SV

ersättning {utrum}

volume_up
Det är, till exempel, förnedrande att anhörigvårdarnas ersättning behovsprövas.
It is disgraceful for instance that they are meanstested for the carers allowance.
Dagtraktamentena är inte någon ersättning för deltagande i sessionerna.
The daily allowance is not remuneration for participation in the sessions.
Det är som om vi skulle få en ersättning på en tredjedel av vad vi hittills fått.
It is as if we were to receive an allowance of one third of that received up to now.
volume_up
fee {substantiv}
Som ersättning för att de sänder högkvalitativa program har dessa programföretag rätt till finansiering från avgifter.
In return for broadcasting high quality programmes, these broadcasters have a right to funding from fees.
Vi måste försöka omvärdera skadorna så att ersättning betalas ut till dem som är berättigade till den.
The money vanished, because in addition to paying the lawyers’ fees, large amounts were allegedly used to pay off corrupt officials.
Däremot kommer ersättningen till Senegal från redarna att höjas med 10 % per år under fyra år.
However, the fees paid to Senegal by the shipowners increased by 10 % per annum for four years.
För producenter finns det numera någon form av ersättning, och denna kan omförhandlas över tid.
For producers there is now some degree of recompense and this can be negotiated over time.
Bemanningsföretagen borde få något slags ersättning om den tillfälliga arbetstagaren anställs av kundföretaget.
Agencies should get some sort of recompense if the temporary worker is taken on by the user company.
Kina ger en enorm mängd bistånd utan band till utvecklingsländer som ersättning för energiförsörjning.
China is providing enormous amount of aid without strings to developing countries in recompense for energy supplies.
ersättning (även: lön, belöning, arvode, gottgörelse)
Dagtraktamentena är inte någon ersättning för deltagande i sessionerna.
The daily allowance is not remuneration for participation in the sessions.
En annan viktig fråga är frågan om ersättning för patenthavare.
Another important issue is the question of remuneration for patent holders.
Styrelsen har avvecklat rörlig ersättning till ledande befattningshavare.
The Board has phased out variable remuneration for senior executives.
Angående: Möjlig ersättning av isoleringsmaterial i passagerarflygplan
Subject: Possible replacement of insulating materials in passenger planes
Ersättning, minskning och förbättring av djurförsök är en fråga om kultivering.
The replacement, reduction and refinement of animal tests are a question of civilisation.
Vårt mål är ersättning, begränsning och förbättring av djurförsöken.
Our objective is the replacement, reduction and refinement of animal testing.
ersättning (även: lön, belöning, hittelön)
Författare och förläggare vill ha ekonomisk ersättning för sitt arbete.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
Att rädda ett liv är en handling man gör utan ersättning och utan eget intresse.
The saving of a life is a disinterested action, taken with no reward in mind.
Fångvaktare får dessutom ekonomisk ersättning för att ge fångar spöstraff.
Moreover, prison officers receive financial rewards for caning prisoners.
I vissa fall skapas härigenom en ersättning för de ytor som förstörts genom brand.
In certain cases this can create a substitute for the forest areas destroyed by fire.
Det finns ingen bättre eller mer lämpad ersättning i detta fall, och detta måste vara ett belägg.
There is no better or more suitable substitute in that case, and that must be the test.
Jämställdhetsinstitutet är emellertid inte en ersättning för lagstiftningsinitiativ.
The Gender Institute is not, however, a substitute for legislative initiative.
ersättning (även: utbyte, ersättande, substitution)
Under inga omständigheter får det betraktas som en ersättning för andra typer av fiske.
Under no circumstances must it be considered as a substitution.
Jag hade föredragit en starkare betoning på ersättning.
I would have preferred stronger emphasis on substitution.
Betänkandet om PVC-ersättning uppmanar till införande av en ersättningspolitik för vissa produktkategorier.
The report on substitution calls for the introduction of substitution policies for certain product categories.
Vad beträffar principerna om ersättning är jag också ense med kommissionen: Principiellt bör man begära marginalkostnader.
As for the charging principles, here again I agree with the Commission: on principle marginal charges should be required.
De borde åtminstone få full ersättning, om än inte en faktisk återbetalning av flygplatsavgifterna på en avbokad flight.
At the very least they should get full credit, if not an actual refund of any airport charges on a cancelled flight.
Jag har en känsla av att flygplatser använder vissa av dessa säkerhetsavgifter för att få ytterligare ersättning för eget bruk.
I have the feeling that airports are using some of these security charges to obtain further remuneration for themselves.
ersättning (även: kompensation, utjämning)
Den andra gällde omröstningen om resolutionsförslag om ersättning till passagerare.
The second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
Institutionen för hälsovetenskap betalar ej ersättning för fältstudieplats.
Department of Health will not pay compensation for the field study site.
Ytterligare en fråga som måste tas upp är ersättning till skadelidande parter.
Compensation for the injured parties is a further issue that needs addressing.
Det är i sig självt ett bedrägeri därför att om man kommer överens om att göra någonting, väntar man sig att få något tillbaka i ersättning.
That in itself is a fraud because, if you agree to do something, you expect to get something in return that should be offered in consideration.
För att införa en standard måste man veta exakt vilken teknisk lösning som erbjuds och vilken ersättning patentinnehavaren kräver för att man ska få använda ett patent.
In order to introduce a standard, it is necessary to know what precise technological solution is being offered and what consideration the patent holder wishes to receive for the use of his patent.
ersättning (även: hyra, lön, förhyrning, hyrning, hyresavgift)
volume_up
hire {substantiv}
I april 1999 antog kommissionen en ny förordning om specifika regler för sådan ersättning.
In April 1999, the Commission adopted new Rules of Procedure which introduced specific rules on repayment.
Vad det slutligen gäller resekostnaderna har vi alltid varit för balanserade ersättningar för resor och omkostnader.
Lastly, on the subject of travel expenses we have always favoured a rigorous system for repayment of travel and subsistence costs.
Jag vill också understryka, när det gäller problemen med statliga stöd, den punkt som togs upp av bland andra Riis-Jørgensen, om ersättning för juridisk hjälp.
In connection with the issue of State aid, I would also like to take up one of the points raised by Mrs Riis-Jørgensen, among others regarding repayment of illegal aid.
ersättning

