"förflyttning" - Engelsk översättning

SV

"förflyttning" på engelska

SV

förflyttning {utrum}

volume_up
1. allmänt
I dag handlar det om gränsöverskridande förflyttning av dessa varor som inte är som andra.
Today, we are discussing the transboundary movement of these goods that are quite unlike any others.
Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) (
Animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae (
Det viktigaste är att avsluta den senaste rapporten om välståndets förflyttning.
The most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth.
förflyttning (även: transport, transportmedel)
Låt oss genomföra en förflyttning av transporterna till järnvägarna och vattnen.
There needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
Vi har två betänkanden om behandling och förflyttning av djur: Detta borde vara ett mycket välbekant ämne för kommissionären.
We have two reports concerning the treatment and transport of animals: that will be a very familiar subject for the Commissioner.
Industrin uppskattar lagstiftarens vilja att göra transport, förflyttningen av människor och varor, grundstenen för den fria rörligheten, säkrare och mindre förorenande.
The industry endorses the legislator's resolve to make transport, the movement of people and goods, which is a cornerstone of free movement, safer and less polluting.
Man har framfört anklagelser i samband med längden på förvarstiden i avvaktan på förflyttning: sex månader, som kan förlängas med ytterligare 12 månader.
Accusations have been made in connection with the duration of the period of detention pending removal: six months, which can be extended by a further 12 months.
förflyttning (även: transport, transportering)
Utbrottet har också påmint oss om hur beroende vi har blivit av förflyttning med flyg.
It has also reminded us of how addicted we have become to air transportation.
2. geologi
förflyttning

Användningsexempel för "förflyttning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSkattekonkurrens gynnar konstlad förflyttning av bolag, kapital och människor.
These practices encourage artificial movements of companies, capital and persons.
SwedishLåt oss genomföra en förflyttning av transporterna till järnvägarna och vattnen.
There needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
SwedishAnnars sker det bara en förflyttning av problemet från Väst- till Östeuropa.
Otherwise we shall just be shifting the problem from Western to Eastern Europe.
SwedishDet viktigaste är att avsluta den senaste rapporten om välståndets förflyttning.
The most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth.
SwedishUtbrottet har också påmint oss om hur beroende vi har blivit av förflyttning med flyg.
It has also reminded us of how addicted we have become to air transportation.
SwedishUnder dessa omständigheter blir förflyttning ofta romernas sista utväg.
Under these circumstances migration often becomes the last resort for Roma.
SwedishDetta kommer att skapa problem med handel och förflyttning av djur.
This will create problems as regards trade in, and transfers of, animals.
SwedishVid kontraktering, befordran, förflyttning har det i alla fall inte funnits.
There has certainly never been transparency in the policies of recruitment, promotion or mobility.
SwedishEfter flera år är båda berättigade till förflyttning tillbaka till den medlemsstat som är deras hemland.
After several years, both are eligible for transfer back to their home Member State.
SwedishVi skulle följaktligen kunna spara pengar genom att sätta stopp för denna absurda förflyttning varje månad.
We could therefore save money by calling a halt to this absurd monthly relocation.
SwedishI dag handlar det om gränsöverskridande förflyttning av dessa varor som inte är som andra.
Today, we are discussing the transboundary movement of these goods that are quite unlike any others.
Swedish(HU) Detta är ännu ett exempel på vår förflyttning från Gutenbergs galax till den digitala galaxen.
(HU) This is yet another example of our migration from Gutenberg's galaxy to the digital one.
SwedishDjurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) (
Animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae (
SwedishTrots detta har barnen inte beretts möjlighet till förflyttning.
Yet no alternative arrangements were made for the children.
SwedishDet betyder en förflyttning av de samhälleliga prioriteringarna.
This is not a true reflection of society's own priorities.
SwedishFörflyttning av kontanta medel är också ett enkelt sätt att föra över medel för finansiering av terrorism.
Cash movements are also an easy means of moving terrorist funding.
SwedishDet innebär att dagens pappersbaserade system för kontroll av förflyttning ersätts med ett nytt datoriserat system.
It replaces the current paper-based movement monitoring system with a new computerised one.
SwedishDjurmarknader stängdes och all förflyttning av boskap övervakades noggrant och stängdes i stort sett av.
Animal markets were closed and any movement of farm animals was closely monitored and largely stopped.
SwedishDet sammanfattar situationen när det gäller inskränkningar beträffande export och förflyttning av djur.
That summarises the situation insofar as restrictions on exports and movements of animals are concerned.
SwedishDet är dåligt för sysselsättningen, dåligt för säkerheten och det leder till förflyttning av ekonomiska aktiviteter.
That is bad for jobs, bad for safety and it leads to a displacement of economic activities.

Synonymer (svenska) till "förflyttning":

förflyttning