SV förfalla
volume_up
[förföll|har förfallit] {verb}

1. allmänt

Jag tror att en sänkt mervärdesskattesats skulle kunna hindra hela stadsdelar från att förfalla.
I think a reduced rate of VAT might prevent whole urban areas from falling into decay.
Eftersom vi betraktar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen som grundläggande får de inte tillåtas förfalla hos en strategisk partner som Ryssland.
It is because we regard democracy, human rights and the rule of law as fundamental that they must not be allowed to decay in a strategic partner such as Russia.
Det handlar om ett stort behov av rent fysisk återuppbyggnad, men också om uppbyggnaden av den infrastruktur och den ekonomi som tilläts förfalla under 90-talet.
There is a great need for purely physical reconstruction, but also for the development of the economy and infrastructure that were allowed to fall into decay during the nineties.
Utan nya regler, en rättslig personlighet, en politisk och social själ och stadgan om de grundläggande rättigheterna riskerar EU att förfalla igen.
Without new rules, a legal personality, a political and social soul and the Charter of Rights, Europe is in danger of declining again.
Det andra är att ekosystemen har fragmenterats, degraderats och förstörts i en sådan utsträckning att ungefär två tredjedelar av de tjänster som vi får från ekosystemen börjar förfalla.
The second is that ecosystems are being fragmented, degraded and destroyed to the extent that some two thirds of the services that we receive from ecosystems are in decline.
Det andra är att ekosystemen har fragmenterats, degraderats och förstörts i en sådan utsträckning att ungefär två tredjedelar av de tjänster som vi får från ekosystemen börjar förfalla.
The second is that ecosystems are being fragmented, degraded and destroyed to the extent that some two thirds of the services that we receive from ecosystems are in decline.
Härtill kommer att beståndet av HLM-fastigheter åldras, precis som dess utrustning och att statsmakterna i allt större utsträckning låter fastigheterna förfalla.
In addition to this, the standard of council accommodation is deteriorating, like all council equipment, and it is being increasingly neglected by the public authorities.
förfalla (även: sjunka ned, utlöpa)
Vi måste arbeta oss fram steg för steg med konkreta planer och inte förfalla till skönmålningar.
We have to move forward step by step with concrete plans and not lapse into fine speeches.
En ordningsfråga, eftersom detta kan försena andra frågor: Zacharakis var inte här när denna fråga togs upp och enligt arbetsordningen skall den då förfalla.
On a point of order, this may well delay other questions: Mr Zacharakis was not here when his question was called and, according to the rules of the House, it should lapse.
förfalla (även: mojna, sjunka, falla, avta)
Man minskar inte risken genom att förfalla till en felaktig tolkning av det som är politiskt korrekt.
The risk will be no less if we sink into politically correct indifference.
förfalla (även: bli sämre)

2. näringsliv

förfalla
Det är värt att minnas att detta belopp kommer att ”förfalla” enligt ”n+2”-regeln om det inte används före årsslutet 2008.
It is worth remembering that, in accordance with the 'n+2 rule', this amount will 'expire' if it is not used by the end of 2008.
förfalla
Vi måste arbeta oss fram steg för steg med konkreta planer och inte förfalla till skönmålningar.
We have to move forward step by step with concrete plans and not lapse into fine speeches.
En ordningsfråga, eftersom detta kan försena andra frågor: Zacharakis var inte här när denna fråga togs upp och enligt arbetsordningen skall den då förfalla.
On a point of order, this may well delay other questions: Mr Zacharakis was not here when his question was called and, according to the rules of the House, it should lapse.

