"förbättra" - Engelsk översättning

SV

"förbättra" på engelska

SV förbättra
volume_up
{verb}

1. allmänt

förbättra (även: förkovra)
Vi har förbättrat, kan förbättra och kommer att förbättra räkenskaperna.
We have improved, can improve and will improve the accounts.
Jag välkomnar kommissionens initiativ för att förbättra fondens funktionssätt.
I welcome the Commission's efforts to improve the functioning of the fund.
Kommissionen anser att dessa ändringsförslag kommer att förbättra förslagets text.
The Commission believes these amendments will improve the text of the proposal.
förbättra (även: härma, imitera, erbjuda, titta på)
Vi har dock stora möjligheter att förbättra projektet genom ändringsförslagen.
We do, however, have a good opportunity to improve the draft by means of amendments.
Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att förbättra ramvillkoren.
The Commission will do its utmost to improve framework conditions.
Varför gör ni inget i Europa för att förbättra den miljön i närheten av Neapel?
Why do you not do something in Europe to enhance the environment in this area near Naples?
Denna resolution antogs i syfte att förbättra den humanitära situationen.
Passed in order to ameliorate the humanitarian crisis in basic needs.
Om vi dröjer nu kommer det att förvärra, inte förbättra, ekonomiska nedgångar.
If we delay now, that will worsen, not ameliorate, economic downturns.
Vi har inte skapat denna katastrof, men vi har förutsättningar att förbättra dess effekter.
We did not create this disaster, but we are in a position to ameliorate its effects.
Jag har försökt att förbättra texten genom en mer nyanserad formulering.
I tried to amend the text with a more subtle wording.
Det är inte alltid nödvändigt att ändra fördragen för att förbättra institutionernas sätt att fungera.
It is not always necessary to amend the Treaties in order to improve the operation of the institutions.
Vi måste därför ändra avtalsrätten för att förbättra våra konstnärers förhandlingsläge.
We therefore need to amend contract law in order to strengthen the bargaining position of our artists.
förbättra (även: bättra på)
Det vi blir bättre på kommer att förbättra livet för människor, och det kan sedan också förbättra deras ekonomi.
What we do better will help people to be better, and then their economies could be better too.
Saker och ting går fel i Indien som kommer att kräva beslutsamhet för att förbättra dem.
Things are going wrong which will call for resolve in India to make them better.
Totalt sett måste vi förbättra kunskapen om djuphavsfisket och bestånden.
As a whole, we have to gain better knowledge of deep sea fishing and improve the stocks.
förbättra (även: höja, boosta, öka, hjälpa upp)
Meddelandet utformades för att förbättra våra insatser inom hela detta område.
The communication was designed to boost our performance in this whole area.
Slutligen bör EU, för att trygga energiförsörjningen, förbättra öppenhetsmekanismen med mera.
Finally, in order to boost energy security the EU should strengthen the transparency mechanism and so on.
Vi måste skydda konsumenterna men vi behöver också förbättra ekonomin.
We have to protect the consumers, but we also have to boost the economy.
förbättra (även: uppgradera, befordra)
Det finns ett akut behov av att upprätta och förbättra våra förbindelser mellan parlamenten.
There is an urgent need to create and upgrade our contacts between parliaments.
Bara om vi är allvarliga och öppna kan vi förbättra regionen.
Only if we are serious and transparent can we upgrade the region.
Jag förlitar mig på att AVS-länderna åtminstone kommer att få lika mycket stöd i sina ansträngningar att förbättra sitt nuvarande förfarande.
I trust that they will get at least as much support for their efforts to upgrade the processes that they have.
förbättra (även: göra bättre)
förbättra (även: läka, laga, reparera, läkas)

2. "moraliskt"

förbättra
volume_up
to elevate {vb} (moral)

Synonymer (svenska) till "förbättra":

förbättra

Användningsexempel för "förbättra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta kan vi åstadkomma genom att förbättra budgetpresentationen och tydligheten.
We can achieve this through improved presentation and transparency of the budget.
SwedishJag välkomnar uppmaningen i betänkandet att förbättra institutionernas samarbete.
I welcome the call in the report for improved cooperation among the institutions.
SwedishJag menar att vi måste fortsätta att ta upp denna fråga och förbättra situationen.
I think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.
SwedishDet handlar om att anpassa, förnya och förbättra det interinstitutionella avtalet.
This concerns adjusting, renewing and enhancing the interinstitutional agreement.
SwedishMålinriktat betyder att förbättra möjligheterna och förmågan för detta parlament.
To good purpose means improving the potential and capabilities of this Parliament.
SwedishGordon Adams andra betänkande syftar till att förbättra kärnsäkerheten i öst.
Gordon Adam's second report is about improving nuclear safety in eastern Europe.
SwedishVi måste därför motverka detta genom att förbättra våra egna informationsresurser.
Therefore, we have to counter that by improving our own intelligence resources.
SwedishDet så kallade tjänstedirektivet skulle kunna ha hjälpt till att förbättra detta.
If we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
SwedishEller gäller det, till exempel, att snabbt förbättra likviditeten i företaget?
Or is it a question, for example, of quickly improving the company’s liquidity?
SwedishNu har vi möjligheten att göra korrigeringar för att förbättra incitamenten.
We now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved.
SwedishFörutom att förbättra effektiviteten finns det ett behov av andra transportmodeller.
In addition to improving efficiency, there is a need for other transport models.
SwedishDetta görs för att stärka den totala ekonomin och förbättra villkoren i unionen.
This is for the betterment of the economy as a whole and of conditions in our areas.
SwedishLikväl måste man någon gång acceptera dem om man vill förbättra situationen.
However, we must take stock of them one day if we wish to rectify the situation.
SwedishKommissionen arbetar också aktivt för att förbättra den digitala färdskrivaren.
The Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
SwedishMen det som jag säger är att EU måste förbättra sin kontakt med EU-medborgarna.
But what I am saying is that the EU must get more in touch with EU citizens.
SwedishDet hjälper oss i kommissionen att förbättra våra egna procedurer och rutiner.
It is of help to us in the Commission in improving our own procedures and routines.
SwedishI sista hand handlar allt detta om att förbättra det ryska folkets situation.
Ultimately, this is all about improving the situation of the people of Russia.
SwedishVi tror att vi kan anslå en betydande summa till att förbättra hälsovårdssystemet.
We expect to dedicate a considerable sum to improving the healthcare system.
SwedishVi anser att detta skulle införa byråkratiska pålagor utan att förbättra säkerheten.
In our view this would introduce bureacratic burdens without improving safety.
SwedishDet ligger i medlemsstaternas intresse att förbättra rättsområdet ytterligare.
It is in the interest of Member States to further perfect the judicial area.