"för" - Engelsk översättning

SV

"för" på engelska

EN
volume_up
för {gerun.}
EN
EN
EN

"för God's sake" på svenska

SV

för {konjunktion}

volume_up
för (även: ty)
Frågan har enorm betydelse för demokratin och friheten för telekommunikationerna.
The issue has huge implications for the democracy and freedom of communications.
Dessa förslag var för ambitiösa för några och inte tillräckligt ambitiösa för andra.
These proposals were too ambitious for some and not ambitious enough for others.
Jag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
May I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
EN

för God's sake [talesätt]

volume_up
1. vardagligt
för God's sake (även: for Christ's sake)

Användningsexempel för "för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishMeddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishMina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
My colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishUnionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
The Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
SwedishFör att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishDet räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
A partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
SwedishDärför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
SwedishFör det andra anser vi också att det är viktigt att ratificera Kyotoprotokollet.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
SwedishI det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
By that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
SwedishDaphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishVi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
We must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.

Synonymer (svenska) till "för":

för