SV

fördel {utrum}

volume_up
1. allmänt
För denna dubbla fördel bör det ekologiska jordbruket starkt uppmuntras.
For this double advantage, organic agriculture should be firmly encouraged.
En reducering av vissa mervärdessatser kan innebära en fördel för konsumenterna.
The reduction of certain VAT rates could be an advantage for consumers.
Vi vill dra fördel av de bästa människornas erfarenhet och av infrastrukturen.
We want to take advantage of the experience of the best people and infrastructure.
Om du vill utnyttja fördelarna med Google Wallet rekommenderar vi att du endst skapar ett konto.
To take advantage of the benefits of Google Wallet, we strongly recommend that you create only one account.
En viss grad av konkurrens när det gäller beskattning är naturligtvis helt godtagbart om det leder till konkreta fördelar för konsumenterna.
These initiatives are to be welcomed because they systematically prioritise an approach that takes account of the environmental impact of traffic.
En fördel med den andra pelaren är att pensionsvinsterna inte längre är beroende av landets demografi, utan av de besparingar som samlats på ens eget konto.
An advantage of the second pillar is that pension benefits no longer depend on the country's demographics but on savings accumulated in one's own account.
fördel (även: tillgång, ägodel, sak, räkenskapspost)
volume_up
asset {substantiv}
Förhoppningsvis kan det vändas till fördel för fredsförhandlingsprocessen.
Hopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process.
It is an asset for the people of Europe.
Som jag ofta har sagt är de mänskliga resurserna unionens främsta tillgång, förutsatt att vi kan dra maximal fördel av dem.
As I have often said, human resources are the prize asset of the Union, provided we can derive maximum benefit from them.
fördel (även: kant, rand, rygg, kam, egg, ås, bryn, udd, krön, infattning)
volume_up
edge {substantiv}
Eftersom kerosin inte beskattas har de redan en fördel i förhållande till marktransporter.
Thanks to the absence of tax on kerosene, they already have the edge on transport on the ground.
Men EU släpar efter och harmoniseringen av patentlagstiftning kommer att hjälpa Europa att skapa en klar fördel.
But the EU is lagging behind and harmonization of patenting laws will help Europe build a cutting edge.
Det är därför som det ingår i förslaget till författning, och inte för att ge någon medlemsstat en fördel.
That is why it is included in the draft Constitution, and not to give any Member State an edge.
Det faktiska resultatet är emellertid 3-1 till fördragsmotståndarnas fördel.
However, the actual result is 3-1 in favour of the Treaty's opponents.
För detta krävs det att resurser omfördelas till fördel för investeringar i mänskligt kapital.
This calls for redirecting resources in favour of investment in human capital.
Domstolen dömde till regeringens fördel och detta ärende har inget med EU att göra.
The court found in its favour and this matter has nothing to do with the European Union.
fördel (även: värde)
volume_up
merit {substantiv}
Följaktligen finns det fördel med att skärpa utsläppstaken för kväveoxider.
Hence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
Denna lösning har även fördelen av att främja en utveckling som går mot en decentralisering.
This solution also has the merit of encouraging decentralised development.
Det är ett bra förslag som har fördelen av att underlätta kontroll.
This is a good proposal, which has the merit of facilitating monitoring.
    Europeiska centralbankens nettovinst skall fördelas på följande sätt:
The net profit of the European Central Bank shall be transferred in the following order:
Rwanda fortsätter att ockupera Kivu och har fördel av det och vi stöder Rwanda med hundratusentals euro.
Rwanda continues to occupy the Kivu and profit from its occupation and we support Rwanda with many hundreds of thousands of euros.
Bankerna drar fördel av förmånliga räntesatser för att säkra sina vinster.
Banks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
Det ligger i allas intresse med en effektivare energianvändning, det är något som vi alla drar fördel av.
The more efficient use of energy is in all our interests; we all stand to benefit from it.
Jag förväntar mig att de medverkande kommer att använda märkningen till sin fördel som en kvalitetsmärkning.
I expect that participants will use the label to their advantage as a label of their quality.
Vi måste dra fördel av den drivkraft som skapades genom rådets beslut i december och den nya grekiska regeringen.
We must make use of the momentum generated by the Council decision in December and by the new Greek Government.
En särskild fördel med de antagna bestämmelserna är öppenheten, vilken kommer att vara till stor hjälp för tillsynsmyndigheterna.
A particular virtue of the regulations adopted are their transparency, which will help the supervisory authorities.
Jag kan verkligen se fördelarna med ett sådant system.
I can certainly see the virtues of such a system.
Händelserna den 11 september borde ha stärkt den transatlantiska förbindelsen till fördel för de känslor och den solidaritet som uttrycktes.
Mr President, the events of 11 September ought to have strengthened transatlantic relations by virtue of the emotions they unleashed and the solidarity displayed.
fördel (även: vägnar)
Det är därför nödvändigt att främja ytterligare samtal som syftar till att nå de avtal som är mest balanserade i sin helhet till EU:s fördel.
It is therefore vital to support further talks aimed at reaching the most balanced agreements on behalf of the EU as a whole.
Jag skulle å min grupps vägnar vilja stryka under hans påpekande att vi inte kan anse WTO utgöra ett bra organ, när det beslutar till vår fördel, och ett dåligt organ, när det beslutar mot oss.
I would wish, on behalf of my group, to underline his point that we cannot think the WTO is a good body when it finds in our favour and a bad body when it finds against us.
Det kommer att bli till stor fördel för den europeiska ekonomin som helhet.
It will be of great benefit to the European economy as a whole.
Vi måste därför se upp med regelverk som utfaller till de statliga bolagens fördel.
That is why we must produce regulations which work to the benefit of nationalised firms.
Det ligger ingen fördel i detta, bara mer bördor för EU:s skattebetalare.
There is no benefit in this, but just more burdens for European taxpayers.
Nu måste jag göra något, först och främst, byta till riktiga glasögon, så att jag faktiskt kan se er, vilket antagligen vore en fördel.
Now, I have to do something -- first of all, switch to real glasses so I can actually see you, which would probably be a convenience.
fördel (även: plus, plustecken)
volume_up
plus {substantiv}
Vissa saker är dock fortfarande likadana: det geografiska läget är viktigt, som Schwaiger också klargjorde, och är en stor fördel för dess framtida utveckling.
Some things however remain constant: its geographical position is important, as Mr Schwaiger emphasised, and a major plus for its own future development.
fördel (även: översida)
2. arkaisk
fördel (även: bruk, förmån)
volume_up
behoof {substantiv} [ark.]
3. "i tennis", sport
fördel
volume_up
vantage {substantiv} (tennis)

