SV erhålla
volume_up
[erhöll|har erhållit] {verb}

1. allmänt

Så länge som det krävs viseringar måste det vara lätt och billigt för laglydiga medborgare att erhålla dem.
As long as visas are required, they need to be made easy and cheap for law-abiding citizens to acquire.
Enda möjliga sättet att erhålla medborgarskap i ett land är genom att ha detta lands nationalitet.
The only possible way of acquiring citizenship of a country is by having the nationality of that country.
Jag kan också förstå att flexibilitet och möjlighet att erhålla nya metoder och kompetenser behövs.
And I can appreciate the desire for flexibility and acquiring new methods and skills.
erhålla (även: , hämta, förarga, straffa)
Ert mål, fru Palacio, är att erhålla denna världsomspännande effekt.
Your objective, Madame Palacio, is to get that world-wide effect.
Idag är problemet svårigheten att inom ramen för rådet erhålla en överenskommelse som avser det existerande programmet.
The problem now is how to get agreement on the existing programme in the Council.
Frågan gäller medborgare som inte kan erhålla en snabb behandling i sitt eget hemland och därför vill söka vård i utlandet.
The issue concerns citizens who cannot get quick treatment in their own country and so want to go abroad to get treatment.
erhålla (även: ha, , lura, visa)
Det är därför mycket välkommet att erhålla parlamentets stöd i dessa frågor.
To have the support of Parliament on such subjects is therefore particularly welcome.
Om detta inte sker kommer kommissionärskollegiet inte längre att erhålla mitt stöd.
If this does not happen the college of Commissioners will cease to have my support.
Var och en skall ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.
Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.
erhålla (även: tjäna, , vara, tillverka)
Det kan ni erhålla, och sedan kan man diskutera det på den nivå som är lämplig för ändamålet.
That can be made available to you, and the matter can then be discussed at the appropriate level.
Extrakvoter för industrin främjar visserligen dess konkurrenskraft, men gör det svårt att erhålla finansiering.
Extra quotas for industry, while fostering its competitiveness, nonetheless make it difficult to obtain funding.
Är det rimligt att avstå från 80 miljoner euro i tullinkomster för att erhålla 100 miljoner euro i ökade importer?
Does it make sense to do without EUR 80 million in customs revenue in order to receive EUR 100 million in increased imports?
Denna uttömmande resolution borde erhålla ett enhälligt stöd från parlamentet.
This comprehensive resolution should receive the unanimous support of Parliament.
Unga jordbrukare borde i enlighet med detta erhålla ytterligare finansiellt stöd.
Accordingly, young farmers should receive further additional financial support.
Omstridda aktiviteter får inte erhålla något aktivt stöd från unionen.
Controversial activities should not receive active support from the Union.
erhålla (även: , passera, få tag på)
Konsumenten i stormarknaden skall inte bara erhålla en kvalitetsgaranti, utan också exakt kunna sätta sig in i varifrån köttet kommer.
The consumer in the supermarket should not only have a quality guarantee but should also be able to identify exactly where the meat has come from.
Ännu värre är att självständiga, politiska och ideologiska villkor införs för att erhålla partifinansiering från EU.
Every time we come to this House it appears that the hurdles are set yet higher in favour of the large political groupings, while neglecting the fair and legitimate interests of minorities.
Fru ordförande, till att börja med vill jag tacka Roth för det arbete hon utfört och den tid hon lagt ned på att försöka erhålla konsensus om en text.
Madam President, firstly I am anxious to thank Mrs Roth for the work she has done and for the time she has devoted to trying to come up with a text on which there is a consensus.
erhålla
De hämtar sin vinst genom skillnaden mellan det avgiftsfria införselpriset och det försäljningspris som de kan erhålla på svarta börsen.
They derive their profits from the difference between the duty-free import price and the selling price obtained on the black market.
erhålla (även: , skaffa, anse, påträffa)
Det kan emellertid vara svårt att hitta medfinansiering för att erhålla medel, och detta kan göra att det tar längre tid att få medel.
In obtaining funds, however, finding co-financing may be a problem, and that may lengthen the time taken to obtain funds.
I vår rapport om globaliseringen tar vi upp vilka de möjliga systemen är för att erhålla mer resurser i syfte att klara utvecklingsprocessen.
In our report on globalisation we consider what are the possible systems for finding more resources with a view to dealing with the development processes.
erhålla (även: köpa, ragga upp, ta upp, samla ihop)
erhålla

