"ett" - Engelsk översättning

SV

"ett" på engelska

EN
EN
EN
volume_up
ett fåtal {enb. sing.}
EN
SV

ett {artikel}

volume_up
I ett fall definierades ett företag med 2 000 anställda som ett litet företag.
In one case, even a company with 2, 000 employees was defined as a small company.
Ett forskningsämne utgör normalt såväl ett forskarutbildningsämne som ett grundutbildningsämne.
A research dicipline is usually both a research dicipline as an undergraduate dicipline.
. – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
Ge dokumentet filnamnstillägget.html eller.htm för att markera att det är ett HTML-dokument.
Assign an.html or.htm extension to designate the document as HTML.

Användningsexempel för "ett" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
SwedishI stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
Instead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishEtt tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
SwedishTiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
Tens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
SwedishSäkerhetsbiblioteket har påträffat ett felaktigt formateratDER-kodat meddelande.
The security library has encountered an improperly formattedDER-encoded message.
SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishVi kan också ge Wijsenbeek ett skriftligt svar utan att behöva lyssna på frågan.
Mr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
SwedishEU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet.
The Union and its Member States have an increasing influence on development aid.
SwedishDet måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
SwedishDet räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
A partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
SwedishHär väljer du ett datafält som du vill se kolumninformation till eller redigera.
Here select a data field on which you want to see column information or to edit.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
SwedishVi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
SwedishDe efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
They call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
SwedishEtt sådant resultat kan inte uppnås utan lämpliga regler och enhetliga villkor.
This result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions.
SwedishJag vill gratulera föredraganden till ett väldigt bra och grundligt betänkande.
I should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
SwedishLäget är följande: vi har ett mycket allvarligt humanitärt problem att hantera.
The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
SwedishDetta är ett hinder för Världsbankens och Internationella valutafondens strategi.
This thwarts the strategy of the World Bank and the International Monetary Fund.

Synonymer (svenska) till "ett":

ett
Swedish
etta