Synonymer (svenska) till "förfalla":

förfalla

Användningsexempel för "förfalla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är fel, det är helt oacceptabelt att det på något sätt tillåts förfalla.
It is wrong, it is totally unacceptable that it is allowed in any way to be run down.
SwedishEn tredjedel av nätet håller på att förfalla på grund av bristen på resurser för att underhålla det.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
SwedishKommissionen vill låta en av delarna i det avtalet förfalla.
The Commission wants to revoke one of the components of this agreement.
SwedishDet hela är mycket enkelt: 1973 var vi oroliga över att kvarlevorna skulle förfalla under transporten.
It is very simple: in 1973, we were worried about the deterioration of corpses during transit.
SwedishMen vi får inte förfalla till trångsynthet och välja att inte se våra egna prioriteringar.
It would be a shame if we were to miss the political significance of this and fail to review the order of our priorities.
SwedishToppmötet får inte förfalla till en diskussionsklubb.
The summit must not degenerate into a talking shop.
SwedishDen måste vara säker, beroende på att utan det kommer hela utvecklingen av elektronisk handel säkerligen att förfalla.
It needs to be secure, because without that the whole development of electronic commerce will surely crumble.
SwedishDenna förbindelse har tillåtits förfalla och är nu i dåligt skick, dess säkerhet kan ifrågasättas och vagnparken är en skamfläck.
At a time when we are going towards rail, here are people in my region trying to close down railways!
SwedishVår devis bör lyda att vi inte skall förfalla till överdrivet agerande, utan satsa vår energi på att bredda vår kunskapsbas.
Our motto should be not to resort to actionism but instead to invest our energies in increasing our knowledge.
SwedishNaturligtvis så lät Earle det förfalla.
SwedishDenna förbindelse har tillåtits förfalla och är nu i dåligt skick, dess säkerhet kan ifrågasättas och vagnparken är en skamfläck.
This line has been allowed to run down into poor condition; its safety is questionable and the rolling stock is a disgrace.
SwedishVi måste hindra det åldrade Europa från att förfalla och sjunka ihop.
We must stop Old Europe being converted into a decrepit and regressive Europe and that is the role of the European Parliament.
SwedishOm vi inte skulle nå en överenskommelse, så skulle hela detta direktiv förfalla, och det skulle väl ändå vara särdeles beklagansvärt.
Should we fail to reach an agreement, then this entire directive would be scrapped and this would be extremely regrettable.
SwedishVi måste akta oss för, även om det är med de bästa avsikter, att tänka organiskt, att förfalla i korporatism på områden av det här slaget.
We must be careful, also with the best intentions, not to fall into in organic thinking, not to fall into corporatism in these kind of areas.
SwedishUtan nya regler, en rättslig personlighet, en politisk och social själ och stadgan om de grundläggande rättigheterna riskerar EU att förfalla igen.
Without new rules, a legal personality, a political and social soul and the Charter of Rights, Europe is in danger of declining again.
SwedishÄven om vi bör värna om viktiga resultat på det sociala området bör vi inte förfalla till protektionism eller nationalism och framför allt inte till främlingsfientlighet.
The Directive thus provides a test of whether we favour short-term national protectionism or a common European prosperity.
SwedishFöredraganden har således arbetat med frågor, där det ligger en stor frestelse i att förfalla åt principrytteri eller att föra ett troskrig.
The rapporteur has therefore been dealing with an area in which the temptation to be drawn into dogmatism, a religious war as it were, is very great indeed.
SwedishÄven om vi bör värna om viktiga resultat på det sociala området bör vi inte förfalla till protektionism eller nationalism och framför allt inte till främlingsfientlighet.
Whilst we should protect valuable social achievements, we should not indulge in protectionism, nationalism and certainly not xenophobia.
SwedishHärtill kommer att beståndet av HLM-fastigheter åldras, precis som dess utrustning och att statsmakterna i allt större utsträckning låter fastigheterna förfalla.
In addition to this, the standard of council accommodation is deteriorating, like all council equipment, and it is being increasingly neglected by the public authorities.
SwedishMot bakgrund av de återkommande kränkningar som fördöms i detta betänkande och i brist på sanktioner är det därför oundvikligt att vi än en gång får se denna bild förfalla ytterligare nästa år.
Should the reply be, however, that we already have Article 7 of the Treaty on European Union, then you must understand right now that that is a false answer.