2. "söka få tag i, skaffa (fram)"

Hotet om omlokaliseringar används systematiskt för att erhålla skattelättnader.
The threat of relocations is systematically used to obtain tax relief.
Det har varit mycket svårt att erhålla särskilda finansiella resurser.
It was an uphill task to obtain the financing for this purpose.
Varför eftersträvar Tyskland att erhålla en plats i säkerhetsrådet?
Why is Germany trying to obtain a seat on the Security Council?

Synonymer (svenska) till "erhålla":

erhålla

Användningsexempel för "erhålla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är därför viktigt att behålla villkorlighetskriterierna för att erhålla stöd.
It is therefore important to maintain the conditionality criteria for obtaining aid.
SwedishDet finns olika möjligheter till att erhålla och inhandla detta råmaterial.
There are different capabilities for obtaining and purchasing this raw material.
SwedishAlla innovationer är därför beroende av om man kan erhålla synnerligen lönsamma patent.
Any innovation is therefore dependent on obtaining highly profitable patents.
SwedishBetyder det att jag kommer att erhålla ett skriftligt svar när hon har den informationen?
Does that mean she will be giving me a written reply once she has this information?
SwedishDen tredje är en fråga om inkomstgränser för att erhålla subventionerat boende.
The third: a question of income limits for access to social housing.
SwedishVarje jordbrukare har exakt vetat hur många år han skulle erhålla stöd.
Every farmer knew for exactly how many years he would be receiving support.
SwedishDå det här är den andra behandlingen, måste varje ändringsförslag erhålla 314 röster.
Since this is the second reading, any amendment must achieve 314 votes.
SwedishDet är i linje med strävandena för att erhålla bättre och förenklad lagstiftning.
This is in line with the policy of achieving better regulation and simplification of legislation.
SwedishDessa jordbrukare skulle erhålla stöd för breddande till andra grödor.
These farmers should be given assistance to diversify into other crops.
SwedishVi använder det aldrig i något syfte, inte heller för att erhålla information.
Let me reiterate the position of the United Kingdom Government.
SwedishFör det tredje måste typen av företag som kan erhålla stöd ses över.
Thirdly, the typology of enterprises eligible for aid must be reviewed.
SwedishI vilket fall som helst har kommissionen sin plats och kämpar för att erhålla denna verkliga reform.
In any event, the Commission has its place and is striving to secure genuine reform.
SwedishJag kan också förstå att flexibilitet och möjlighet att erhålla nya metoder och kompetenser behövs.
And I can appreciate the desire for flexibility and acquiring new methods and skills.
SwedishPå vilket sätt och för vilka åtgärder kan man erhålla finansiering från programmet Säkrare Internet?
How, and on what activities, will funds from the 'Safer Internet' programme be spent?
SwedishHotet om omlokaliseringar används systematiskt för att erhålla skattelättnader.
This social blackmail is coupled with fiscal blackmail.
SwedishI de flesta fall syftar detta till att erhålla kortsiktiga politiska fördelar.
Most of the time this is for short-term political gain.
SwedishDet kan ni erhålla, och sedan kan man diskutera det på den nivå som är lämplig för ändamålet.
That can be made available to you, and the matter can then be discussed at the appropriate level.
Swedish1.Kan kommissionen upplysa om det finns möjlighet att erhålla finansiering för att genomföra detta projekt?
1.whether any funding is available for the implementation of such a project?
SwedishJ Clarks erhållit, eller planeras erhålla, till exempel inom projekt i kandidatländerna?
J Clarks met their contractual obligations in Portugal?
SwedishEn ny WTO-konferens kommer endast att erhålla trovärdighet om det verkligen blir en utvecklingskonferens.
Similarly, a fresh WTO round is only credible if it actually becomes a development round.