"för att vara" - Engelsk översättning

SV

"för att vara" på engelska

EN
SV

för att vara

volume_up

Användningsexempel för "för att vara" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI stället för att vara bebodd av människor bor det råttor, ödlor och ormar där.
Instead of being inhabited by people, it is inhabited by rats, lizards and snakes.
SwedishFör att vara helt ärlig måste jag säga att det varierar från land till land.
To be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
SwedishFör att vara oberoende måste denna stiftelse även vara finansiellt oberoende.
In order to be independent, this foundation must also be financially independent.
SwedishJag håller också med om att vi bör göra vårt yttersta för att vara bättre förberedda.
I also agree with the remark that we should do our utmost to be better prepared.
SwedishTrots detta, och för att vara helt objektiv, tänker jag komma med några kommentarer.
Even so, and in order to be entirely objective, I will make a number of comments.
SwedishFör att vara effektiva måste taken för stödet till enskilda jordbruk vara stränga.
To be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
SwedishDieter är kända för att vara ett viktigt bidrag till god hälsa.
Mr President, diet is known to be an important contributor to good health.
Swedishcertifikatet intygar att certifikatets innehavare är de de utger sig för att vara.
Certificate promises you that the holder of this Certificate is who they say they are.
SwedishVilka konkreta åtgärder vidtar rådet för att vara redo i ett sådant extremfall?
What concrete steps is the Council taking in order to be armed in such an extreme case?
SwedishLikaså måste den framtida tillväxten, för att vara hållbar, vara miljömässigt sund.
Equally, future growth, to be sustainable, has to be environmentally sound.
SwedishVi är ansvariga för att vara konsekventa i det vi säger och det vi lovar.
We have the responsibility to be consistent in what we say and what we promise.
SwedishDe nödvändiga reformerna måste stödjas av hela samhället för att vara livskraftiga.
The reforms needed will only be viable if they are supported by the whole of society.
Swedish(RO) EU-jordbruket beskylls ofta för att vara en viktig källa till global uppvärmning.
(RO) European agriculture is frequently blamed as a major source of global warming.
SwedishFör att vara någon som hatar mutanter, så har du verkligen ett lustigt sällskap.
For someone who hates mutants, you certainly keep some strange company.
SwedishUnionens utvidgning måste, för att vara gynnsam, beakta dessa prioriteringar.
Union enlargement, if it is to be beneficial, must take into account these priorities.
SwedishDet är ett gott exempel på önsketänkande, men det är för bra för att vara sant.
It is a nice example of wishful thinking, but it is too good to be true.
SwedishFör att vara pålitliga partner måste parterna kunna förhindra sådana händelser.
In order to be trustworthy partners, the parties must be able to prevent such incidents.
Swedish(FR) Europeiska unionen ger sig ut för att vara en stabiliseringsfaktor i f.d.
The European Union is claiming to be a factor for stabilisation in the former Yugoslavia.
SwedishPolitik måste vara genomförbar, och för att vara det måste den förenklas.
Policy must lend itself to implementation, and so simplification is in order.
SwedishFör att vara effektiv måste den anpassas ordentligt till det moderna samhällets behov.
To be effective, it must be properly attuned to the needs of modern society.

Liknande översättningar för "för att vara" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
vara substantiv
vara verb
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English