"energibesparingar" - Engelsk översättning

SV

"energibesparingar" på engelska

SV energibesparingar
volume_up
{pluralis}

energibesparingar
Energibesparingar och bättre energieffektivitet måste prioriteras.
Energy savings and better energy efficiency are priorities.
Betydelsen av förbättrade energibesparingar är obestridlig.
The importance of improved energy savings is undeniable.
Gemensamma mål har satts upp för energibesparingar och förnybar energi.
Targets have been agreed for energy savings and for renewable energy.

Användningsexempel för "energibesparingar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDessa rymmer goda framtidsmöjligheter och kan bidra till energibesparingar.
They have great potential for the future and could assist energy conservation.
SwedishI betänkandet betonas särskilt vikten av energibesparingar och energieffektivitet.
The report emphasises the particular importance of energy saving and energy efficiency.
SwedishVi i Europa måste skapa en omfattande pakt för europeiska satsningar på energibesparingar.
We in Europe must develop a major pact for European investment in energy saving.
SwedishFör det andra: välförsedda EU-fonder för förnybara energikällor och för energibesparingar.
Secondly, well-stocked EU funds for renewable energy sources and energy saving.
SwedishEnergibesparingar och energieffektivitet är verkligen en källa till energiproduktion.
Energy saving and energy efficiency effectively represent a source of energy production.
SwedishEn av grundbultarna i kampen mot energiberoende är energibesparingar.
One of the pillars of the fight against energy dependence is energy saving.
SwedishEnergibesparingar är det billigaste sättet att producera energi så låt oss dra nytta av dem.
Energy saving is the cheapest way of producing energy, so let us use it.
SwedishEnergibesparingar på 18 procent skulle innebära en minskad förbrukning med 1 900 terawattimmar.
An energy saving of 18% is equivalent to a drop in energy consumption of 1 900 terawatt/hours.
SwedishEnergibesparingar på 18 procent skulle innebära en minskad förbrukning med 1 900 terawattimmar.
An energy saving of 18 % is equivalent to a drop in energy consumption of 1 900 terawatt/ hours.
SwedishDirektivet kommer att spela en stor roll för att hjälpa oss att nå målet om energibesparingar på 20 procent.
This directive will do much to help us reach the 20% energy saving target.
SwedishEn annan punkt som jag vill ta upp är de förnybara energikällornas roll, liksom energibesparingar.
Another point I would like to mention is the role of renewable energy sources and also energy saving.
Swedishfrämja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor.
promote energy efficiency and energy saving and the development of new and renewable forms of energy.
SwedishOm exempelvis all belysning i EU byttes mot ny teknik skulle vi kunna göra enorma energibesparingar.
For instance, if all EU lighting switched to new technologies, there would be massive savings on energy.
SwedishParlamentet kunde följaktligen inte godta detta: varken när det gäller energibesparingar eller symboliskt menat.
This was not therefore acceptable to Parliament: either in terms of energy saving or in symbolic terms.
Swedish(EN) Låt mig följa upp frågan: Vi vet att det finns en stor potential för energibesparingar hos privathushållen.
If I can follow up the question: we know there is huge potential for energy saving in domestic households.
SwedishEnergibesparingar var ingen fråga för 50 år sedan men är det nu, och rådet och parlamentet är eniga om det.
Energy saving was not an issue in Europe 50 years ago but it is now and the Council and Parliament agree on that.
SwedishMed energibesparingar kan vi bocka av en mängd rutor.
Energy saving ticks an awful lot of boxes.
SwedishDet är även viktigt att man tar upp smarta mätare samt kontroll- och övervakningssystem för energibesparingar.
Another important new element is including smart meters and control and management systems focused on saving energy.
SwedishVi behöver emellertid veta i vilken riktning som energieffektivitet, energibesparingar och förnybar energi ska gå.
However, we need to know the direction in which energy efficiency, energy saving and renewable energies are going.
SwedishBetoningen ligger där på verkställandet av åtgärder för förverkligande av energibesparingar och en bättre energieffektivitet.
The emphasis is on the implementation of measures to achieve energy saving and greater energy efficiency.