"förhållningssätt" - Engelsk översättning

SV

"förhållningssätt" på engelska

SV förhållningssätt
volume_up
{neutrum}

förhållningssätt (även: sätt, metod, inställning, tillträde)
volume_up
approach {substantiv}
En ny revisionskommitté skall granska revisorernas förhållningssätt till bedrägerier.
A new committee on auditing is going to check the auditors ' approach to fraud.
Ett förhållningssätt som bara tillämpas av kommissionen skulle vara orealistiskt.
An isolated approach by the Commission would be unrealistic.
Kommissionen betraktar detta förhållningssätt som användbart och effektivt.
The Commission regards this approach as useful and effective.
förhållningssätt
volume_up
protocol {substantiv} (approach)

Synonymer (svenska) till "förhållningssätt":

förhållningssätt

Användningsexempel för "förhållningssätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag anser, i motsats till mer radikala förhållningssätt, att alla tre är nödvändiga.
Contrary to certain more radical views, I believe that all three are necessary.
SwedishTror förespråkarna för en slapp politik att ett sådant förhållningssätt ger mer fisk?
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
SwedishGenom ett sådant förhållningssätt har rådet sagt upp det lojala samarbetet.
Such behaviour by the Council puts an end to our loyal cooperation with it.
SwedishVi kan inte fortsätta att ha ett rasistiskt förhållningssätt till dessa länder.
We cannot continue to be so racist in our treatment of these countries.
SwedishSåledes är ytterligheter och förhållningssätt som grundar sig på etniska kriterier fel.
Consequently, extremes and approaches based on ethnic criteria are mistaken.
SwedishVi måste undvika moralistiska förhållningssätt som motsätter sig sådana.
We must avoid any kind of moralistic attitude that sets these in opposition.
SwedishJag konstaterar med glädje, bästa kolleger, att Deprez också nyss intog samma förhållningssätt.
I am delighted to state that Mr Deprez has adopted the same stance a moment ago.
Swedishinre förhållningssätt ? är dock två skilda saker.
'External presentation' and 'internal behaviour' are, however, two very different things.
Swedishinre förhållningssätt? är dock två skilda saker.
'External presentation ' and 'internal behaviour ' are, however, two very different things.
SwedishJag kan här bara uppmana kommissionen att ändra detta förhållningssätt så snabbt som möjligt!
All I can do is to call on the Commission to mend its ways here as soon as possible.
SwedishDet är en utmaning som, med rätt förhållningssätt, kan leda till en rad nya möjligheter.
It is a challenge which, if approached properly, can lead to a range of new opportunities.
SwedishSkilda förhållningssätt till innehållsreglering kan också spela en viss roll.
Differing approaches to content regulation may also play a role.
SwedishDonaustrategin baseras på ett förhållningssätt som är helt nedifrån och upp-orienterat.
The strategy for the Danube region is genuinely a bottom-up process.
SwedishDet är i mina ögon inte det förhållningssätt som vi bör förvänta oss av ett kandidatland.
This is, in my view, not the sort of behaviour that we should expect of a candidate country.
SwedishDetta förhållningssätt gäller inte bara nya utan också existerande myndigheter.
Thirdly, the seat of an agency must be subject to criteria such as efficiency and cost-benefit analyses.
SwedishDäri ligger politiskt den skuld som kommissionen har när det gäller dess förhållningssätt.
There lies the politically guilty behaviour of the Commission.
SwedishDet krävs därför att den Europeiska gemenskapen har ett mycket mer aktivt förhållningssätt till detta ämne.
The European Community must therefore become far more proactive in this area.
SwedishVi konstaterar också att Ryssland nu intagit ett strängare förhållningssätt gentemot Tjetjenien.
We also note that there is a tougher stance on the part of the Russians with regard to Chechnya.
SwedishHär sammankopplar man de förhållningssätt som är nödvändiga för att en ny gemensam marknad skall kunna växa fram.
There they bind together the approaches necessary for a single market to emerge.
SwedishDess förhållningssätt i den här frågan måste därför vara föredömligt.
Its attitude in this matter must therefore be exemplary.