"föreliggande" - Engelsk översättning

SV

"föreliggande" på engelska

EN

SV föreliggande
volume_up
{adjektiv}

föreliggande (även: aktuell, närvarande, ifrågavarande, nuvarande)
Det föreliggande förslaget från kommissionen är förenligt med denna ståndpunkt.
The present Commission proposal is consistent with that opinion.
Detta är nu bristen i den föreliggande resolutionen om brottmålsdomstolen.
This is exactly where the present resolution on the Criminal Court falls short.
Enligt min uppfattning går det föreliggande kompromissförslaget i rätt riktning.
In my view, the present compromise recommendation points in a good direction.

Synonymer (svenska) till "föreliggande":

föreliggande
Swedish

Användningsexempel för "föreliggande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag stöder föreliggande resolution från PPE-DE, PSE, ELDR och UEN.
Mr President, I support this resolution by the PPE-DE, PSE, Liberals and the UEN.
SwedishFöreliggande betänkande är en början, men det konkreta arbetet måste också göras.
This report is a start, but the real work on its content remains to be done.
SwedishFöreliggande förslag till förordning ger goda förutsättningar för integritetsskydd.
This proposal for a Regulation lays down sound bases for the protection of privacy.
SwedishFör föreliggande förordning lyder denna motivering: Samordning av landtransporterna.
In this regulation, the special grounds are: the coordination of inland transport.
SwedishVi stöder Ribeiro e Castros föreliggande betänkande på alla väsentliga punkter.
We agree with all the key points contained in Mr Ribeiro e Castro's report.
SwedishSom jag ser det är punkt 26 i den föreliggande resolutionen av Elles det avgörande.
In my opinion, paragraph 26 in the Elles motion is actually the decisive one.
SwedishDet vet ni också, eftersom det betyder ett upphävande av rådets föreliggande beslut.
And you know that, because it would mean suspending the existing Council decision.
SwedishDärför kan man välkomna ansatsen med det föreliggande fordons- och oljeprogrammet.
That is why I welcome the approach adopted in the Auto-Oil programme before us today.
SwedishI föreliggande betänkande går vi som budgetkontrollutskott ett steg längre.
The Committee on Budgetary Control has gone one step further in this report.
SwedishSlutligen skulle jag vilja upprepa hur viktigt föreliggande förslag är.
In conclusion, I should like to repeat the importance of the proposal before us.
SwedishMot bakgrund av detta ställer vi oss mycket positiva till föreliggande betänkande.
For that reason, we are very favourably disposed to the report before us.
SwedishJag tror att den föreliggande resolutionen är för vag, för avvaktande, för försiktig.
I believe that the current resolution is too vague, too 'wait and see', too cautious.
SwedishDetta förhållande tar man hänsyn till i föreliggande resolutionsförslag.
The motion for a resolution which has been tabled takes account of this fact.
SwedishJag tror att den föreliggande resolutionen är för vag, för avvaktande, för försiktig.
I believe that the current resolution is too vague, too 'wait and see ', too cautious.
SwedishJag rekommenderar att man röstar för föreliggande ändringar om anpassning av direktivet.
I recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.
SwedishI det föreliggande betänkandet projiceras idéer av liknande slag på internationell nivå.
In this report, we see similar ideas being projected at international level.
SwedishJag tycker därför att föreliggande betänkande redan är lämpligt balanserat.
I therefore think that the report before us is already suitably balanced.
SwedishDärför lägger jag med eftertryck till hans namn bland de i den föreliggande resolutionen.
For that reason I should like to add his name to those in the resolution before us.
SwedishJag tror att vår grupp i sin helhet mycket starkt är för den föreliggande resolutionen.
I think that our entire group is very strongly in favour of the resolution before us.
SwedishFör att det inte skall uppstå ett rättsligt vakuum bör rådets föreliggande förordning antas.
The Council regulation before us must be adopted to avoid a legal vacuum arising.