"existens" - Engelsk översättning

SV

"existens" på engelska

EN
SV

existens {utrum}

volume_up
I en fråga som klimatförändring är Europeiska unionens existens berättigad.
In a question like climate change, the European Union justifies its existence.
Därigenom har EU: s existens ökat ministrarnas och departementschefernas makt.
That is why the EU's existence has enhanced the power of Ministers and Secretaries of State.
Den inre marknadens existens rättfärdigar strävandet mot rättvisa konkurrensförhållanden.
The existence of the internal market justifies striving for common competition regulations.
Det är ett land som var förstört av ockupationen när det inledde sin existens.
It is a country that began life destroyed by the occupation.
tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,
any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
På så sätt kan familjerna få hjälp att tillförsäkra sig och sina barn en människovärdig existens.
That is how to help families to secure themselves and their children a life of dignity.
existens (även: natur, tillvaro, väsen, ande, varelse)
volume_up
being {substantiv}
Det är en förnedring av människan till den lägsta nivån av hans eller hennes existens.
It is the vilification of the human being down to the lowest point of his or her existence.
Gör inte ren existens, boll saken dag för dag lidandet mindre?
Doesn't the pure being, ball thing make the day-to-day suffering easier?
tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,
any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
existens (även: uppehälle, tillvaro, levebröd)
Utan en sådan mekanism fruktar man att småjordbrukarnas själva existens hotas i Indien.
Without such a mechanism there are fears for the very survival of the subsistence farmers in India.
Kvinnor har olika roller i samhället, från omsorger och ansvar för familjens grundläggande existens till förmedling av kunskap och livsmönster till barnen.
Women in society have various roles, from concerns and responsibilities for the family's basic subsistence to passing on of knowledge and life patterns to their children.

Användningsexempel för "existens" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna form av jordbruk förstör till sist slutgiltigt grunden för sin egen existens.
This is an agriculture which ultimately destroys its own basis for existence.
SwedishÄr rådet berett att avskaffa vissa byråer om deras existens inte är motiverad?
Is the Council prepared to abolish some agencies if their existence is not justified?
SwedishI en fråga som klimatförändring är Europeiska unionens existens berättigad.
In a question like climate change, the European Union justifies its existence.
SwedishDet är unika ögonblick närtvå personer delar den djupa sorgen över existens.
There are unique moments when two people share the deep sorrow of existence.
SwedishYttervärlden ansåg 1945 att man för evigt måste göra slut på dessa staters existens.
In 1945, the outside world agreed that these states should cease to exist permanently.
SwedishOch hon sade till mig: "Men varför skulle jag bry mig om människans framtida existens?
She said to me, 'But why on earth should the future survival of mankind interest me?
SwedishProgrammets existens bekräftades av både Swift och Förenta staternas finansminister.
This programme was confirmed by both SWIFT and the US Treasury Secretary.
SwedishTerrorism handlar i hög grad om säkerhet, som är kärnpunkten i vår existens.
Terrorism to a large extent boils down to security, which is the core of our existence.
SwedishOch i en vecka...... en vecka av min korta existens...... gjorde det mig lycklig.
And for one week, one week in my sad little... blip of an existence...... it made me happy.
SwedishDet ger starkt stöd till de grundläggande värderingar som vår existens är beroende av.
It gives firm support to those basic values which our existence relies on.
SwedishÄven föredraganden erkänner att avtalet hotar deras framtida existens.
The rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence.
SwedishRoten till en nations kultur, existens och utveckling ligger i dess språk.
Mr President, a nation’s culture, existence and development are rooted in its language.
SwedishEn möjlighet till fortsatt existens utgörs av tillverkning av kvalitetsprodukter inom EU.
One possibility for our continuing survival is quality production in the EU.
SwedishRoten till en nations kultur, existens och utveckling ligger i dess språk.
Mr President, a nation’ s culture, existence and development are rooted in its language.
SwedishDärigenom har EU: s existens ökat ministrarnas och departementschefernas makt.
That is why the EU's existence has enhanced the power of Ministers and Secretaries of State.
SwedishVad gör rådet för att skydda denna minoritet, vars existens är hotad?
What is the Council doing to protect this minority, whose existence is under threat?
SwedishVi ifrågasätter en del av dessa projekts existens och finansiering via EU.
We question why some of these projects exist and are funded via the EU.
SwedishSkulle detta ske är fabrikens existens hotad och med den ett tusental jobb i regionen.
This would threaten the existence of the factory and with it about 1000 jobs in the area.
Swedish(NL) För några år sedan förnekades Echelons existens med eftertryck.
(NL) A few years ago, the existence of ECHELON was still emphatically denied.
SwedishDet är det enda sättet som jordbruket kan hävda rätten till sin egen existens i framtiden.
That is the only way agriculture can claim a right to its own existence in the future.

Synonymer (svenska) till "existens":

existens