SV

för att {adverb}

volume_up
Det behöver hjälp, inte bara för att överleva, utan för att skapa förändringar.
They need help not only in order to survive, but also in order to bring about change.
Man behöver inte hoppas för att skrida till handling eller lyckas för att framhärda.
You do not need to hope in order to try, or to succeed in order to persevere.
Men för att medfinansiera krävs det intäkter, och för att få intäkter måste man sälja.
But in order to do this they need to have revenue and in order to have revenue they must sell.

Användningsexempel för "för att" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishFör att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
SwedishDet räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
A partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
SwedishVi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
We must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
SwedishNi, herr rådsordförande, kommer att ha vårt pålitliga stöd för att nå dessa mål.
You, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.
SwedishEU måste därför göra sitt, och för att kunna göra det behöver vi tydliga regler.
Europe must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
SwedishJag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
SwedishI måndags uppmärksammade vi Europadagen, en dag för att fira Europeiska unionen.
On Monday, we remembered Europe Day, a day in celebration of the European Union.
SwedishDärefter för att ståndpunkten är samstämmig och i mina ögon fullständigt jämlik.
Secondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
SwedishMen för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
But, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
SwedishJag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
I would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
SwedishVi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
We should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
SwedishVem talar om den köpkraft som krävs för att den inre marknaden ska återupplivas?
Who is talking about the purchasing power required to revive the internal market?
SwedishI slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
In the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
SwedishDenna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
SwedishJag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
I met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
SwedishVi måste använda alla praktiska argument för att övertyga de som fattar beslut.
We have to use all practical arguments to convince those who take the decisions.
SwedishVi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
We should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
SwedishKonsumenter behöver korrekt information för att kunna försvara sina rättigheter.
Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.

Synonymer (svenska) till "för att":

för att

Liknande översättningar för "för att" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
vara på väg att verb
English
för att vara preposition
English
få någon att verb
English
få att verb
English
för att få preposition
English