SV

erkännande {neutrum}

volume_up
erkännande (även: igenkännande)
Ett erkännande av en regering är ett erkännande som Europeiska rådet gör.
The recognition of a government is the recognition that is given by the European Council.
Bergsregionerna eftersträvar också ett erkännande av kvaliteten på sina produkter.
Mountain regions are also seeking recognition for the quality of their products.
Visst innebär detta ett indirekt erkännande av dessa båda separatistregioner?
Surely this means recognition, indirectly, of these two separatist regions?
erkännande (även: godkännande, acceptans, antagande, accept)
Ändå anser inte folk att den inre marknaden fungerar när deras erkännande mäts.
Yet in terms of people's acceptance of it, the internal market is certainly not working.
Det finns nu ett nästan allmänt erkännande av att klimatförändringarna är ett allvarligt och brådskande problem.
Mrs President, there is now almost universal acceptance that climate change is a serious and an urgent problem.
Den går i riktning mot erkännande, försoning och förlåtelse av det förflutna, oavsett hur det förflutna har varit.
It is moving towards acceptance, reconciliation and forgiveness for the past, whatever the past might have been.
Betänkandet är delvis ett erkännande av de nationella parlamentens betydelse.
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
Det är också ett erkännande av Förenade kungarikets " pre-in " -status.
It is also an acknowledgement of the pre-in status of the United Kingdom.
Det är också ett erkännande av Förenade kungarikets " pre-in" -status.
It is also an acknowledgement of the pre-in status of the United Kingdom.
erkännande
Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ” kurdisk fråga ” är en milstolpe.
The acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue ' is a landmark.
Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ”kurdisk fråga” är en milstolpe.
The acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue' is a landmark.
Innebär detta enligt er uppfattning ett erkännande av oppositionens seger på norra Cypern, och tror ni att detta visar på en förändring i Ankaras inställning?
In your opinion, does this constitute acknowledgment of the victory of the opposition in northern Cyprus and do you think this marks a change in Ankara's position?
Jag vill påstå, herr kommissionär, att detta är ett anmärkningsvärt erkännande.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Allt som följde var kopplat till detta erkännande och var en konsekvens av det, så att säga.
Everything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.
Ett officiellt erkännande för 40 miljoner invandrare från länder utanför EU skulle utlösa en störtflod.
The official admission of 40 million immigrants from outside Europe is the opening of the floodgates.
Detta är ett enormt steg framåt, och parlamentet skall ha ett stort erkännande för detta.
This is a huge step forward, and great credit is due to this Parliament.
Kommissionens grönbok kommer inte alls för tidigt och förtjänar ett stort erkännande.
The Commission Green Paper is certainly not before time, and deserves particular credit.
Jag vill ge Lucas erkännande för hennes betänkande.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to give Mrs Lucas credit for her report.
Situationen är fullständigt oacceptabel och låt mig börja med att göra ett erkännande.
The situation is absolutely unacceptable and I am going to start by making a confession.
Mr President, I should like to begin with a confession.
Till att börja med vill jag göra något av ett erkännande: Jag älskar att shoppa.
The first one is a bit of a confession: I am a mega shopper.

Användningsexempel för "erkännande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
However, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
SwedishBergsregionerna eftersträvar också ett erkännande av kvaliteten på sina produkter.
Mountain regions are also seeking recognition for the quality of their products.
SwedishRegeln om ömsesidigt erkännande av körkort gäller bara körkort från EU-länderna.
The rules on mutual recognition apply only to licences originally issued in the EU.
SwedishJag vill påstå, herr kommissionär, att detta är ett anmärkningsvärt erkännande.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
SwedishDet är ett uttryck för politiskt erkännande av parlamentets verksamhet och ansvar.
It is a political thank-you for Parliament's activity and responsible approach.
SwedishJag skulle vilja framföra mitt uttryckliga erkännande av de tidigare insatserna.
I should like to make a point of acknowledging what has been achieved so far.
SwedishTjernobyls offer har mött stora svårigheter när det gäller att få erkännande.
Victims of Chernobyl have faced considerable difficulty in getting recognition.
SwedishEU-staterna har dragit tillbaka sitt erkännande av Taiwan till förmån för Kina.
The EU Member States withdrew their recognition of Taiwan in favour of China.
SwedishDet är en politik som bygger på erkännande av behovet av att stödja vissa sektorer.
It is a policy based on recognition of the need to support particular sectors.
SwedishVi har principen om ömsesidigt erkännande men den existerar främst på papperet.
We have the principle of mutual recognition, but it exists chiefly on paper.
SwedishDet är bara att kontakta kommissionen om ni har problem med ömsesidigt erkännande.
Just get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
SwedishBetänkandet inför principen om ömsesidigt erkännande i konsumentlagstiftningen.
The report introduces the principle of mutual recognition into consumer legislation.
SwedishMen vi får inte vara nöjda med att det nu står i detta direktiv om erkännande.
But we must not be content that it now appears in this recognition directive.
SwedishFinns det verkligen ett ömsesidigt erkännande av tekniska standarder mellan länder?
Do we really have mutual recognition of technical standards between countries?
SwedishTusentals flyktingar får detta erkännande av FN:s flyktingkommissariat i lägren.
There are thousands of refugees who are recognised as such by the UNHCR in the camps.
SwedishDet som saknas är ett erkännande av deras arbete, på både juridisk och social nivå.
What is missing is the recognition of their work, at both a legal and social level.
SwedishJag vill gärna uttrycka ett stort erkännande av Lienemanns arbete i denna fråga.
I should like to express my great appreciation of Mrs Lienemann's work on this matter.
SwedishSade hon att vi nu skulle garantera ett erkännande och fortsätta därifrån?
That is - did she say that we would now grant recognition and go on from there?
SwedishNicola Zingaretti var generös i sitt erkännande av vikten av Turkiets anslutning.
Mr Zingaretti generously acknowledged the importance of Turkish accession.
SwedishDet är nödvändigt om vi ska kunna förverkliga principen om ömsesidigt erkännande.
That is necessary if we are to make the mutual recognition principle a living reality.

Synonymer (svenska) till "erkännande":

erkännande
erkänna