SV får
volume_up
{neutrum}

får
volume_up
sheep {substantiv}
Detta är en djurepidemi som drabbar idisslare, som nötkreatur, får och getter.
This is an animal epidemic affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Det är uppenbart att den största svagheten i detta avseende finns i samband med får.
It is clear that the major weakness in this respect is in relation to sheep.
Bluetongue är en sjukdom som drabbar idisslare, som nötkreatur, får och getter.
Bluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.

Synonymer (svenska) till "får":

får
Swedish

Användningsexempel för "får" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDenna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
SwedishVi får inte glömma bort att dessa grupper är de som är mest sårbara i kristider.
We must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
SwedishFinansieringen av underhåll får heller inte minska under den ekonomiska krisen.
The costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.
SwedishVi får inte glömma att den gemensamma valutan är en av EU:s stora landvinningar.
Let us not forget that the single currency is one of Europe’s great achievements.
SwedishVi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
We cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
SwedishIntegriteten får inte äventyras så som skedde i fallet med Harbour-betänkandet.
Privacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
SwedishMen vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
But we should not render the European Authority powerless right from the outset.
SwedishSom det ser ut får jag ersätta honom.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
SwedishDenna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.
This distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
SwedishI det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
SwedishVi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
We should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
SwedishJag förutsätter att kommissionen dessförinnan får del av parlamentets synpunkter.
I assume that before then the Commission will be informed of Parliament's views.
SwedishJag tror att vi får vara mycket försiktiga vid handläggningen av vissa ärenden.
I think that we will need to be very prudent in the management of some dossiers.
SwedishDärför är det viktigt att besättningarna får en bra utbildning i säkerhetsfrågor.
It is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
SwedishDet som återstår är en situation där vi får samma tjänster till högre kostnader.
What remains is a situation in which we obtain the same services at higher costs.
SwedishMan får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
In this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
SwedishDessutom får vi inte heller glömma att EU alltid fungerar som ett skyltfönster.
Besides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
SwedishOch vi får inte glömma Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Kosovo.
And we must not forget Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo.
SwedishVi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
We cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.