"föra vidare" - Engelsk översättning

SV

"föra vidare" på engelska

SV föra vidare
volume_up
{verb}

föra vidare (även: transportera)
föra vidare (även: upprepa, repetera, berätta för andra)
föra vidare (även: fördela, duka, sprida, sprida ut)
Europe must spread this message.
Historier är vad vi använder för att föra vidare kunskap.
Stories are what we use to transmit knowledge.
Vi har i stället ett behov av att även föra vidare en kultur som innebär respekt för havet och balans när det gäller de resurser som kan fångas.
We need to transmit this culture too, a culture that involves respect for the sea, a balance between resources that can be caught.

Liknande översättningar för "föra vidare" på engelska

föra verb
vidare adjektiv
vidare adverb
fora substantiv
English

Användningsexempel för "föra vidare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishRisken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
The risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
SwedishJag ska föra detta vidare till Harald Rømer på sekretariatet där beslutet fattades.
I shall pass that on to Mr Rømer at the Secretariat, where the decision was taken.
SwedishDet skulle vara ett nöje för mig att föra de här uppgifterna vidare till kommissionen.
I shall do myself the honour of forwarding this information to the Commission.
SwedishDetta är ett positivt svar som jag ser fram emot att få föra vidare i Sverige.
This is a positive response which I look forward to passing on in Sweden.
SwedishOm detta inte sker kan kommissionen föra ärendet vidare till EG-domstolen.
Failure to do so could lead the Commission to bring the case before the Court of Justice.
SwedishHela frågan om att föra forskning vidare till utvecklingsskedet är emellertid viktig.
Nevertheless, the whole business of taking research on to the development stage is important.
SwedishEuropa är ännu inte en helhet, och vårt grundläggande mål är att föra den här processen vidare.
Europe is still not a whole and our fundamental objective is to take this process on.
SwedishMen det gör jag inte - jag tänker helt enkelt ta till mig förslaget och föra det vidare.
But I will not; I will simply pocket the suggestion and pass it on.
SwedishOckså webbplatsen är ett möjligt verktyg för att föra sådana saker vidare.
The website is a potential tool for passing on such things, too.
SwedishJag stöder även denna dubbla rättsliga grund, som kommer att föra oss vidare till medbeslutande.
I also support the dual legal basis, which will move us on to codecision.
SwedishEn samordnad strategi är nödvändig och vi kommer att föra den vidare.
A coordinated approach is essential, and we shall carry it forward.
SwedishOm detta inte sker kan kommissionen föra ärendet vidare till EG-domstolen.
These would include information on, for instance, pregnancy.
SwedishHon säger att det belgiska ordförandeskapet förväntas föra detta vidare, eller inleda en diskussion.
She says that the Belgian presidency is expected to put this forward or start a debate.
SwedishJag är vederbörligen tacksam för de komplimangerna och skall förvisso föra dem vidare till min personal.
I am duly grateful for those compliments and shall certainly pass them on to my staff.
SwedishLandet måste arbeta hårt för att föra de reformer vidare som är nödvändiga för en närmare relation med EU.
It must work hard to take forward the reforms necessary for closer ties with the EU.
SwedishJag hoppas att ni kommer att föra vidare denna begäran.
I hope, Commissioner, that you will convey this message.
SwedishToppmötet är ett idealiskt tillfälle att föra denna fråga vidare.
The summit is an ideal opportunity to move that process forward.
SwedishJust nu har vi ett arv att förvalta om vi skall föra den vidare.
Right now, we have a heritage to manage if we are to pass it on.
SwedishVårt utskott är fast beslutet att föra Lissabonprocessen vidare.
Our committee is committed to taking forward the Lisbon process.
SwedishDet är emellertid inte heller vår uppgift att föra traditioner vidare.
Nor is it our job, however, to be carrying on traditions.