"förhållanden" - Engelsk översättning

SV

"förhållanden" på engelska

SV förhållanden
volume_up
{pluralis}

1. allmänt

förhållanden
Inget fördrag är under dessa förhållanden bättre än ett dåligt fördrag.
In these circumstances no treaty in these circumstances is better than a bad treaty.
Det interinstitutionella avtalet förhandlades fram under ytterst svåra förhållanden.
This interinstitutional agreement was negotiated under extremely difficult circumstances.
Under sådana förhållanden kommer ekonomin att utvecklas och blomstra.
Under those circumstances there will be economic development and prosperity.
förhållanden (även: förutsättning, betingelser)
Orsakerna är socioekonomiska förhållanden, inte biologiska faktorer.
The situation is caused by socio-economic conditions, not by biological factors.
Vi måste skapa förhållanden som uppmuntrar till initiativrikedom och handlingskraft.
We must create conditions which encourage self-starting and independent initiative.
Projekten genomförs ofta under känsliga eller farliga förhållanden på fältet.
The projects are often carried out in sensitive or dangerous conditions in the field.

2. matematik

förhållanden
volume_up
ratios {plur.}
Jag vet att det kommer att ta tid att få helt sunda förhållanden.
I know that it will not be possible to have proper ratios as quickly as all that.
Den visar också förhållandena mellan indirekt klick/senaste klick och indirekta visningar/senaste klick.
It also show you ratios for assist click/last click and assist impressions/last clicks.
Det samma gäller för ICCAT, där vetenskapsmän har granskat förhållanden mellan fenor och kroppar men inte rekommenderat någon ökning av förhållandet.
The same goes for ICCAT, where scientists have reviewed fin to carcass ratios but have not recommended an increase of the ratio.

Användningsexempel för "förhållanden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
We now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
SwedishJag tycker det är på tiden att parlamentet säger nej till sådana förhållanden.
I think it high time that Parliament knew how to say no to this state of affairs.
SwedishDet måste göras på ett sätt som tar hänsyn till förhållanden och analyserar dem”.
It has to be done in a way which takes account of relationships and analyses them'.
SwedishDessa länder tenderar att ha sundare ekonomi, sociala förhållanden och pensioner.
These states tend to have a healthier economic, social and pension situation.
SwedishDet behövs nu en betydande upprustning för att lindra dessa hemska förhållanden.
There is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
SwedishDen europeiska inre marknaden kännetecknas av extrema förhållanden på konstområdet.
Where art is concerned, the European internal market is characterized by extremes.
SwedishDessa företag är i allmänhet redan vana vid att arbeta inom reglerade förhållanden.
These agencies are generally already used to working within a regulated framework.
SwedishDärför vill jag uppmana New Delhi att på allvar ta itu med dessa förhållanden.
I would therefore like to call upon New Delhi to deal rigorously with these factors.
SwedishEU måste göra allt man kan för att skapa rättvisa kommersiella förhållanden.
Europe must also do everything it can to create a fair commercial environment.
SwedishVid Eurotunneln uppstod ohållbara förhållanden på grund av gömda flyktingar på tågen.
Untenable situations have arisen at the Eurotunnel caused by stowaways on trains.
SwedishKommissionens förslag innebär att dessa förhållanden spolieras för lång tid framöver.
The Commission proposal, however, will undermine these prospects for a long time.
SwedishDe kommer ofta från fruktansvärda förhållanden och de behöver behandlas med värdighet.
They often come from hellish situations and they need to be treated with dignity.
SwedishVi måste redan nu skapa mer stabila förhållanden för förädlingsindustrin.
We should henceforth create a more stable situation for the processing industry.
SwedishNästa år kommer vi att inleda en kampanj för att öka kunskapen om dessa förhållanden.
Next year, we are going to start a campaign to raise awareness of these facts.
SwedishI går rådde liknande förhållanden när det gällde handel med utsläppsrätter.
We had a similar state of affairs yesterday with regard to emissions trading.
SwedishDet skulle ha varit riskabelt att klumpa ihop fullständigt olika förhållanden.
There would be a risk in lumping together completely different situations.
SwedishEtt harmoniskt samhälle är inte bara detsamma som att maskera auktoritära förhållanden.
A harmonious society is not simply the same as masking authoritarian relations.
SwedishI dag är det nödvändigt att mycket tydligt förklara att dessa förhållanden är ohållbara.
Today, it should be very clearly stated that this state of affairs is untenable.
SwedishI förhållanden till Rysslands angelägenheter fick man ändå inte följa dubbelstandarder.
We should not, however, adopt double standards when we look at the Russian issue.
SwedishMin grupp har under alla förhållanden föresatt sig att verka för detta med beslutsamhet.
My group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.