SV föreställa sig
volume_up
{verb}

föreställa sig (även: ana, misstänka, anta, tro)
Siffrorna är så enorma att det är svårt att föreställa sig problemets vidd.
The figures are so huge that it is hard to imagine the scale of the problem.
Det är svårt att föreställa sig hur detta skulle gå till i EU:s tätbefolkade områden.
It is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Enklast är att föreställa sig en väg där fordonen håller samma hastighet.
It is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
föreställa sig (även: fatta)
Det är för närvarande omöjligt att föreställa sig Europas energiförsörjning utan Ryssland.
At present it is impossible to conceive of Europe's energy supply without Russia.
Deras attityd har lurat många kollegor från andra länder som inte kan föreställa sig att någon motarbetar sitt eget land.
This attitude of theirs has fooled many Members from other countries who cannot even conceive of anyone going against their own country.
Det är nästan omöjligt att föreställa sig ett sådant enormt antal eller att tänka sig den sociala oreda och elände som det kommer att skapa.
It is almost impossible to conceive of such a huge figure or to think about the social dislocation and misery that will cause.
föreställa sig (även: förutse)
volume_up
to envisage {vb} [GBR]
Skulle han kunna föreställa sig sådana program under sina reformförslag till den gemensamma jordbrukspolitiken?
Would he envisage such a scheme under his reform proposals for the CAP?
Utan nationella yttre omständigheter och ett nationellt erfarenhetsutbyte är det svårt att föreställa sig förverkligandet av detta nätverk.
It is hard to envisage a European network without national frameworks and the creation of national networks.
Sociala nätverk har expanderat på ett sätt som man inte hade kunnat föreställa sig för några år sedan.
Social networks have seen a scale of expansion which was not envisaged a few years ago.
föreställa sig (även: avbilda, måla, beskriva, skildra)
Och när man har massvis med programmerbara datorer och robotar omkring sig så är det en lätt sak att föreställa sig.
And so, of course, with lots of programmable computers and robots around this is an easy thing to picture.
Ingen har haft fantasi nog att föreställa sig att Strasbourgs kommun vinner ekonomiskt på Europaparlamentet och EU:s skattebetalare.
No one has had the imagination to picture the city of Strasbourg taking financial advantage of the European Parliament and European taxpayers.
Ingen har haft fantasi nog att föreställa sig att Strasbourgs kommun vinner ekonomiskt på Europaparlamentet och EU: s skattebetalare.
No one has had the imagination to picture the city of Strasbourg taking financial advantage of the European Parliament and European taxpayers.
föreställa sig (även: titta på, laga, ordna, upptäcka)
Det är svårt att föreställa sig skälen för rådets ställningstagande, mer än kanske de rent ekonomiska.
It is difficult to see what reasons there might be for the Council's position, except perhaps mean financial reasons.
Sociala nätverk har expanderat på ett sätt som man inte hade kunnat föreställa sig för några år sedan.
Social networks have seen a scale of expansion which was not envisaged a few years ago.
Går det att föreställa sig effekterna av en sjukdom på ett utsäde som blivit standard i hela världen?
Can we imagine the dramatic effects we would see if a single seed which had become the only standard in the world became diseased?
föreställa sig (även: ana, anse, tänka, betänka)
Det skulle vara svårt att föreställa sig en måltid som inte bin har varit inblandade i.
So it would be difficult to think of a meal in which bees did not play an important role.
Ett sätt att föreställa sig det är att räkna planeter.
One way to think about that is by counting planets.
Jag tror inte någon av oss kan föreställa sig varför han hålls fången.
I do not think any of us can imagine why he is being held.
föreställa sig
föreställa sig (även: tro, tycka, tippa, önska)
föreställa sig (även: fantisera)
föreställa sig (även: fantisera)
föreställa sig (även: få en aning)
We can visualise this in very practical terms.
Såvitt dem anbelangar har Europeiska unionen ingen del i kampen mot terrorismen, de förstår oss inte och kan inte föreställa sig vad vi gör.
As far as they are concerned, the European Union plays no part in the fight against terrorism, they do not recognise us, they cannot visualise what we are doing.

