"energi" - Engelsk översättning

SV

"energi" på engelska

SV

energi {utrum}

volume_up
1. allmänt
energi (även: driv, kraft, handlingskraft, ork)
Havsbaserad energi bidrar till renare energi, jobb och ekonomisk tillväxt.
Offshore energy contributes to clean energy as well as jobs and economic growth
Det stämmer att vi behöver energi, men vi behöver ren och säker energi.
It is true that we need energy, but we need clean energy and safe energy.
I dag offentliggör kommissionen ett meddelande om energi - Energi 2020.
Today, the Commission published a paper on energy - Energy 2020.
energi (även: kampanj, attack, slag, driv)
volume_up
drive {substantiv}
Denna energi förblir det bästa valet som drivkraft för transportmedel.
As the driving power used in transport vehicles, this type of energy remains the best option.
Ingen vill driva de östeuropeiska länderna till en situation där de är helt och hållet beroende av importerad energi.
Nobody wants to drive the countries of Eastern Europe into a situation where they are completely dependent on imported energy.
En annan brådskande prioritering är att göra en kraftansträngning för att införliva energi- och klimatmålen i vår tillväxt- och sysselsättningspolitik.
Another immediate priority is a vigorous drive to incorporate energy and climate goals into our growth and employment policy.
energi (även: fäktning, gräl, mod, kamp)
volume_up
fight {substantiv}
Förnybar energi spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna.
Renewable energy is vital to our fight against climate change.
Det är fina mål: miljö, energi, kampen mot ökenspridning, invandring.
The objectives are certainly noble: environment, energy, the fight against desertification, immigration, etc.
Tillgången till energi är viktig för varje individ, för ekonomisk utveckling och för att bekämpa fattigdomen.
Access to energy is vital for every individual, for economic development and for the fight against poverty.
energi (även: kontakter, stöt, puff, knuff)
volume_up
push {substantiv}
Dessa pengar skulle nu kunna användas för en ny insats för förnybar energi och energieffektivitet.
This money could now be used for a renewed push for renewable energies and energy efficiency.
Vi litar på att ni, herr rådsordförande, kommer att utveckla den inre marknaden för energi, telekommunikationer och hälso- och sjukvård.
We rely on you, President-in-Office, to push forward the single market in energy, in telecoms, in health-care services.
Dessa riktlinjer erbjuder nu en stor möjlighet för oss att med ny kraft driva på med de ändringar inom energi som EU behöver.
These guidelines now offer a great opportunity for us to push ahead with a new impetus with the energy changes that Europe needs.
energi (även: alkohol, gnista, ande, fart)
Det handlar om passion, och om vad som hetsar vår själ och våra energier.
It's about passion, and what excites our spirit and our energy.
Energi- och klimatpaketet måste därför vara vettigt och samtidigt genomsyras av en solidaritetsanda.
The energy and climate change package must therefore be sensible and at the same time imbued with the spirit of solidarity.
Naturligtvis är detta anförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi utformat i samma anda.
Of course, this address here and now on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy is made in this same spirit.
energi (även: vitalitet)
volume_up
zing {substantiv} (zeal)
energi (även: fart, kraft, vinande, visslande)
volume_up
zip {substantiv}
energi (även: fart, kraft, fart och kläm)
volume_up
vim {substantiv} [vard.]
Jag ser fram emot att återuppta arbetet med energi och styrka under det nya året.
I look forward to resuming with vim and vigour in the New Year.
2. vardagligt
energi
De nya medlemsstaterna visar energi och en exemplarisk europeisk slagkraft.
The new Member States are showing dynamism and an exemplary European momentum.
It may create a genuine new momentum.
Jag hoppas att de politiska beslutsfattarna i Kiev nu kommer att behålla den energi vi sett de senaste veckorna.
I hope that the political decision-makers in Kiev will now maintain the momentum of recent weeks.
3. "verksamhet, sysselsättning"
Den här frågan förtjänar därför stor uppmärksamhet och mer energi.
As such, this issue deserves strong attention and more activity.
Varje land behöver energiska medborgare, och aktivitet och energi är nyckelorden för ungdomar!
Every country needs energetic citizens, and activity and energy are the keywords of young people.
Tack för er energi under förhandlingarna och diskussionen.
President-in-Office, thank you for your activity during the negotiations and also for the discussion.

Synonymer (svenska) till "energi":

energi

Användningsexempel för "energi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
We must release all our existing energies and harness our resources to the full.
SwedishDe har flygit i det förflutna, men utan möjlighet att lagra energi, utan batterier.
They have flown in the past, but without saving capabilities, without batteries.
SwedishDen handlade för det första om förnybar energi, som vi inför genom direktivet.
Firstly, renewables, which is something we have in place with the directive.
SwedishDen offentliga sektorn måste garantera att tillgång till energi är en bastjänst.
Access to the latter should be guaranteed by the public sector as an essential service.
SwedishDessa omfattar grön tillväxt, förnybar energi och bekämpning av svälten i världen.
These include green growth, renewable energies and combating world hunger.
SwedishIndustrin för förnybar energi växer mycket snabbt i både Förenta staterna och Kina.
Both the US and China are growing their renewables industries very rapidly.
SwedishAndra risker inbegriper Ukrainas beroende av Ryssland när det gäller energi.
The dangers of a divided country may well be exaggerated, but they do exist.
SwedishVi bör överväga en avveckling av kärnkraften i hela EU och främja förnybar energi.
We should consider a Europe-wide phase-out and promote renewable energies.
SwedishVi kommer inte att insistera på att förnybar energi är det enda alternativet.
We will not insist that there is only one perspective and that is renewable energies.
SwedishDen största potentialen från förnybar energi finns att hämta från båda ändar.
The biggest potential from renewables exists at the two ends of the scale.
SwedishDet är en chans att ge ny energi till anslutningsprocessen inom flera nyckelområden.
This is a chance to give fresh impetus to the accession process in several key areas.
SwedishSamma företag mottar enorma incitament från medborgarnas skatter till förnybar energi.
The same companies receive enormous incentives from citizens' taxes for renewables.
SwedishAtt lämna plats för nykomlingar när det gäller förnybar energi är motiverat.
Making room for new players in the renewable energies market is justified.
SwedishDet är helt enkelt en enorm maskin, som använder fem procent av världens energi.
It's just a huge machine, and it uses five percent of the global electricity on the planet.
SwedishJag hoppas att vi föregår med gott exempel inför världen genom att försöka spara på energi.
I am particularly interested since the EU institutions should be setting a lead.
SwedishDet senaste året har Kina faktiskt investerat mer i förnybar energi än Tyskland.
In the last year, China invested more in renewable energies than Germany did, that is true.
SwedishInvesteringar i förnybar energi medför fler fördelar än att bara minska koldioxiden.
Investing in renewables brings more advantages than merely reducing CO2.
SwedishCabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.
Mr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
SwedishI dag finns i världen 300 miljarder euro i form av anslag till fossil energi och kärnenergi.
EUR 300 billion have now been allocated world-wide to nuclear and fossil fuels.
SwedishIrland är extremt beroende: 91 procent av den energi som vi förbrukar är importerad.
Ireland's dependency is extremely high: 91% of our needs are imported.