"enhetlig" - Engelsk översättning

SV

"enhetlig" på engelska

SV enhetlig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

enhetlig (även: gemensam, förenad, enad, likriktad)
Dessa fonder skulle kunna finansieras genom en enhetlig skatt på inkomst av kapital.
These funds could be provided by a unified tax on capital returns.
Konsekvensbedömningar som bygger på en enhetlig strategi för logistikutveckling krävs.
Impact assessments relying on a unified strategy for logistics development are required.
Jag anser att det är mycket viktigt att grannskapspolitiken görs enhetlig.
I consider it very important that this Neighbourhood Policy be unified.
enhetlig (även: homogen, likartad)
Vi gör klokt i att betrakta dem som ömsesidigt kompletterande och att förena de starka sidorna hos vardera strategin för att skapa en enhetlig politik för Europeiska unionen.
We would be well advised to treat them as complementary and – in order to forge a homogeneous policy for the European Union – to combine the strengths of both approaches.
Denna inriktning är nödvändig men otillräcklig, då är det lämpligt att anta en tydlig, homogen och enhetlig plan för Europeiska unionens deltagande i fiskeorganisationerna.
This approach is necessary but inadequate, since the European Union needs to adopt clear, uniform and homogeneous guidelines for its participation in the regional fisheries organisations.
Men om EU skall få full fördel och full andel av denna nya marknad och av dessa nya möjligheter, så brådskar det med att skapa en enhetlig och homogen europeisk inre marknad.
But, if the EU is to take full advantage of and have its full share in this new market and in these new possibilities, we urgently need to bring about a single, homogeneous internal European market.
enhetlig (även: homogen, likartad)
Därför måste storleken på NUTS vara så enhetlig som möjligt.
This is why the size of the NUTS has to be as homogenous as possible.
För att göra detta krävs det klara, enhetliga och geografiska kriterier.
For this we need clear, homogenous and geographic criteria.
Medlemsstaterna bör bemöta sådana situationer på ett enhetligt och solidariskt sätt.
The Member States must deal with this type of situation in a homogenous and cooperative way.
enhetlig (även: odelad, enkel, enhets-)
En understödjande, rättvis och enhetlig regionalpolitik måste utvecklas.
A supportive, fair and unitary regional policy must be developed.
Vi har ingen enhetlig interventionsmekanism vid jordbävningar.
We have no unitary mechanism for intervention in case of an earthquake.
Det bör finnas en hög nivå av sakkunskap och enhetlig rättspraxis redan från början.
There should be a high level of expertise and unitary case-law right from the start.

2. "som utgör en enhet"

En enhetlig lön förutsätter en enhetlig beskattning.
Having a uniform salary means the need for a uniform tax.
Orsaken försvinner dock inte med enhetlig eller harmoniserad lagstiftning.
But uniform or harmonized legislation will not remove the cause.
Vi behöver en enhetlig strategi för att förbli internationellt konkurrenskraftiga.
We need a uniform approach in order to remain internationally competitive.

Synonymer (svenska) till "enhetlig":

enhetlig

Användningsexempel för "enhetlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKommissionens förslag är främst inriktat på konkurrens och en enhetlig spelplan.
The Commission's proposal focuses mainly on competition and a level playing field.
SwedishBetänkandet i sig bekräftar avsikten att införa en enhetlig europeisk rättsordning.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
SwedishKommissionens förslag är främst inriktat på konkurrens och en enhetlig spelplan.
The Commission' s proposal focuses mainly on competition and a level playing field.
SwedishVi kräver en enhetlig europeisk politik och därför är detta betänkande så viktigt.
We demand a coherent European policy which is why this report is so important.
SwedishEnligt vilka kriterier skall man till exempel fastställa en enhetlig räntenivå?
For example, what criteria will be used to determine a single level of interest rates?
SwedishVi bör bemöda oss om att skapa en tydlig, enhetlig och lättbegriplig lagstiftning.
We should endeavour to create legislation that is clear, consistent and easy to grasp.
Swedish. – Junilistan motsätter sig en gemensam enhetlig europeisk asyl- och flyktingpolitik.
The June List is opposed to a single common European policy on asylum and refugees.
SwedishTidigare försök att inom EU skapa en helt enhetlig valutakurspolitik har misslyckats.
Earlier attempts to create a common currency exchange rate policy for the EU failed.
SwedishDet är viktigt att EU visar upp en fast och enhetlig attityd i dessa frågor.
It is important that the EU should present a firm and united position on these issues.
SwedishVi beslutade att fokusera först på Afrika, och där utvecklade vi en enhetlig strategi.
We decided to focus first on Africa and we developed a coherent strategy for Africa.
SwedishVi måste centralisera och ha en enhetlig energipolitik som styrs centralt.
We have to centralise and have a coherent energy policy run from the centre.
SwedishFaktum är att straffrätten i EU i dag inte är enhetlig - långt därifrån.
The fact is that criminal law in Europe today is not standard - indeed far from it.
SwedishAvsikten med förslaget är att göra EU: s energipolitik enhetlig och strömlinjeformad.
The intention of the proposal is to standardise and streamline the EU's energy policy.
SwedishVi måste därför försöka göra hela strategin mer enhetlig, synlig och öppen.
Why do they make no reference to the specific proposal of Commissioner Ferrero-Waldner?
SwedishEn enhetlig text, en enhetlig bestämmelse bör motsvaras av en enhetlig förvaltningsenhet.
A single text and a single regulation require that we have a single management unit.
SwedishDetta saknas fortfarande, vilket gör det svårt att bedriva en enhetlig företagspolitik.
This is still lacking, and that is detracting from the coherence of enterprise policy.
SwedishDetta skulle ske utöver de nuvarande stöden inom systemet för enhetlig arealersättning.
This would be in addition to the current subsidies within the SAPS system.
SwedishIngen har en tydlig och enhetlig bild av den organiserade brottslighetens fulla utsträckning.
Nobody has a clear, coherent picture of how far organised crime actually extends.
SwedishDen vill hellre ha en enhetlig politik eftersom endast en enhetlig politik kan vara effektiv.
Rather, it wants a coherent one, because only a coherent policy can be effective.
SwedishVi behöver en enhetlig standard för att vi skall ha likadana möjligheter i hela unionen.
We need a single standard to have the same kind of opportunities throughout the Union.