SV erkänna
volume_up
[erkände|har erkänt] {verb}

Ett land som ansöker om anslutning måste erkänna dessa rättsgrundvalar.
These are legal fundamentals that a candidate for accession must acknowledge.
Majoriteten i detta parlament vägrar att erkänna sina politiska förluster.
The majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Eftersom vi inte har medbeslutanderätt måste vi erkänna dessa omständigheter.
With no codecision, we are forced to acknowledge this state of affairs.
Detta visade att det går att erkänna ett misstag och sedan ändra reglerna.
This showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Vi måste erkänna att vi för närvarande lever på framtida generationers bekostnad.
We must admit that at present we are living at the expense of future generations.
I dag måste vi dock erkänna att detta historiska tillfälle har gått förlorat.
Today however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.
erkänna
EU bör erkänna detta och återlämna detta ansvar till de nationella regeringarna.
The EU should recognise this and return this responsibility to national governments.
Naturligtvis måste vi här i parlamentet erkänna och värdesätta subsidiaritetsprincipen.
Surely, in this House, we must recognise and value that principle of subsidiarity.
Vi måste erkänna förekomsten av olika institutioner och riskfaktorer.
We need to recognise the existence of different institutions and risk features.
Unionen måste erkänna situationens allvar och prioritera den här kampen.
The Union must accept the seriousness of the situation and make this fight a priority.
Kommissionen måste erkänna jordbrukets betydelse.
The Commission must accept the importance of agriculture.
Frågan, herr kommissionär, är alltså inte om president Milosevic kommer att erkänna valresultatet.
The issue, Commissioner, is not whether Mr Milosevic will accept the outcome of the elections.
Jag vill emellertid uppmana alla att erkänna betydelsen av att låta förändringarna ta tid.
However, I would call on everyone here to recognise the importance of allowing time for change.
Låt oss göra det möjligt för dem att lagligen gå i skolor och studera vid universitet, och låt oss erkänna deras meriter.
Let us allow them to attend schools and universities legally, and let us recognise their qualifications.
Kommissionens förslag att erkänna en period för dataskydd på tio år plus ett måste enligt min åsikt förbli en solid och orubblig pelare.
The Commission's proposal to allow a data protection period of ten years must, in my opinion, remain a solid, immovable pillar.
I dag måste vi erkänna att EU står maktlös inför den här situationen.
Today we have to concede that Europe is powerless in this situation.
Jag medger att de regeringar i Turkiet som tydligt har åtagit sig att göra Turkiet till en sekulariserad stat också borde erkänna det.
I admit that those of its governments that made a clear commitment to the secular state would also concede that.
De jagade i flock, de stod tillsammans och vi hade ingen möjlighet att skilja dem åt eller kontrollera fakta eftersom de hade kommit för att inte medge eller erkänna någonting.
They hunted as a pack, they stood together and we were unable to prise them apart or to check facts because they had come to admit nothing and to concede nothing.
Jag måste erkänna att jag är mycket förvånad över den italienska regeringens attityd.
I must confess that I am very surprised at the attitude of the Italian Government.
Jag måste erkänna att även jag inledningsvis var tämligen skeptisk till denna tanke.
I must confess that I was myself initially rather sceptical of this idea.
Jag måste erkänna att arbetet i rådet är en stor besvikelse för mig.
I must confess that the work in the Council is a great disappointment to me.
erkänna (även: betala, donera, ge med sig, ge)
De måste också få en chans att erkänna sin skuld och börja ett nytt liv.
They too must be given the opportunity to acknowledge their guilt and to start a new life.
Enligt min åsikt måste vi erkänna den europeiska produktionens verkliga betydelse.
In my opinion, the correct weighting should be given to European production.
Jag måste också erkänna att vi på den tiden inte tänkte så mycket på hur dessa batterier skulle hanteras senare.
I also have to admit that at the time we did not give much thought to what was to be done with the things later.
erkänna (även: tillstå, inneha, äga)
Medlemsstaterna borde erkänna att de motsätter sig likabehandling.
The Member States should own up to the fact that they are opposed to equal treatment.
Det verkar som om det är lättare att tala om andras synder än att erkänna våra egna.
It looks as if it is easier to speak about the sins of others than to admit to our own.
För sin del måste Ryssland erkänna att landet inte kan hantera denna kris på egen hand.
Russia also needs to acknowledge that it cannot deal with this crisis on its own.
Vi gör rätt i att erkänna möjligheterna och rådets svårigheter.
We are right to recognize the opportunities and the Council's difficulties.
Jag hoppas verkligen att regeringskonferensen kommer att kunna erkänna öarnas behov.
I certainly hope that the IGC will be able to recognize the needs of islands.
Kommissionen blev tvungen att erkänna det i sin rapport av den 25 mars 1998.
In its report of 25 March 1998, the Commission was forced to recognize this.
Låt oss också erkänna att detta är ett internationellt problem.
Let us also recognise that this is an international problem.
Vi bör också erkänna att svaret på livsmedelsproblemet inte kan vara annat än globalt.
Let us also recognise that the answer to the food problem can only be global.
Mer behöver göras men mycket har gjorts och vi måste erkänna det.
Let us not underestimate the magnitude of this decision.
erkänna (även: bekänna, medge)
Medlemsstaterna borde erkänna att de motsätter sig likabehandling.
The Member States should own up to the fact that they are opposed to equal treatment.
Efter några veckor fick vi information från organisatörerna och, faktiskt, var man tvungen att erkänna att det fanns ett problem, i synnerhet ett problem med diskriminering.
Several weeks later we received the information from the organizers and we recognized that there was indeed a problem, in particular one of discrimination.
Kvällen före valet tog president Berisha emot mig och en kollega ur denna kammare och vädjade om att vi skulle rekommendera socialisterna att erkänna valresultatet.
On the day before the vote, President Berisha received both myself and a fellow Member of this House as guests and pleaded with us to urge the socialists to recognise the election result.
erkänna
Detta visade att det går att erkänna ett misstag och sedan ändra reglerna.
This showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Den första av dessa fällor är oviljan att erkänna komplexitet.
The first of these traps is a reluctance to admit complexity.
Vi vågar inte erkänna meningsskiljaktigheterna med USA.
We do not have the courage to admit that there are differences between us and the USA.

