"för att få" - Engelsk översättning

SV

"för att få" på engelska

EN
SV

för att få {preposition}

volume_up
för att få (även: om, i, , för, till, som, mot, efter, åt, trots)
För att mjölken och yoghurten eller för att flaskan och behållaren?
For the milk and the yoghurt or for the bottle and the tub?
Utgångspunkten för att bort dessa stereotyper är grundutbildning.
The starting point for eliminating these stereotypes is at the primary level of education.
Detta behövde fastställas skriftligt för att tydliga regler.
For the sake of the rules ' clarity, that now has to be firmly established.

Användningsexempel för "för att få" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropeiska kommissionens förslag var inte tillräckligt komplett för att stöd.
The European Commission's proposal was not sufficiently complete to gain support.
SwedishFinns det en tidtabell, finns det måldatum för att igenom det här direktivet?
Is there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
SwedishNu skulle det plötsligt krävas 150 anställda för att arbetstagarrepresentation.
Suddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
SwedishVi måste också stödja de aktivister i Kina som arbetar för att honom frisläppt.
We also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.
SwedishParlamentet kämpade i många år för att det och det är nu inskrivet i fördraget.
Parliament fought for many years to get it and it is now enshrined in the Treaty.
SwedishDet finns ett skäl för att en långvarig genomförandetid hävdar vissa regeringar.
It is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
SwedishJag skulle vilja framhäva två saker som krävs för att en perfekt inre marknad.
I would like to highlight two challenges to the perfection of the internal market.
SwedishVillkoren för att tillgång till dessa dokument framställs i den förordningen.
The conditions for gaining access to these documents are set out in that regulation.
SwedishVi behövde inte den här krisen för att veta att det finns konflikter i området.
We did not need this crisis to find out that there were conflicts in the area.
SwedishDärför har insatserna i området för att kontroll över vattnet inte räckt till.
These factors meant that all of the country's actions to control the floods failed.
SwedishVi behöver här rättsligt oantastliga bevis och vi saknar makten för att det.
We need legally unassailable evidence here and we lack good powers to get it.
SwedishFör att ett bättre EU behöver vi bättre institutioner som skapar bättre resultat.
To have a better Europe, we need better institutions to deliver better results.
SwedishVilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att stopp på detta fenomen?
What action does the Commission intend to take to put an end to this phenomenon?
SwedishEU måste lägga sina kort på bordet nu för att en nystart i förhandlingarna.
It must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
SwedishDet är den allra viktigaste förutsättningen för att igång fredsprocessen igen.
It is by far the most important prerequisite to get the peace process back on track.
SwedishFriheten är alltför värdefull för att ödeläggas, oavsett vilken sida som gör det.
Freedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
SwedishDet finns några saker som man kan göra för att hjärnan att skapa nya hjärnceller.
Now, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
SwedishLämna tillståndet till en försäkringskassa i landet du åker till för att vård.
Submit it to a health insurance authority in the country where you go for treatment.
SwedishKorruption är det enskilt största hindret för att fram bistånd till de fattiga.
Corruption is the single biggest obstacle to the delivery of aid to the poor.
SwedishFör att principen om att förorenaren betalar att fungera på ett bra sätt.
In order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.

Liknande översättningar för "för att få" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
verb