SV

emot {adverb}

volume_up
De skyldiga i den här historien sitter delvis här mitt emot mig, nämligen i rådet självt.
Part of the guilty party is sitting directly opposite me, namely the Council itself.
Gruppen accepterar inte misstroendevotumet eftersom det helt går emot reformviljan.
It will not support the motion of censure, because it embodies the very opposite of a desire for reform.
Vi är inte emot ett frihandelsavtal, snarare tvärtom.
We are not against a free-trade agreement; quite the opposite.
EN

emotional {adjektiv}

volume_up
emotional (även: emotive)
(DA) Mr President, it is always an emotional debate when we discuss the Roma here in Parliament.
Det blir alltid en känslomässig debatt när vi diskuterar romerna här i parlamentet.
It was not as difficult to achieve as in the case of cars, because this is not such an emotional subject.
Den var inte lika svår att uppnå som i fallet med personbilar, eftersom nyttofordonen inte är en lika känslomässig fråga.
Excuse my rather emotional outburst, but that is how I feel today.
Ursäkta mitt något känslomässiga utbrott, men det är så jag känner mig i dag.
emotional
Animal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
Djurskydd är en emotionell och mycket politiskt känslig fråga.
The climate change debate is very emotional, rightly so of course.
Klimatförändringsdebatten är mycket emotionell, vilket givetvis är helt riktigt.
We must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
Vi måste uppmuntra en emotionell miljö där det är fördelaktigt att skaffa barn.
I got a little emotional there but I should now comment on the amendments!
Jag blev lite känslosam där, men jag skall nu gå över till att kommentera ändringsförslagen!
I don't want my toaster or vacuum cleaner appearing emotional.
Jag vill inte att min brödrost eller dammsugare ska vara känslosam.
   Mr President, this debate is becoming very emotional, but my comments are not in that vein.
Denna diskussion håller på att bli mycket känslosam, men mina kommentarer är annorlunda.
Animal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
Djurskydd är en emotionell och mycket politiskt känslig fråga.
With an emotional issue such as this, it is amazing that we are doing this so objectively.
Med tanke på att detta är en så känslig fråga är det otroligt att vi kan göra det på ett så objektivt sätt.
The issues raised under this banner are complex and sensitive, and often give rise to strong emotional reactions and divided opinions.
Frågorna i detta sammanhang är komplicerade och känsliga, och ger ofta upphov till starka känslor och splittrade åsikter.

Användningsexempel för "emot" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag är inte emot att sparandet läggs på en ambitiös nivå, men det slår orättvist.
I am not objecting to the ambitious nature of the savings, but their unfairness.
SwedishJag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
I accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
SwedishVi måste se fram emot att intensifiera våra förbindelser med Taiwan i framtiden.
We need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
SwedishJag överlämnar det till er och ser fram emot den kommande debatten med intresse.
I commend it to you and I look forward to the forthcoming debate with interest.
SwedishAlla är vi emot de skador som narkotikan åstadkommer. Vi vill begränsa lidandet.
We all deplore the damage done by drugs and wish to limit the suffering caused.
SwedishJag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
I have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
SwedishFör det andra är vi emot att delvis tillämpa vissa aspekter av konstitutionen.
Secondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
SwedishAv följande orsaker har jag röstat emot ett exportförbud för starkare cigaretter:
I voted against an export ban on stronger cigarettes for the following reasons:
SwedishDet tycker jag ändå talar för honom att han har stått emot en del av denna kritik.
I think it says something about him that he has resisted some of this criticism.
SwedishJag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
I look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
SwedishVi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
Naturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
Swedish. – Vi röstade emot i enlighet med vår åsikt om de europeiska politiska partierna.
Our vote against is consistent with our position on Europe’ s political parties.
SwedishJag sänder vidare det dokument som har tagits emot av olika utländska medborgare.
I will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
SwedishFörutom detta ser vi alla fram emot att välkomna Kroatien hit till parlamentet.
Apart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.
SwedishMånga människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
Many people have been extradited where there is no real evidence against them.
SwedishDetta är också anledningen till att vi är emot strängare villkor för undantag.
It is also the reason why we are opposed to stricter conditions for derogations.
SwedishJag förstod vad jag röstade för i den här frågan och jag röstade helt klart emot.
I did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.
SwedishDet skulle verkligen gå emot allt vi hittills har kommit överens om i parlamentet.
That really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
SwedishJag vill tacka er för ert samarbete, och jag ser fram emot en intressant debatt.
I thank you for your cooperation and I look forward to an interesting debate.
SwedishJag röstade själv emot, eftersom jag stod på röstlistan för föregående betänkande.
I myself voted against, because I was on the voting list for the previous report.

Synonymer (svenska) till "emot":

emot
Swedish

Synonymer (engelska) till "emotional":

emotional
emotionalism
emotionality