"förhöjd" - Engelsk översättning

SV

"förhöjd" på engelska

SV

förhöjd {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "förhöjd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessutom har hela regionen, hela sydpolen- -förhöjd temperatur.
Moreover, this whole, entire region, the south polar region, has elevated temperatures.
SwedishKommissionen åtog sig att utföra en förhöjd och mer noggrann övervakning av genomförandet.
The Commission made a commitment to carry out increased and more precise monitoring of implementation.
SwedishGuocai Chai och hans kollegor har utvecklat nya stål med förhöjd kryphållfasthet för detta ändamål.
Chai and his colleagues developed new steel with improved creep resistance for just this purpose.
SwedishDetta är ett bevis på förhöjd säkerhet och ett påtagligt tecken när det gäller att identifiera sig som europé.
This is evidence of heightened security, and a tangible sign where European identification is concerned.
SwedishDetta skulle som ni förstår kunna få drastiska konsekvenser: förhöjd havsnivå, ökenutbredning, osv.
The subsequent consequences, as you might expect, could be tragic: a rise in sea levels, desertification and so on.
SwedishI går blev vi på nytt uppskrämda, nu av en förhöjd dioxinhalt i tyskt kreatursfoder.
Mr President, yesterday we were alarmed yet again, this time by news of increased dioxin-content in German cattle feed.
SwedishTusentals gravida kvinnor som bor nära soptippar löper en förhöjd risk att föda barn med medfödda skador.
Thousands of pregnant women living near landfill sites are running an increased risk of producing children with birth defects.
SwedishJag har inte hört er säga att man skall stänga marknaderna för mejeriprodukter, därför att de leder till en förhöjd kolesterolhalt.
I have not heard you put an end to the buying of dairy products because they raise cholesterol levels.
SwedishEnligt övervakningscentrumets nya data finns en förhöjd risk för en rad fysiska och psykiska problem, såsom depression, psykoser och schizofreni.
In conclusion, I would note that drug problems in the EU are in large measure a consequence of the prevailing poverty in many countries in the world.
SwedishOm man tar hänsyn till en förhöjd havsnivå som ett resultat av klimatförändringar undrar jag hur tillrådligt det är att bygga bostäder i ett område som riskerar att översvämmas.
In view of rising sea levels caused by climate change, how far is it desirable to build housing in a potential flood zone?
SwedishEnligt övervakningscentrumets nya data finns en förhöjd risk för en rad fysiska och psykiska problem, såsom depression, psykoser och schizofreni.
According to the Monitoring Centre’s new data, there is an increased risk of a range of physical and mental problems such as depression, psychoses and schizophrenia.
SwedishJag skulle vilja se ett slags förhöjd konkurrens som inte uppmuntrar till ”rabatter för rabatternas skull” utan tjänar till att konsumenterna ska bli mer nöjda.
I would love to see a kind of enhanced competition which does not encourage 'discounting for discounting's sake' but which serves to ensure greater consumer satisfaction.
SwedishNär allt kommer omkring tyder varken tillgänglig olycksstatistik eller undersökningar och prov på att passagerare som reser i tvärställda säten i stora konferensbussar löper förhöjd risk.
After all, neither the available accident statistics nor studies or tests suggest that passengers travelling in sidefacing seats in large conference buses are at increased risk.