"föranleda" - Engelsk översättning

SV

"föranleda" på engelska

SV föranleda
volume_up
[föranledde|har föranlett] {verb}

Däremot har fördraget en annan i mycket högre grad oåterkallelig brist som bör föranleda oss att förkasta Amsterdamfördraget.
On the other hand, there is another failing in the treaty, which is not so easy to put right, which should cause us to reject the Treaty of Amsterdam.
Dessutom kan överträdelserna under valen i sig föranleda tvekan angående huruvida de demokratiska normerna upprätthölls.
In addition, the infringements which occurred during the elections themselves may be a cause of doubt as to whether democratic standards were upheld.
För det andra torde Schmids betänkande samt dess ändringsförslag på grund av sin kvalitet föranleda en ingående granskning av rådet.
Secondly, by virtue of their quality, Mr Schmid's report and the amendments it contains should give the Council cause to consider it carefully.
Bytet av namn till Ekonomiska och finansiella kommittén är ett lämpligt tillfälle att föranleda reformer.
The change of the name to the Economic and Financial Committee is an appropriate juncture at which to prompt reform.
Likväl hoppas jag att detta resolutionsförslag kan föranleda ett visst mått av självanalys bland vissa kolleger.
Nonetheless, I hope that this motion might prompt among some colleagues a measure of self-analysis.
Jag förmodar att kommissionen är rädd att sådana förslag kommer att föranleda en del medlemsländer i rådet att kräva sänkningar på andra områden.
The European Commission is, in my view, scared that such proposals will prompt a few Member States in the Council to demand reductions in other areas.
föranleda (även: frambringa)
föranleda (även: leda, anföra, leva, föra)
Detta kommer att föranleda en minskning av arbetskraften och nödvändigheten av geografisk mobilitet kommer att öka.
This will lead to a decrease in the labour force, and to an increasing desire for geographic mobility.
Vi anser även att mångfalden i de olika valkulturerna i våra länder bör föranleda stor försiktighet i behandlingen av dessa frågor.
We consider, furthermore, that the diversity of electoral cultures in our countries should lead us to be extremely careful in our approach to these matters.
föranleda (även: , gripa, förflytta, påverka)
Bästa kolleger, låt oss inte föranleda ett namnbyte.
Ladies and gentlemen, let us not have occasion to change the name.

Synonymer (svenska) till "föranleda":

föranleda

Användningsexempel för "föranleda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är därför en åtgärd som måste föranleda oss alla att vara så vaksamma som möjligt.
It is therefore a measure that must inspire us all to be as vigilant as possible.
SwedishDet skulle kanske också föranleda en del praktiska lösningar i själva avtalet.
Perhaps this would then also give rise to some practical solutions in the agreement itself.
SwedishDet borde snarare föranleda självkritik från er sida än ohämmad framgångspropaganda.
This should incline you to self-criticism, rather than to the unbounded propaganda of success.
SwedishDetta faktum borde föranleda oss att ge mer stöd till dessa länder.
This fact should induce us to give more aid to those countries.
SwedishDen text som man stannat vid är helt tydlig, otvetydig och kan inte föranleda något debattförfarande.
The text adopted is absolutely clear and unequivocal and is not open to any debate on procedure.
SwedishÄven om det är en aning pinsamt borde inte detta föranleda några större problem så snart uppgiften blivit offentlig.
Once out and in the open this, though a bit awkward, might not be such a big problem.
SwedishSamtidigt borde ett europeiskt direktiv föranleda en harmonisering av motsvarande nationella bestämmelser.
In addition, the respective national provisions should be harmonised by means of a European directive.
SwedishDen praktiska användningen kan föranleda en del nya frågor.
Now the practice might induce some new issues.
SwedishDet kan föranleda en viss oro för att de invandrare som redan finns i landet skall bli en börda för den sociala välfärdsstaten.
That is a source of concern, because the existing migrants will be a burden for the social welfare state.
SwedishDe höjda kvoter som föredraganden föreslår kommer inte att skada någon och kommer inte heller att föranleda några förändringar i budgeten.
The quota increase proposed by the rapporteur will not harm anyone and will not result in budgetary changes either.
SwedishVi får inte lägga oacceptabla bördor på landsbygdens liv eller föranleda att människor överger områden som redan i sig själva är utarmade.
We must not place intolerable burdens on rural life or make people abandon areas already impoverished in themselves.
SwedishAtt undanhålla enskilda personer denna rätt skulle innebära att föranleda en monopolisering av vetenskapens fördelar och användbarhet.
Reserving that right for individuals would enable them to monopolize knowledge of the uses and applications of the genome.
SwedishDet är tveklöst att det råder fruktan för att asylsystemet ska missbrukas, men vi får inte låta det föranleda oss att förråda våra värden.
That there is the fear of asylum being abused is not a matter of doubt, but we must not allow that to induce us to betray our values.
SwedishJag accepterar också tullsatsen på 300 ecu per ton för denna autonoma kvot och förutsätter att detta inte skall föranleda nya WTO-problem.
I also accept the duty of ECU 300 per tonne for this autonomous tariff quota, assuming that this will not give rise to new WTO difficulties.
SwedishDärför menar jag, vilket har formulerats i ändringsförslag 10, att vårt ämne i dag borde föranleda oss att kräva ett snabbt slut på denna sanktionspolitik.
So I believe that we should take today's debate as an opportunity to call for a rapid end to the policy of sanctions, as stated in Amendment No 10.
SwedishDärför menar jag, vilket har formulerats i ändringsförslag 10, att vårt ämne i dag borde föranleda oss att kräva ett snabbt slut på denna sanktionspolitik.
So I believe that we should take today' s debate as an opportunity to call for a rapid end to the policy of sanctions, as stated in Amendment No 10.
SwedishSådana åtgärder kan och måste föranleda luftfartsindustrin att utveckla nya tekniska lösningar, effektivare, renare och tystare flygplansturbiner.
Measures of this kind can and must encourage the air transport industry to develop new technological solutions, and more efficient, cleaner and quieter jet turbines.
SwedishSamtidigt bör Förenade kungariket göra klart att ett misslyckande att uppnå detta inom tidsramen skulle föranleda Förenade kungariket att åberopa Wienkonventionen om traktaträtten.
Simultaneously, the UK should declare that failure to do so within that time limit should signal the UK invoking the Vienna Convention on Treaties.
SwedishAtt vänner och bekanta till en kommissionsledamot kan påverkas av kommissionens politik föranleder inte och får inte föranleda misstankar om en intressekonflikt.
The fact that friends and acquaintances of a Commissioner might be affected by Commission policy does not and cannot of itself warrant suspicion of a conflict of interests.
SwedishExakt under vilka omständigheter kränkningar av de grundläggande rättigheterna kan föranleda sådana överträdelseförfaranden får vi reflektera över, och detta behöver säkert definieras.
We shall have to see and, no doubt, list the situations in which such a fundamental rights violation specifically requires these infringement proceedings.