Användningsexempel för "ersättning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet återstår att besluta om flygbolagen ska få ekonomisk ersättning eller inte.
It remains to be decided whether or not airlines will be financially compensated.
SwedishFör det andra: den kräver snabb och effektiv ersättning för den skada som lidits.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
SwedishAtt rädda ett liv är en handling man gör utan ersättning och utan eget intresse.
The saving of a life is a disinterested action, taken with no reward in mind.
SwedishDe vill bara ha en rimlig ersättning, utbetald snabbare och på regional basis.
They just want a reasonable payment, made more quickly and on a regional basis.
SwedishDet är, till exempel, förnedrande att anhörigvårdarnas ersättning behovsprövas.
It is disgraceful for instance that they are meanstested for the carers allowance.
SwedishDen andra gällde omröstningen om resolutionsförslag om ersättning till passagerare.
The second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
SwedishYtterligare en fråga som måste tas upp är ersättning till skadelidande parter.
Compensation for the injured parties is a further issue that needs addressing.
SwedishVi är dessutom positivt inställda till ert direktiv om ersättning till brottsoffer.
We insist that the ‘ statistical effect’ should be extended to the Cohesion Fund.
SwedishDen andra tvistefråga som uppstod mellan oss var frågan om ersättning till givare.
The other issue that came up between us was the question of the payment of donors.
SwedishVi instämmer i att åtgärder måste vidtas så att dessa offer kan få full ersättning.
We agree that measures must be taken to ensure full compensation of those victims.
SwedishBistånd till ersättning av motorer i avsikt att spara energi görs mer flexibelt.
making aid for replacing engines for the purposes of energy efficiency more flexible.
SwedishPå lång sikt får det dock inte bli en ersättning för system som faktiskt fungerar.
In the long term, though, it cannot be a substitute for systems that actually work.
SwedishJag stödjer tanken på en ersättning som kopplas till miljön men jag är lite orolig.
I support the idea of an environmental-linked payment but I am a little concerned.
SwedishMed andra ord, kostnaden för ersättning av skador måste uppbäras av GMO-jordbruket.
In other words, the cost of remedying the damage must be borne by GMO farming.
SwedishDet är som om vi skulle få en ersättning på en tredjedel av vad vi hittills fått.
It is as if we were to receive an allowance of one third of that received up to now.
SwedishJämställdhetsinstitutet är emellertid inte en ersättning för lagstiftningsinitiativ.
The Gender Institute is not, however, a substitute for legislative initiative.
SwedishOm passagerare inte ens får någon information om ersättning, vad kan de då göra?
If passengers are not even given any information about compensation, what can they do?
SwedishEU måste faktiskt vaccineras mot denna trångsynta tanke om rättvis ersättning.
Europe really must be vaccinated against this narrow idea of a fair return.
SwedishI vissa fall skapas härigenom en ersättning för de ytor som förstörts genom brand.
In certain cases this can create a substitute for the forest areas destroyed by fire.
SwedishVi bör som parlamentariker ha ersättning för de faktiska resekostnaderna.
As parliamentarians, we should be reimbursed the travel costs actually incurred.

Synonymer (svenska) till "ersättning":

ersättning