtvis inga skäl, som rådet och kommissionen påpekat, till varför överlåtelsen inte skulle förlöpa väl.
Of course there is no reason, as has been said by the Council and the Commission, why the transition should not go well.
Det finns en internationell fond för att finansiera dessa uppgifter, och jag utgår från att det kommer att förlöpa enligt planen.
As an international fund stands ready to finance these operations, I am working on the assumption that everything will go according to plan.
Länderna på västra Balkan har bilaterala återtagandeavtal med många av unionens medlemsstater, så vi antar att förhandlingarna på gemenskapsnivå också kommer att förlöpa smidigt.
The countries of the Western Balkans have bilateral readmission agreements with many Member States of the Union, so we assume that negotiations at Community level will also go smoothly.

Synonymer (svenska) till "förlöpa":

förlöpa

Användningsexempel för "förlöpa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hoppas att förfaranden av det här slaget kommer att förlöpa tydligare i framtiden.
I hope that this kind of procedure will run more transparently in future.
SwedishKommissionen är ingen slutpost, utan den är nödvändig för att utvidgningen skall förlöpa väl.
The Commission is not a closing entry; it is necessary for a smooth enlargement process.
SwedishDetta är egentligen inte hur medbeslutandeprocessen skall förlöpa, åtminstone inte enligt min uppfattning!
This really is not how the codecision procedure should be conducted, at least not in my opinion.
SwedishDå måste vi nu också sätta igång med de institutionella anpassningarna för att utvidgningen skall förlöpa smidigt.
Consequently we must speed up institutional changes to ensure that enlargement goes smoothly.
SwedishÄven nu med det kommande valet verkar den demokratiska processen absolut inte att förlöpa bekymmerslöst.
Even now, with elections in prospect, the democratic process turns out not to be proceeding completely smoothly.
SwedishFör att det nya budgetförfarandet ska förlöpa effektivt till hösten måste vi samarbeta och vara disciplinerade.
For the new budgetary procedure to proceed efficiently in the autumn, we must work together and be disciplined.
SwedishDet är alltid ett nöje att se er i talmansstolen, för då vet man att saker och ting kommer att förlöpa väl.
   Mr President, it is always a pleasure to see you in the Chair, because one knows things will run smoothly.
SwedishBetänkandet är parlamentets budskap till toppmötet i Luxemburg om hur den historiska utvidgningsprocessen bör förlöpa.
The report is Parliament's message to the Luxembourg summit on how to proceed in this historical enlargement process.
SwedishFör att den återstående delen skall förlöpa under ordnade former, måste jag därför be er hålla er strikt till talartiden.
I must therefore ask you to stick religiously to your speaking time, so as to ensure that the sitting now proceeds in an orderly manner.
SwedishEn av huvudmålsättningarna med budgeten för 2004 kommer att vara att låta integreringen av de nya medlemsstaterna förlöpa så smidigt som möjligt.
One of the main objectives of the 2004 budget will be the smoothest possible integration of the new Member States.
SwedishDet hela tycktes sålunda förlöpa utan problem till dess att föredraganden föreslog en minskning till 250 mg, varefter kommissionens anfall av sinnesförvirring tog vid.
Thus all seemed plain sailing, until we had the rapporteur's proposal to reduce the figure to 250 mg, whereupon we had the Commission's brainstorm.
SwedishDagens informationssystem kräver att många människor tar del i arbetet för att tidsförändringen även på databehandlingsområdet ska förlöpa på ett smidigt sätt.
The current state of IT development requires efforts by large numbers of technicians to ensure the time change is carried out successfully on computer systems.
SwedishNi vill också införa en valmöjlighet för de asylsökande, som så att säga själva skall kunna avgöra i vilken medlemsstat förfarandet skulle förlöpa.
You also want to introduce options for applicants for asylum, so that they will be able, as it were, to decide for themselves in which Member State the procedure is to be dealt with.
SwedishDessutom tycker jag också att det är utmärkt att man ställer ett europeiskt nätverk för mänskliga rättigheter till förfogande för att den nödvändiga informationen skall kunna förlöpa effektivt.
In addition I think it is excellent if a European network for human rights is made available to allow the necessary information flow smoothly.
SwedishJag har för övrigt också sagt hur sakerna skall förlöpa, att vi först skall avvakta att USA kan få igenom sina förpliktelser i kongressen, innan vi över huvud taget gör någonting.
I have also said that, as matters take their course, we shall wait for the USA to take its commitments through the Congress first before we do anything at all.
SwedishNu gäller det således att få denna tämligen komplicerade övergång, från ett mellanstatligt samarbete till gränsöverskridande politiska åtgärder, att förlöpa snabbt och smidigt.
What we need to do now is to ensure that the fairly complicated transition from inter-state cooperation to cross-border policy measures should happen as smoothly and flexibly as possible.
SwedishSlutligen kan jag uttala mina förhoppningar om att budgetförfarandet nästa år kan förlöpa lika smidigt som det gjorde i år med det nya systemet med verksamhetsbaserad budgetering.
Finally I should like to express the hope that with the new system of Activity Based Budgeting planned for next year the budgetary process will proceed as smoothly as it did this year.
SwedishOm en grupp vill rösta emot så har de naturligtvis full rätt att göra det, men ge då också de andra möjlighet att rösta för betänkandet och låt den demokratiska processen förlöpa på ett normalt sätt.
If a group would like to vote against, it has of course every right to do so, but we must also give others the opportunity to vote in favour and let the democratic process run its course.