Synonymer (svenska) till "föreställa sig":

föreställa sig

Liknande översättningar för "föreställa sig" på engelska

föreställa verb
sig pronomen

Användningsexempel för "föreställa sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMed detta avtal har mer åstadkommits än man för ett par år hade kunnat föreställa sig.
This agreement will achieve more than anyone could have imagined a few years ago.
SwedishOch jag är rädd för flera saker- -som folk inte ens kan föreställa sig.
And I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.
SwedishDet är egentligen omöjligt att föreställa sig hur mycket pengar det är fråga om.
There is actually an incredible amount of money to be dealt with here.
SwedishEn 20 år gammal tvättmaskin drar vatten i en omfattning som man knappt kan föreställa sig.
The amount of water consumed by a twenty-year-old washing machine is phenomenal.
SwedishNi, fru rådsordförande, har sagt att det är otänkbart att föreställa sig ett militärt ingripande.
Madam President-in-Office, you said that armed intervention is unthinkable.
SwedishI detta sammanhang är det omöjligt att föreställa sig ett fritt, rättvist och demokratiskt val.
Within this context, it is impossible to contemplate free, fair and democratic elections.
SwedishIngen hade kunnat föreställa sig att man skulle använda ett stort fullastat passagerarplan som ett vapen.
No one had conceived of using a fully loaded, large passenger plane as a weapon.
SwedishDet var närmast omöjligt att föreställa sig, även för progressiva ledamöter i representanthuset!
At first it was inconceivable, even for progressive members of the House of Representatives!
SwedishSociala nätverk har expanderat på ett sätt som man inte hade kunnat föreställa sig för några år sedan.
Social networks have seen a scale of expansion which was not envisaged a few years ago.
SwedishDetta är sannerligen det mest otillfredsställande sätt att genomföra saker på som man kan föreställa sig.
That, surely, is about the most unsatisfactory way of conducting things that can be imagined.
SwedishHur är det möjligt att man inte kunde föreställa sig fastställandet av internationella krediter?
How can it have been possible for the destination of international credits not to have been understood?
SwedishMan kan inte föreställa sig att aktiv dödshjälp är tillåtet utan att tänka på alla eventuella avarter.
We cannot contemplate authorising active euthanasia without considering all the possible problems.
SwedishKan man föreställa sig ett Europa utan fabriker?
A Europe without factories would surely be inconceivable, would it not?
SwedishDet är helt omöjligt att föreställa sig en anslutning till kabelnätet i dessa vidsträckta områden.
Cable-laying in such distant areas is quite unthinkable.
SwedishEn ideologi som skulle tjäna de vanliga människorna tog en form som i dag inte går att föreställa sig.
An ideology called upon to serve the ordinary people took a form which today beggars the imagination.
SwedishMed detta avtal har mer åstadkommits än man för ett par år hade kunnat föreställa sig.
I would like to tell you very quickly why I believe the Parliament should support this agreement, despite many reservations.
SwedishMan måste då föreställa sig, att välbefinnandet i en dödsfälla så att säga tillfälligt sjunker till en mycket låg nivå!
Who would have thought a killing trap might, temporarily, reduce welfare to a very low level!
SwedishEtt shiamuslimskt styre liknande det i grannlandet Iran, är det någon som kan föreställa sig det?
Is that within the bounds of possibility?
SwedishFördelarna är konkreta och går att föreställa sig.
The advantages are tangible and easy to understand.
SwedishDet finns visserligen sådana skillnader, men de är inte så enorma att man inte kan föreställa sig ett enhetligt tillvägagångssätt.
These differences do exist, but they are not so huge as to preclude any uniform procedure.