Synonymer (svenska) till "erkänna":

erkänna

Användningsexempel för "erkänna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag har läst dem tre gånger och jag måste erkänna att jag inte förstått allt.
I read them three times and I promise you that I did not fully understand them.
SwedishI stället är det dags för motsatsen, nämligen att erkänna dem i större utsträckning.
Now is the time for just the opposite, that is, giving them greater recognition.
SwedishDet är en fråga om att erkänna lokal- och ursprungsbefolkningens markrättigheter.
It is a question of recognising the land rights of local and indigenous populations.
SwedishDärutöver måste regimen själv erkänna att den är en politisk/militär organisation.
Besides, the regime itself recognises that it is a political/military organisation.
SwedishJag måste erkänna att många har ifrågasatt behovet av vissa element i denna åtgärd.
I have to say that many have questioned the need for some aspects of this measure.
SwedishEnligt min åsikt måste vi erkänna den europeiska produktionens verkliga betydelse.
In my opinion, the correct weighting should be given to European production.
SwedishEfter 10 år måste man erkänna att euron utan tvekan är en framgångshistoria.
After 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.
SwedishJag måste erkänna att den höge representanten och jag blev ytterst besvikna.
I have to say that the High Representative and I were extremely disappointed.
SwedishJag skall erkänna för er att kommissionen stod i begrepp att presentera ett direktiv.
I am bound to say that the Commission was prepared to put forward a directive.
SwedishJag måste erkänna att det kanske inte är särskilt originellt, men ändå: man blir rörd.
I must say that it may not be very original but still, it does provoke emotion.
SwedishJag försökte helt enkelt visa parlamentet respekt genom att erkänna talmannens roll.
Simply, I was trying to honour Parliament by recognising the role of the President.
SwedishDetta är kärnbudskapet, och jag tror att detta måste vi också alla erkänna.
This is the core issue, and I believe we must all declare our support for it.
SwedishDet var tre matcher och jag måste erkänna att de var mycket underhållande.
There were three matches, and it has to be said that they were quite entertaining.
SwedishVi måste finna den konkreta lösningen och jag måste erkänna att det inte är enkelt.
A practical solution must be found, and I have to tell you that that is no easy matter.
SwedishVar och en är skyldig att erkänna sin nästas personliga värdighet.
Mr President, everyone owes it to everyone else to respect their dignity.
SwedishMen vi måste ändå erkänna att den inte är lösningen på alla våra problem.
However, it must be admitted that it is not the solution to all our problems.
SwedishDet är bara att erkänna att de första försöken att tillämpa färdplanen är skrattretande.
The first steps to implement the Roadmap are, it must be recognised, pathetic.
SwedishAtt erkänna de funktionshindrades behov ger alltid ett klart mervärde.
Acknowledging the needs of the disabled always brings with it clear added value.
SwedishTolerans är bara en fråga om att erkänna andra och acceptera dem för vad de är.
Tolerance is merely a matter of acknowledging others and accepting them for what they are.
SwedishJag är villig att erkänna att det är en komplicerad fråga. Jag avundas er inte uppgiften.
I grant you that this is a complicated field, and I do not envy you your task.