Användningsexempel för "fördel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är med andra ord en skatt för icke-resenärer till fördel för resenärer.
This is, in other words, a tax on non-travellers for the benefit of travellers.
SwedishVi vill dra fördel av de bästa människornas erfarenhet och av infrastrukturen.
We want to take advantage of the experience of the best people and infrastructure.
SwedishDå behöver jag inte längre spruta på några insekticider - en ekologisk fördel!
There would then be no need to spray insecticides - good news for the environment!
SwedishKanske är det lättare hos oss och det är, om man så vill en försumlighetens fördel.
Perhaps it is easier for us, and that is, if you like, an advantage of neglect.
SwedishDet är en nationell organisation som har dragit stor fördel av Daphneprogrammet.
It is a national organisation which has benefited greatly from the Daphne programme.
SwedishAnser ordförandeskapet att detta är till fördel eller nackdel för utsläppsfrågan?
Does the Presidency think that this helps or hinders the issue of emissions?
SwedishLåt oss dra fördel av symboliken i denna dag genom att sända ett budskap om enighet.
Let us take advantage of the symbolism of this day to send out a signal of unity.
SwedishDenna fördel gäller också våra partner utanför EU, framför allt de fattiga länderna.
This benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
SwedishVärlden utanför väntar inte på att vi drar fördel av den inre marknad vi lever i.
The world is not waiting for us to take advantage of the internal market we live in.
SwedishVad nu det skall vara för fördel för konsumenten kan kommissionen inte skönja.
The Commission fails to see any advantage to the consumer in that state of affairs.
SwedishDetta är absurt eftersom det hotar själva existensen av denna fördel för kvinnor.
This is absurd, because it threatens the very existence of this advantage for women.
SwedishVi måste inse att de europeiska staterna inte har dragit fördel av de goda åren.
We must recognise that the European States have not taken advantage of the good years.
SwedishBland annat därför att det skulle vara en komparativ fördel om jag gjorde det.
Amongst other things because, if I did, it would be a comparative advantage.
SwedishFöljaktligen finns det fördel med att skärpa utsläppstaken för kväveoxider.
Hence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
SwedishDen tekniken är något som kommer att ge oss en rejäl konkurrensmässig fördel.
That technology is something that will give us a real competitive advantage.
SwedishOch vi gjorde faktiskt det, och det gav oss en konkurrensmässig fördel för ett tag.
And we actually did that and it gave us a competitive advantage for a while.
SwedishMot denna bakgrund är varje månad som vi kan påskynda en fördel för oss alla.
Against this background, every month in which we speed up is an advantage for us all.
SwedishDessutom kan all ekonomisk verksamhet dra fördel av utbildningen i konst och kultur.
In addition, any economic activity can benefit from the arts and cultural education.
SwedishFörhoppningsvis kan det vändas till fördel för fredsförhandlingsprocessen.
Hopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process.
SwedishBarroso saknar visioner och politisk djärvhet, och det är inte till fördel för Europa.
Barroso lacks vision and political boldness, and this does Europe no favours.

Synonymer (svenska) till "fördel":

fördel