"fånga upp" - Engelsk översättning

SV

"fånga upp" på engelska

SV

fånga upp {verb}

volume_up
1. "uppsnappa"
fånga upp
volume_up
to pick up {vb} (to get the hang of)
Men min fråga är följande: vilka slags signaler skall denna grupp fånga upp?
My question, however, is this: what kind of signals is this group to pick up?
I själva verket är det de statliga förvaltningarnas uppgift att fånga upp den drivkraft som kommer från det civila samhället och samarbeta med det för att hjälpa regionerna ur detta dilemma.
In reality, it is the task of the state administrations to pick up on the impetus provided by civil society and cooperate with it to pull the regions out of this dilemma.

Användningsexempel för "fånga upp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen min fråga är följande: vilka slags signaler skall denna grupp fånga upp?
My question, however, is this: what kind of signals is this group to pick up?
Swedish. – Vi varken uppmuntrar eller föreslår kompetensflykt, men vi försöker fånga upp begåvningar.
   We do not encourage or propose a brain drain, but we try to mobilise brains.
SwedishPosterna är tillräckligt breda för att inom dess ramar fånga upp varierande kreditbehov.
The headings are broad enough to accommodate varying requirements.
SwedishVi skall nu också få en enhet för övervakning, som skall fånga upp signaler om någonting går snett.
We are now also to have a monitoring unit for picking up signals if something goes wrong.
SwedishDet kan man inte fånga upp på så vis att man säger, att nu letar vi reda på ännu en särskilt stark nationell symbol!
We shall not be able to confront this by finding a good powerful national symbol!
SwedishJag tror att han har lyckats fånga upp det väsentliga i frågan.
I believe that he has grasped the main thrust of the case.
SwedishDetta betänkande kan alltså inte i sin helhet fånga upp de förbättringar som kommer att bli nödvändiga.
Therefore, this report clearly cannot include every last detail of the improvements that will be required.
SwedishDen portugisiska flottan får dessutom fånga upp till 630 bruttoregisterton (BRT) genom bottentrålning.
The Portuguese fleet is, furthermore, allowed to catch up to 630 gross registered tonnes (GRT) by bottom trawling.
SwedishEnligt Davignonrapporten är dessa lagliga föreskrifter i syfte att fånga upp de fall där överenskommelse ej har träffats.
The Davignon Report calls these reference rules.
SwedishÅ andra sidan är det mycket svårt och farligt att fånga upp eller kontrollera det som den mänskliga tanken uppfinner.
On the other hand, it is very difficult and dangerous to suppress and control what the human mind has already discovered.
SwedishVi måste skapa ett nätverk som kan fånga upp alla slags kompetenser i det europeiska samhället och driva utvecklingen framåt.
We need to create a network capable of harnessing all kinds of talent in European society and of driving development forward.
SwedishDärför är det enligt min åsikt nödvändigt att med en viss tidsfrist fånga upp de negativa följder som drabbar dessa producenter.
That is why I would plead that we set the appropriate transitional periods to cushion the adverse effects on the producers concerned.
SwedishDessutom är reformerna av jordbrukspolitiken, reformerna av strukturfonderna tillräckliga för att fånga upp problematiken inom 1, 27 %.
Moreover, the agricultural policy reform, the structural funds reform are sufficient to cushion the problems within the 1.27 %.
SwedishI många länder har förslag till genomförandet varit brett remitterade i samhället för att fånga upp olika kunskaper och åsikter.
In many countries, there has been broad social consultation on the proposals for implementation in order to obtain various pieces of information and views.
SwedishDetta ändringsförslag handlar om att vid tillämpning av interna riskmodeller fånga upp sådana risker, som inte motsvarar vad som anges i punkt 4 i bilaga 8.
This amendment is concerned with a method for internal risk models that do not satisfy the criteria listed in paragraph 4 of Annex 8.
SwedishÄven de politiska partierna bär ett stort ansvar och borde bli bättre på att fånga upp och stödja unga människor till politiska uppdrag.
The political parties also have a great responsibility and should involve young people to a greater degree, encouraging them to take up political office.
SwedishFör några månader sedan ombads ECB fånga upp den minskande tillväxten, trots att det inom Europa inte fanns någon anledning att genomföra en räntesänkning.
Only a few months ago, the ECB was asked to absorb the slow-down in growth, although there was no reason to reduce interest rates within Europe.
SwedishDet här förslaget syftar till fånga upp dessa enzymer och göra en säkerhetsbedömningen av dessa, men det syftar inte till någon särskild märkning om genetisk modifiering.
The purpose of this proposal is to catch these enzymes for the safety assessment authorisation, but not for specific GM labelling.
SwedishDessa klimatbetingade skillnader kan man bara med tiden fånga upp genom en fullständig inre marknad.
Such differences of climate can be compensated for only after an indefinite period of time and with a fully-functioning internal market, so we should allow ourselves some time for this.
SwedishVi skulle kunna förånga det för att förhöja de återställande effekterna och fånga upp salterna och på så sätt omvandla ett brådskande avfallsproblem till en stor möjlighet.
We could evaporate it to enhance the restorative benefits and capture the salts, transforming an urgent waste problem into a big opportunity.

Synonymer (svenska) till "fånga upp":

fånga upp
Swedish

Liknande översättningar för "fånga upp" på engelska

upp verb
English
upp adverb
English
upp preposition
English
fånga verb
dra upp verb
English